Historie českého jazyka

18.09.2011 10:01

první rozkvět češtiny ve 14. století (1300 - ) 

Karel IV. (14. května 1316Praha – 29. listopadu 1378, Praha), jedenáctý český král

 

 

Dalimilova kronika 

Dražený fragment Dalimilovy kroniky, foto: ČTK

https://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/dalimilova-kronika.pdf

https://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.php?request=show_tei_digidoc&docId=rep_remake155&client=

https://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/dalimilova-kronika.pdf

  V srbském jazyku jest země,
   jiež Charvátci jest jmě.
   V tej zemi bieše lech,
   jemuž jmě bieše Čech.
 (5) Ten mužobojstva sě dočini,
   pro něž svú zemi provini.
   Ten Čech jmieše bratruov šest,
   pro něž jmieše moc i čest,
   a ot nich mnoho čeledi,
(10) již jedné noci Čech osledi.
   I vybra sě se vším z země,
   jiež bieše Charvátici jmě.
   I bra sě lesem do lesa,
   dietky své na plecí nesa.
(15) A když dlúho lesem jide,
   k velikému hvozdu příde.
   Tu sě stešče čeledi jeho.
   I vece Čech: "Ach, běda skutka mého,
   že jste vy pro mě v tejto núzi
(20) a jsú pro mě váši domové hustí luzi."
   I vece Čech k svému sboru:
   "Podejděm pod tuto hóru!
   Dětem a skotu otpočinem
   a snad sě tuto s túhú minem."
(25) Zajtra u pravé zóřě
   by Čech sám sedm na tej hóřě,
   s niež všichnu zemi ohleda
   a dále jim jíti neda
   řka: "Mámy zemi po své vóli,
(30) budú nem sde plni stoli,
   zvěři, ptákóv, rýb, včel dosti,
   ot nepřátel dosti tvrdosti."
   Jako by sě dnes na púšči stalo,
   kdežto by jim nic nepřěkážalo.
(35) Ale s té hóry na zemi zřěchu,
   pro to tej hóřě Říp vzděchu.
   Prvé chleba nejmějiechu,
   jedno maso a ryby jědiechu.
   Prvé léto laz vzkopachu,
(40) druhého léta rádlem vzórachu.
   Ale že jich starostě Čech diechu,
   proň zemi Čechy vzděchu.
   Ti lidé věrni biechu
   a své sbožie obecno jmiechu.
(45) Komuž sě co nedostanieše,
   ten u druha jako své vezmieše.
   Jeden obyčěj zlý jmějiechu,
   že manželstva nedržiechu.
   Tehdy ijedna žena mužem jísta nebieše
(50) a jeden muž žén mnoho jmějieše.
   Právě skotsky přěbýváchu,
   na každý večer nového manželstva hledáchu.
   Súdcě nejmějiechu,
   nebo sobě nekradiechu.
(55) Pakli sě kdy stala která sváda,
   u stařějšieho budieše rada,
   aby právo učinili,
   pravému škody polepšili.
   Minu let velmi mnoho,
(60) že sě držiechu ten lid obyčějě toho.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Za husitství (1. pol. 15. stol. - 1400 -1450)

čeština & latina

 

kázání v betlémské kapli:

https://www.youtube.com/watch?v=G1YoXUM9Bes

 

Humanismus

Bible kralická

https://bkr.scripturetext.com/genesis/1.htm

v roce 1579, začala vycházet Kralická bible, jedna z našich nejvýznamnějších jazykových a literárních památek. Po stránce jazykové se vyznačuje nejlepší podobou předbělohorské češtiny,[1] dlouho považované za vzor českého spisovného jazyka vůbec.

Daniel Adam z Veleslavína

Soubor:Jan Vilímek - Daniel Adam z Veleslavína.jpg

Po Bílé hoře úpadek

koncem 18. stol začalo národní obrození

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_obrozen%C3%AD

germanizace

Josef Dobrovský

Ačkoli nepsal česky a nevěřil v budoucnost českého jazyka, bývá řazen do české literatury, protože se na záchraně českého jazyka svými filologickými pracemi výrazně podílel

Zevrubná mluvnice jazyka českého, 1809

Slovník německo-český, 1. díl 1802

Josef Jungmann

pětidílný Slovník česko-německý (120 000 hesel),

Zpět