Osnovy 8. ročník, 3+1

 

Mluvnice

Obecné výklady o jazyce

    útvary českého jazyka

    čeština mezi slovanskými jazyky (září)

Tvarosloví

    slovní zásoba a tvoření slov

    pravopis a výsl. slov přejatých

    slovní druhy

    pravopis koncovek jmen (říjen)

    skloňování slov ohebných

    stupňování přídavných jmen a příslovcí

    nepravidelnosti ve skloňování jmen podstatných (listopad)

    skloňování obecných jmen přejatých

    skloňování cizích vlastních jmen (listopad)

    skloňování zájmena týž/tentýž

    slovesa dokonavá, nedokonavá, vidové dvojice

    tvoření slovesných tvarů z kmene přítomného a minulého (prosinec)

    slovesné třídy a vzory

    pravopis koncovek jmena sloves (leden)

Skladba

    věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent

    zápor

    základní a rozvíjející větné členy

    několikanásobné větné členy

    významový poměr mezi jeho složkami

    přístavek

    stavba věty jednoduché

    souvětí podřadné a souřadné

    druhy vět vedlejších

    poměry mezi větami hlavními

    tvoření vět

    stavba textová

(vid, dokonavost, větné členy, přístavek, grafické znázornění věty jednoduché, souřadnost, podřadnost)

 

SLOH

Charakteristika

Subjektivně zabarvený popis

Výklad, výtah

Úvaha

Životopis

 

LITERATURA

Poezie

    starší česká lyrika

    epigramy

    slovenská poezie

    písňové texty

    významní čeští a světoví autoři

    významné umělecké směry (renesance, baroko, romantismus)

Próza

    mytologie

    biblické příběhy

    pohádky pro dospělé

    povídky

    román

    sci-fi

    významní čeští a světoví autoři

    směry

Drama

    druhy dramatu

    absurdní drama

    významní čeští a světoví autoři

    směry

Diskuze