Osnovy 7. ročník, 4    

 

SlohLiteratura

 

Mluvnice

Tvarosloví

    slovní druhy

    podst. jm (pád, číslo, rod, vzor, koncovky, skloňování jmen označujících části těla) (září)

    přídavná jména (druhy, vzory, stupňování, koncovky) (přídavná jména)

    zájmena (druhy, skloňování, vztažné zájmeno jenž)

    číslovky (druhy, skloňování) (listopad)

    slovesa (osoba, číslo, způsob, čas, infinitiv sloves, činný, trpný rod)

    příslovce (druhy, spřežky, stupňování) (prosinec - leden)

    předložky, spojky, částice, citoslovce (únor)

Význam slov

    význam slova

    sousloví, rčení

    slova jednoznačná, mnohoznačná

    metafora, metonymie

    synonyma, antonyma, homonyma

    odborné názvy (březen - duben)

Slovní zásoba a tvoření slova

    slovní zásoba

    obohacování

    odvozování, přechylování

    skládání

    zkracován (duben)

Skladba

    věty jednočenné, dvojčelnné, větný ekvivalent

    přísudek - slovesný, slovesný složený, jmenný beze a se sponou

    podmět - vyjádřený, nevyjádřený a všeobecný

    shoda přísudku s podmětem

    předmět (duben - květen)

    příslovečná určení

    přívlastek (shodný, neshodný, několikanásobný, postupně rozvíjející, těsný, volný)

    doplňěk

    věty hlavní a vedlejší

    větné členy několikanásobné

    větná stavba

    tvoření vět

    stavba textová (květen červen)

 

Sloh

    Popis

        popis pracovního postupu (září)

        líčení (subj. zabarvený popis) (prosinec)

    Výpisky (listopad)

    Výtah

    Charakteristika (leden - únor)

    Žádost /březen - duben)

    Životopis květen

Literatura