Osnovy

Mluvnice | Sloh | Literatura

Mluvnice

    Obecné výklady o jazyce

        čeština mezi slovanskými jazyky

        vývoj jazyka českého

        archaismy, historismy, neologismy (září)

        útvary českého jazyka (říjen)

    Zvuková stránka jazyka

        hláskosloví

        spisovná výslovnost - spodoba znělosti

        melodie, důraz, tempo

        psaní a výslovnost slov přejatých

    Tvoření slov

         stavba slov, tvoření slov

         psaní i/y po obojetných souhláskách

        skupiny souhlásek

    Význam slova

 

        slova jednoznačná a mnohoznačná

        synonyma, antonyma, homonyma

        odborné názvy (listopad)

    Tvarosloví

        slovní druhy

        skloňování oecných jmen přejatých

        skloňování cích jmen vlastních (prosinec)

        slovesa  a jejich tvary

        přechodníky

        pravpis koncovovek jmen a sloves (leden)

    Skladba

        věta jednoduchá

        základní a rozvíjející větné členy (únor)

        věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

        shoda přísudku s podmětem

        samostatný větný člen, osamostatněný větný člen, elipsa (březen)

        souvětí podřadné (duben)

        čárka v souvětí podřadném 

        tvoření vět

        český slovosled

        souvětí souřadné

        vsuvka (květen červen)

Sloh

    Popis (září - říjen)

    Charakteristika (říjen - listopad)

    Výklad (prosinec)

    Úvaha (leden - únor)

    Fejeton (březen)

    Proslov, diskuze (duben - květen)

    Funkční styly (květen - červen)

Literatura /Mediální výchova/

    Poezie

rým, verš, rytmus verše

druhy lyriky

počátky českého písemnictví (září)

významní čeští a světový autoři

významné umělecké směry (renesance, baroko, romantismus) (průběžně)

    Próza

    Drama

    Literární časopisy a nakladatelství (červen)

    

   

září

 • čeština mezi slovanskými jazyky
 • vývoj jazyka českého  
 • archaismy, historismy, neologismy        
 • útvary českého jazyka
 •  hláskosloví

 • spisovná výslovnost - spodoba znělosti

 • melodie, důraz, tempo

Sloh

 

 •  Popis 
 • složitější pracovní postup
 • subjektivně zabarvený popis

Literatura

 

 • rým, verš, rytmus verše
 • druhy lyriky
 • počátky českého písemnictví 
1.týden
 
 
 
 
2.týden
 
 
 
 
3.týden
 
 
 
 
4.týden
 
 
 
 

říjen

 

Zvuková stránka jazyka

        hláskosloví

        spisovná výslovnost - spodoba znělosti

        melodie, důraz, tempo

        psaní a výslovnost slov přejatých

    Tvoření slov

         stavba slov, tvoření slov

         psaní i/y po obojetných souhláskách

        skupiny souhlásek

Sloh

    charakteristika literárních postav

Literatura

    pohádky

    povídky

    novely

 

   

1.týden
 
 
 
 
2.týden
 
 
 
 
3.týden
 
 
 
 
4.týden
 
 
 
 

listopad

 

Význam slova

 

        slova jednoznačná a mnohoznačná

        synonyma, antonyma, homonyma

        odborné názvy (listopad)

 

Sloh

   

    Charakteristika (říjen - listopad)

Literatura

    Drama

    autorské divadlo

    hudebně-divadelní žánry

    divadlo Járy Cimrmana

    současná dramatická umění a média

    vybrané etaby a typy světového a českého divadla

    výrazné osobnosti české a světové dramatické tvorby

    

1.týden
 
 
 
 
2.týden
 
 
 
 
3.týden
 
 
 
 
4.týden
 
 
 
 

prosinec        

 

 Tvarosloví

        slovní druhy

        skloňování oecných jmen přejatých

        skloňování cích jmen vlastních (prosinec)

        slovesa  a jejich tvary

        přechodníky

 

Sloh

 

    Výklad (prosinec)

      vypracuje samostatný výklad na zákl. populárně vědeckého článku

    rozliší základní publicistické útvary

využívá jazykových příruček

 

    

1.týden
 
 
 
 
2.týden
 
 
 
 
3.týden
 
 
 
 
4.týden
 
 
 
 

leden

 

  pravpis koncovovek jmen a sloves (leden)

    Skladba

        věta jednoduchá

      

    

      

Sloh

  

    Úvaha (leden - únor)

 

      

1.týden
 
 
 
 
2.týden
 
 
 
 
3.týden
 
 
 
 
4.týden
 
 
 
 

únor

 

  základní a rozvíjející větné členy (únor)

        věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

        shoda přísudku s podmětem

 

Sloh

   

    Úvaha (leden - únor)

   

1.týden
 
 
 
 
2.týden
 
 
 
 
3.týden
 
 
 
 
4.týden
 
 
 
 

březen

    samostatný větný člen, osamostatněný větný člen, elipsa (březen)

 

 

Sloh

 

    Fejeton (březen)

Literatura

    literatura vize a fantazie

    významné umělecké směry (renesance, baroko, romantismus)

 

1.týden
 
 
 
 
2.týden
 
 
 
 
3.týden
 
 
 
 
4.týden
 
 
 
 

duben

 

  souvětí podřadné (duben)

        čárka v souvětí podřadném 

        tvoření vět

        český slovosled

 

Sloh

  

    Proslov, diskuze (duben - květen)

  

1.týden
 
 
 
 
2.týden
 
 
 
 
3.týden
 
 
 
 
4.týden
 
 
 
 

květen

 

  souvětí souřadné

 

Sloh

  

    Proslov, diskuze (duben - květen)

    Funkční styly (květen - červen)

      

1.týden
 
 
 
 
2.týden
 
 
 
 
3.týden
 
 
 
 
4.týden
 
 
 
 

červen

  vsuvka (květen červen)

 

Sloh

 

    Funkční styly (květen - červen)

1.týden
 
 
 
 
2.týden
 
 
 
 
3.týden
 
 
 
 
4.týden
 
 
 
 

 

1.týden

 
 
 
 

2.týden

 
 
 
 

3.týden

 
 
 
 

4.týden