Osnovy 6. třída

 SLOH | LITERATURA | Výchova k občanství

Úvod o českém jazyce

vrstvy národního jazyka

jazyk spisovný a nespisovný

čeština mezi ostatními slovanskými jazyky

jazykové příručky (září)

Zvuková stránka jazyka

spisovná a nespisovná výslovnost

hlásky

zdvojené souhlásky

pauza, důraz, temp, přízvuk

druhy vět podle postoje mluvčího

věty doplňovací a zjišťovací (říjen)

Stavba slov a pravopis

slovotvorný rozbor

rozbor stavby slova

slova příbuzná

pravopisná cvičení (vyjmenovaná slova, koncovky sloves, předložky s/z,/vy) (listopad)

Tvarosloví

slovní druhy

podstatná jména (konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková) (prosinec)

přídavná jména (druhy, vzory, pravopis, jemnné tvary, stupňování( leden)

zájmena (únor)

číslovky (březen)

slovesa (duben)

skladba

základní větné členy

rozvíjející větné členy

věta jednoduchá, souvětí (květen - červen)

 

SLOH

Vypravování

Popis

Zpráva, oznámení

Výpisky, výtah

Dopis

 

LITERATURA

Poezie

zákl. pojmy literární teorie

rým, verš, strofa (září - říjen)

metafora, metonymie, personifikace (únor)

báseň, balada (leden - březen)

významní čeští a světoví autoři

lidová slovesnost

Próza

 
bajka (duben - květen)
pohádka (říjen - listopad)
báje (červen)
významní čeští a světoví autoři (průběžně)
lidová slovesnost (květen)
 

Drama

základní stavební prvky drmatu (situace, postava, konflikt, téma, vrchol, gradace)

základní dramatické žánry (komedie, tragédie, drama)

herní dovednosti (vstup do role, jevištní postava, struktura herní a jevištní situace)

 

 

Výchova k občanství

Naše škola

život ve škole

práva a povinnosti žáků (školní řád)

žákovská samospráva třídy, školní parlament

společná pravidla a normy

význam vzdělání pro život (září říjen)

Naše obec, region, kraj

důležité instituce

zajímavá a památná místa v regionu

místní tradice

ochrana kulturních památek, přírodních objektů

Naše vlast

vlast, vlastenectví, národ

památná, významná místa ČR

co nás proslavilo

významné osobnosti

státní symboly

státní svátky, významné dny

tradice

Kulturní život

rozmanitost kulturních projevů

kulturní tradice, hodnoty

kulturní instituce

prostředky masové komunikace

 

Lidská setkání, aktivní naslouchání

přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi (duben)

rovnost a nerovnost

rovné postavení mužů a žen

solidarita lidí

pomoc lidem v nouzi

potřební lidé ve společnosti

cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání