Funkční styly

07.06.2012 07:27

https://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=kayzksub

 1. Prostěsdělovací styl
 2. Odborný styl
 3. Publicistický styl
 4. Umělecký styl
 5. Administrativní styl

Prostěsdělovací styl - běžná komunikace - hovorový (rodina, mezi přáteli, ve škole).

Odborný styl - odborné publikace, odborné časopisy a učebnice. Přesné, jasné a úplné informace a poučení.

Publicistický styl - média (noviny, TV). Spisovný jazyk. Aktuální informace.

Umělecký styl - styl spisovatelů. Poznávání, estetika (krása) a osobitost (jedinečnost).

Administrativní styl - informativní a věcná komunikace. Někdy též styl jednací či úřední

---------------------------------------------------

Prostěsdělovací

 

 • parazitní slovapraktickyvlastnětedy
 • užívají se hodnotící postoje, spontánnost, dialogičnost
 • Odborný

 

  • častý výskyt odborné terminologie + vysvětlení; citace; zhuštěnost
  • typické předložky (nevlastní): v důsledku…bez ohledu na…za účelem…; slovesná sousloví: podat oznámení
  • styl věcné komunikace; důkladná připravenost
  •  
  • Dělí se podle stupně odbornosti a podle adresáta:
  1.     vědecký (teoretický) – výsledky vědeckého výzkumu, přesné poučení o daném jevu
  2.     popularizační – zjednodušené podání pro laiky, vysvětlení termínů (konkrétní události)


 • Administrativní

 


 • Publicistický styl

  • především písemná forma
  • výrazy neutrální (slohově a citově nezabarvené) – bez emocionality a osobních prvků
  • ustálená forma (někdy i přísné normy); připravený, přesné vyjadřování, spisovná čeština
  • ustálené formulace ⇒ usnadňují a urychlují komunikaci; texty jsou jednoduché, rychle a snadno se zpracovávají
   • klišé – Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji.
   • fráze – mládí má zelenoupoložit život na oltář vlasti
   • předtištěné formuláře – heslovitě doplňujeme konkrétní údaje
  • přesnost, jednoznačnost, úplnost
  • pravdivost údajů
  • osoba autora i adresáta ustupuje do pozadí – zprostředkující činitel
   • styl hromadných sdělovacích prostředků (noviny, rozhlas, televize)
   • cíl:
    • informovat o aktuálních věcech
    • zapůsobit na adresáta + agitace (apel) – výzva, podnět k něčemu
    • přesvědčit o něčem; donutit, udělat si vlastní názor
   • požadavky:
    1. všeobecná přístupnost a srozumitelnost
    2. pravdivost a přesvědčivost
    3. aktuálnost
    4. poutavost a zajímavost v obsahu i ve formě

  • Umělecký

 

 • Slohové umělecké útvary

   • poezie – eposelegiebáseň
   • próza – novelarománbajkapovídka
   • drama – komediečinohratragédie
   • působí na rozum, cit a fantazii čtenáře

Zpět