Číslovky

30.10.2011 21:01

 

                                                                                            31. října

Číslovky označují množství, pořadí, násobky apod. 

číslovky určité a neurčité. V obou dvou typech jsou zahrnuty výše vyjmenované čtyři druhy číslovek, k číslovkám určitým můžeme řadit některé číslovky základní, řadové, druhové i násobné. Stejně je tomu také u číslovek neurčitých. A čím přesně se od sebe říslovky určité a neurčité liší?

Číslovky určité

vyjadřují určitý počet, pořadí, násobek atd. 

Lze vyjádřit čísly, například:
osm = 8, padesátkrát = 50x, šestý = 6., dvacet = 20, milion = 1 000 000, třikrát = 3x,třináctý = 13., stý = 100.

Číslovky neurčité

Nevyjadřují přesný počet, pořadí, násobek, apod. 
Nedají se vyjádřit čísly, například:

mnoho, několikátý, několik, několikero, mnohonásobný, tolik, několikrát, málo, několikeré

Neurčitých číslovek je podstatně méně než číslovek určitých.

 

Číslovky základnízákladní číslovky

vyjadřují počet, množství 
odpovídají na otázku kolik?
, např.:

Na cestě ležely tři zlaťáky. Kolik zlaťáků leželo na cestě? tři
Kup deset housek a máslo. Kolik housek má dotyčný koupit? deset

Příklady základních číslovek:

milion devadesát devět dvacet tisíc
několik málo sto
dvaadvacet tisíc dvacet pět
osm šestnáct tolik
miliarda pětašedesát mnoho

Číslovky řadovéčíslovky druhové

označují pořadí,
pokud jsou vyjádřeny číslicí, píšeme za nimi tečku
(např. 11. patro, Karel IV., 100. výročí).
Odpovídají na otázku kolikátý
?, např.:

Jirka doběhl v závodě jako druhý. Jako kolikátý Jirka doběhl? druhý
Desátá přednáška byla již unavující. Kolikátá přednáška byla už unavující? desátá

Příklady řadových číslovek:

několikátý prvý šestaosmdesátý pátá
miliontý stý první padesáté
druhá dvacátý třetí tisící dvoustý padesátý druhý tisící

Číslovky druhové

vyjadřují počet, množství druhů  jevu označeného podst. jm.
například:

čtvero ročních období ( = čtyři druhy ročního období)

trojí sýr ( = tři druhy sýra)

Pokud jsou spojeny druhové číslovky s hromadným, pomnožným či abstraktním podstatným jménem, označují pouhý počet místo základních číslovek, například: patery dveře ( = pět kusů dvěří), dvoje šaty ( = 2 kusy šatů), šestery kalhoty ( = šest kusů kalhot)

Odpovídají na otázku kolikero? či kolikerý?, například:

Máme doma troje kukačkové hodiny. Kolikery hodiny doma máme? troje
V obchodě nabízejí dvojí sýr. Kolikerý sýr nabízejí? dvojí

Příklady druhových číslovek:

desatero čtvero dvoje patero
šesterý paterý několikero troje
dvojí devatero trojí několikerý

Číslovky násobné

vyjadřují, kolikrát se věc vyskytuje, kolikrát se něco znásobilo. 
Matematicky: třikrát = 3x
Odpovídají na otázky kolikanásobný? či kolikrát?, například:

Je trojnásobný vítěz v běhu. Kolikanásobný vítěz je? trojnásobný
Říkala jsem to už desetkrát! Kolikrát jsem to říkala? desetkrát

Příklady násobný číslovek:

několikrát jednou dvacetkrát stonásobný
jedenkrát trojnásobný milionkrát padesátkrát
dvojnásobná dvěstěkrát několikanásobný čtyřnásobné

 

Vedle těchto čtyř druhů číslovek, máme v češtině ještě dvě velké skupiny, do kterých můžeme všechny číslovkyy rozdělit. Jedná se o 

Shrnutí

V češtině rozlišujeme čtyři základní druhy číslovek - základní, řadové, druhové a násobné. Druhy rozlišujeme podle toho, jaký číslený význam nesou/vyjadřují. V níže uvedené tabulce si můžete přečíst základní charakteristiku každého druhu a několik příkladů. Rozlišování jednotlivých druhů číslovek není těžké, vždy je důležité si uvědomit, co daná číslovka vyjadřuje a jakou pomocnou otázkou se na ni mohu zeptat.

Základní druhy číslovek
číslovky význam kontrolní otázky například
základní Vyjadřují počet, množství. Kolik? jedna, milion, dvacet dva, několik, mnoho
řadové Označují pořadí. Kolikátý? první, dvacátý první, stý, několikátý
druhové Vyjadřují počet, množství druhů nějakého jevu označeného podstatným jménem. Kolikerý? Kolikero? dvojí, troje, devatero, několikero, desatero
násobné Vyjadřují kolikrát se nějaká věc vyskytuje, kolikrát se něco znásobilo. Kolikanásobný? Kolikrát? trojnásobný, stonásobný, několikanásobný, jednou, tisíckrát, několikrát

Kromě toho můžeme číslovky dělit také na určité a neurčité, zde je hlavním rozdílem to, zda číslovka vyjadřuje nějaký konkrétní číslený údaj, či ne.

 

 

wiki:

Číslovky se podle významu dělí na:

 • Neurčité – označují počet jen obecně (několik, několikrát, několikanásobný, málo, moc).
 • Určité – označují přesný počet (dvakrát, dvojnásobný, dva); některé číslovky určité mohou mít význam neurčitý (tisíceré díkymám sto chutí).

Podle tvaru se dělí na:

 • Základní – označují počet (odpověď na otázku kolik?): tři, polovina, dvě stě třicet dva, několik, mnoho. Gramaticky jsou přibližně v roli podstatného jména. Zpravidla se do této kategorie řadí číslovky dílové, označující názvy zlomků (půlečtvrtina).
 • Řadové  – označují pořadí (odpověď na otázku kolikátý?): osmý, poněkolikáté. Gramaticky jsou zpravidla ve funkci přídavného jména nebopříslovce.
 • Druhové – označují počet druhů a nebo počet věcí vyjádřených pomnožným tvarem (odpověď na otázku kolikerý?): trojí, pateré, několikerý. Syntakticky jsou obdobné základním číslovkám.
 • Souborové – označují počet souborů jevu (odpověď na otázku kolikery?): troje, patery, několikery.
 • Úhrnné – označují počet jevů pojatých úhrnem, vcelku: (odpověď na otázku kolikero?): dvé, tré, patero, několikero. Dnes se již příliš neužívají a kromě ustálených spojení (čtvero ročních obdobídesatero Božích přikázání) působí knížně, archaicky nebo jako nadsázka.
 • Násobné  – označují počet opakování děje (odpověď na otázku kolikrát?, kolikanásobný?): trojnásobný, pětkrát, mnohokrát. Gramaticky zpravidla stojí ve funkci přídavného jména nebo příslovce.

 

 

                                                                        1. listopadu

Pravopis číslovek

Číslovky 21 a výše se tvoří skládáním.

Pokud se rozepíší slovy, kladou se mezi jednotlivá slova mezery:

    

    3715 = tři_tisíce_sedm_set_patnáct    

2345 = dva tisíce tři sta čtyřicet pět
2345. = dvoutisící třístý čtyřicátý pátý
 

Výjimkou jsou složenky a jiné důležité dokumenty,
kde se z bezpečnostních důvodů číslovky rozepisují bez mezer

    (DvatisícedvěstětřicetpětKč).

 

Složené číslovky 21–99 se mohou tvořit i v obráceném pořadí (jako v němčině),
jednotky + a + desítky. V takovém případě se píší dohromady:

 

35 = třicet pět = pětatřicet
23 = dvacet tři = třiadvacet
 

Číslovky 1100–1999 můžeme tvořit jako počet stovek, což se využívá zejména při uvádění letopočtů:

 
1100 = tisíc sto = jedenáct set

 

Obdobně to platí i pro řadové číslovky:

 
35. = třicátý pátý = pětatřicátý
1100. = tisící stý = jedenáctistý
 

[editovat]Pravopisná pravidla

Zapisujeme-li v textu počet číslicí, nevyznačují se žádné koncovky apod.:

 

do 18 let = do osmnácti let 
do 18ti let
 

Při zápisu řadových číslovek (označují pořadí) se číslicí píše tečka:

 

2. světová válka = druhá světová válka
Karel IV. = Karel Čtvrtý
 

Tečka se nepíše v případě, že lze číslovky číst jako řadovou i jako základní:

 
v roce 1348 = v roce tisícím třístém čtyřicátém osmém = v roce tisíc tři sta čtyřicet osm
 

Složené výrazy 

 

5členný = pětičlenný
30letý = třicetiletý        - bez mezery
5krát = 5× = pětkrát
 

Mezi číslici a označení jednotek se klade mezera.


pokud jde o přídavné jméno, mezera se  nepíše:

 
5 % = pět procent x 5% = pětiprocentní
5 m = pět metrů x 5m = pětimetrový
 
 
 

 

Za chybné jsou považovány zápisy jako:

U složených číslovek je více možností. Buď je možné skloňovat všechny tvary, nebo se skloňují pouze desítky a jednotky, zatímco ostatní tvary jsou nesklonné. Číslovka sto bývá také často nesklonná.

 

Příklad:

do 18-ti let (správně do 18 let)
5-ti %-ní roztok (správně 5% roztok)
30-ti kapslové balení (správně 30 kapslové balení)
 
 

Spojení číslovky s podstatným jménem

s 11 255 lidmi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    = s jedenácti tisíci dvěma sty padesáti pěti (pětapadesáti) lidmi
    = s jedenáct tisíc dvě stě padesáti pěti (pětapadesáti) lidmi
 

Existují rovněž tři možnosti spojení číslovek zakončených na místě jednotek číslem 1–4 (s výjimkou 11–14):

 

 • dvacet jeden muž, dvacet jedna žena, dvacet jedno dítě; dvacet dva muži, dvacet dvě ženy, dvacet dvě děti
 • dvacet jedna/dva mužů, žen, dětí
 • jednadvacet/dvaadvacet mužů, žen, dětí

 

 

 

Zpět