5RocnikInformatika.rtf (40 kB)
5RocnikPracovniCinnosti.rtf (32,8 kB)
 

Informatika

 

5. ročník - dotace: 1, povinný

 

Předmět Informatika patří do oblasti Informační a komunikační technologie. Tato oblast umožňuje všem žákům dosáhnout minima informační gramotnosti - získat elementární znalosti a dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě s nimi pracovat a využívat je při dalším vzdělávání a v praktickém životě. S ohledem na prudký nárůst a požadavky osvojení si základních dovedností při práci s výpočetní technikou je Informatika zařazena jako povinná do 5. a 9. ročníku s jednohodinovou týdenní časovou dotací a jako nepovinná součást základního vzdělávání i v 7. a 8. ročníku.
Výuka oboru probíhá v počítačové učebně.
Žákům mimořádně nadaným jsou zadávány specifické úkoly, jsou zapojováni do samostatných prací a projektů většího rozsahu a do projektů, při nichž své znalosti předávají ostatním spolužákům.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou pracovat individuálním tempem v souladu se svými potřebami, technické vybavení napomáhá odstraňování a překonávání jejich znevýhodnění.  

   

Základy práce s počítačem a přídavnými zařízeními

 •  provozní řád počítačové učebny 
 •  bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem 
 •  hardware, software 
 •  multimediální využití počítače 
 

Počítačová sestava a její parametry

 •  počítačová sestava, přídavná zařízení
 •  klávesnice, funkční klávesy
 •  typy záznamových médií, kapacitu, výhody a nevýhody
 •  jednoduchá údržba počítače 
 

Operační systém Windows

 • operační systém,  základní funkce a možnosti operačního systému Windows XP
 • nastavení uživatelského prostředí Window XP
 • operační systém Windows, klávesové zkratky 
 • pracovní plocha, nastavení, uspořádání, operace se základními objekty
 

Práce se soubory

 • stromová struktura adresářů, složky a soubor
 • operace se soubory, kopírování, mazání, přesouvání
 • práce se složkami
 • práce s průzkumníkem
 • přípony spustitelných souborů  
 

Internet

 • počítačová síť, internet 
 • počítačová síť, pracovní stanice, server
 • internet, prohlížeč, www stránky, význam internetu
 • webové stránky školy
 • přednosti i rizika internetu
 • zásady bezpečného používání internetu
 

Práce s informacemi

 • vyhledávání a zpracování informací
 • české i zahraniční vyhledávače
 • věrohodnost informací na internetu
 • bezpečné zdroje informací na internetu

 

 

Elektronická pošta

 • elektronická pošta 
 • bezpečné použití elektronické pošty
 • online emailoví klienti
 • Outlook
 

Práce s textem

 • poznámkový blok, Wordpad, MS Word
 • funkce a možnosti textového editoru Word
 • práce s textem, formátování
 • MS Word vkládání objektů

 

 

Práce s grafikou

 • program Malování, druhy grafiky
 • úpravy obrázku
 • další grafické editory, tvorba obrázku
 • operace s grafikou, vložení do MS Wordu
 

Shrnutí

 • mistrovství ve vyhledávání
 • mistrovství v elektronické poště
 • mistrovství v MS Wordu
 • mistrovství v Malování

 

 

 

Pracovní činnosti

5. ročník - dotace: 1, povinný

Vyučovací předmět Pracovní činnosti patří do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vyučuje se jako samostatný předmět v 1. až 9. ročníku. Časová dotace v učebním plánu je jedna vyučovací hodina týdně. Vzhledem k materiálně technickým podmínkám školy jsou vybírány tematické okruhy pro chlapce a dívky, které jsou vyučovány odděleně i společně. Jedná se o pěstitelství, provoz a údržbu domácnosti, přípravu pokrmů a svět práce.

   
Pěstitelské práce
 • bezpečnost a hygiena práce
 • pěstování zeleniny
 • práce sklizňové
 • zpracování půdy
 • úprava záhonů
 
Práce s papírem a kartonem
 • jednoduché kartonážní práce ve skupině
 • vlastnosti papíru, tvary a formáty
 • jednoduchý papírový model
 • model z krabiček
 
Práce s drobným materiálem
 • použití přírodnin v pracovních činnostech 
 • vánoční a velikonoční výzdoba 
 • pohyblivé závěsné modely    
 
Práce s modelovací hmotou
 • práce s těstem 
 • vánoční a velikonoční výzdoba 
 • vlastnosti materiálu, pomůcky pro zpracování    
 
Konstrukční činnosti
 • stavba pohyblivého modelu 
 • různé druhy stavebnic, jejich funkční využití 
 • prostorové modely dle výběru žáka
 
Práce s textilem
 • textilie různého druhu 
 • přišívání knoflíků, lemování, látání 
 • jednoduchý šitý výrobek 
 • vyšívané obrázky a záložky  
 
Příprava pokrmů
 • stolování, společenské chování u stolu 
 • příprava jednoduchých pokrmů 
 • jednoduchý studený i teplý pokrm
 
Pěstitelské práce
 • úprava záhonu, setí a sázení
 • péče o rostliny během vegetace
 • ošetřování pokojových rostlin 
 • rychlení a předpěstování rostlin 
 • pozorování a pokusy - klíčení, vlastnosti osiva 
 • řízkové rozmnožování rostlin 
 • vytvoření jednoduchého herbáře rostlin, listů

    

 

 


 

 

 

   

září - Základy práce s počítačem a přídavnými zařízeními

 •  provozní řád počítačové učebny 
 •  bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem 
 •  hardware, software 
 •  multimediální využití počítače 
 •  jednoduchá údržba počítače 
 •  počítačová sestava, přídavná zařízení
 •  klávesnice, funkční klávesy
 •  typy záznamových médií, kapacitu, výhody a nevýhody
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

říjen - Počítačová sestava a její parametry

 • operační systém,  základní funkce a možnosti operačního systému Windows XP
 • nastavení uživatelského prostředí Window XP
 • operační systém Windows, klávesové zkratky 
 • práce s průzkumníkem a programem Malování 
 • práce se složkami a programem WordPad 
 • pracovní plocha, nastavení, uspořádání, operace se základními objekty
 • stromová struktura adresářů, složky a soubor
 • poznámkový blok
 • přípony spustitelných souborů    
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

listopad - Elektronická pošta, internet

 • elektronická pošta 
 • počítačová síť, internet 
 • použití elektronické pošty, zprávy s přílohou
 • počítačová síť, pracovní stanice, server
 • internet, prohlížeč, www stránky, význam internetu
 • webové stránky školy
 • přednosti i rizika internetu
 • viry, antivirové programy
 • zásady bezpečného používání internetu
 • program Outlook pro správu své elektronické pošty
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

prosinec - Práce s grafikou       

 • úprava obrázku
 • jednoduchý obrázek v grafickém editoru a uloží si jej do zvolené složky
 • tisk obrázku s užitím automatických tvarů v požadované barevné kombinaci

 

1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

leden - Word - práce s textem

 • MS Word
 • funkce a možnosti textového editoru Word
 • tvorba tabulek 
 • obrázek, ohraničení a práce s textem
 • vytvoří samostatnou práci na dané téma s využitím svých znalostí textového editoru Word a programu Malování
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

únor

 • MS Excel
 • seznámení se systémem 
 • užití základních i složitějších vzorců 
 • úprava formátu buňky 
 • propojení listů 
 • užití grafů 
 • tisk
 • samostatná práce s využitím možností MS Excel
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

březen

 • obrázky, úpravy digitálních fotografií 
 • grafické editory
 • úprava obrázek ve vhodném editoru, přípony grafických souborů
 • úprava obrázku z digitálního fotoaparátu
 • prezentace z obrázků z digitálního fotoaparátu
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

duben

 • návrhy se šablonou a editace textu 
 • grafika 
 • efekty snímků a objektů
 • prezentace na zadané téma pomocí programu MS PowerPoint 
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

květen

 • vyhledávání a bezpečné zpracování informací na portálech, v internetových knihovnách a v různých databázích, české i zahraniční vyhledávače
 • věrohodnost informací, složitější vztahy mezi údaji
 
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

červen

 • tvorba jednoduché webové stránky
 • tvorba jednoduchého webu (NVU, Webnode)
 
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

 

 

 


   

září

 • bezpečnost a hygiena práce
 • jednoduché kartonážní práce ve skupině
 • vlastnosti papíru, tvary a formáty
 • jednoduchý papírový model
 • dárek pro prvňáčky
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

říjen

 

     

 

   

1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

listopad

 • použití přírodnin v pracovních činnostech 
 • vánoční a velikonoční výzdoba 
 • pohyblivé závěsné modely    
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

prosinec        

 • práce s těstem 
 • vánoční a velikonoční výzdoba 
 • vlastnosti materiálu, pomůcky pro zpracování    
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

leden

 

 

1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

únor

 

1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

březen

 • stavba pohyblivého modelu 
 • různé druhy stavebnic, jejich funkční využití 
 • prostorové modely dle výběru žáka
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

duben

 • textilie různého druhu 
 • přišívání knoflíků, lemování, látání 
 • jednoduchý šitý výrobek 
 • vyšívané obrázky a záložky  
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

květen

 • stolování, společenské chování u stolu 
 • příprava jednoduchých pokrmů 
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden  

červen

 • ošetřování pokojových rostlin 
 • rychlení a předpěstování rostlin 
 • pozorování a pokusy - klíčení, vlastnosti osiva 
 • řízkové rozmnožování rostlin 
 • vytvoření jednoduchého herbáře rostlin, listů
1.týden  
2.týden  
3.týden  
4.týden