Hlavní a vedlejší věty

13.05.2012 20:47

TISK

Vedlejší věty.docx (14 kB)

Souveti,_veta_hlavni,_vedlejsi_-_pl.doc (33 kB)

Graficke_znazorneni_souveti.ppt (406 kB)
Souveti.doc (50 kB)
 

https://prezi.com/wp2zbjinefg1/veta-hlavni-a-vedlejsi/

117/7

 

Když jsem byl na prázdninách u babičky, seznámil jsem se s Romanem.

Když tomu nebudete rozumět, vysvětlím vám to ještě jednou.

Když jsme měli  včera češtinu, udělalo se mi špatně.

Když budu muset doma pomáhat s úklidem, tak nepřijdu.

Nepoznal jsem ho, když jsem ho včera po tak dlouhé době potkal.

Zavolejte lékaře, když mu teplota neklesne.

Řeknu mu to, když ho zítra uvidím.

Řekl jsem mu to,když jsem ho včera potkal.

 

Věta vedl. příslovečná časová podmínková
Ptáme se u obou kdy?  bylo  bude 
pomůcka  

 

 

Určete druhy vedlejších příslovečných vět:

 1. Budeš-li o to ze všech sil usilovat, určitě to dokážeš.
 2. Když chcete prožít vzrušující život, musíte pro to něco udělat.
 3. Když jsem se vydal na cestu, slunce už pálilo.
 4. Představoval si v duchu všechno jasně, jako by si to chtěl zapamatovat.
 5. Abychom trochu ušetřili, jeli jsme na dovolenou už v květnu.
 6. Po dlouhém pochodu jsem byl tak unaven, že jsem usnul oblečený.
 7. Šli jsme nakoupit, protože jsme chtěli zítra vyrazit na vodu.
 8. Vzbudil se, než se rozednilo.

I když je dříví mokré, Petrovi se podaří rozdělat oheň.          

 

 

 

117/8

 

 

SOUVĚTÍ – je spojení dvou nebo více vět jednoduchých ve větný celek. Má dva nebo více přísudků. Dělíme je na souvětí PODŘADNÉ a souvětí SOUŘADNÉ.

 

SOUVĚTÍ PODŘADNÉ – spojení věty hlavní s jednou nebo více větami vedlejšími.

 

SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ – spojení minimálně dvou vět hlavních a libovolného počtu vět vedlejších. Věty hlavní spolu obsahově souvisejí a je mezi nimi významový poměr.

 

VĚTA HLAVNÍ (H) – nezávisí mluvnicky na jiné větě v souvětí. Je řídící pro větu vedlejší.

 

VĚTA VEDLEJŠÍ (V) – závisí na větě řídící. Zastupuje mluvnicky větný člen.

 

VEDLEJŠÍ VĚTY

Druh vedlejší věty

Otázka

Spojovací výrazy - podřadicí

Podmětná

Kdo? Co?

že, aby, kdo, co …

Přísudková

Jaký?

jako, jak, jaký …

Předmětná

Pádové otázky mimo 1. pád

že, aby, jak …

Přívlastková

Jaký? Který? Čí?

který, jenž, že …

Doplňková

Jak? Kterak?

jak, jaký, jako …

Příslovečná
    místní

Kde? Odkud? Kudy? Kam?

kde, kam, odkud …
Žil, kde žil.

Příslovečná
    časová

Kdy? Odkdy? Jak dlouho?

když, jakmile, až …
Když lehl, usnul.

Příslovečná  
     způsobová

Jak?

jak, jako, že …
Udělal, jak bylo řečeno.

Příslovečná
      účelová

Proč? Za jakým účelem?

aby …
Trénoval, aby zvítězil.

Příslovečná
      příčinná

Proč? Z jaké příčiny?

že, protože, poněvadž …
Protože zemřel, nepřišel.

Příslovečná
       přípustková

I přes co?

ač, ačkoli, třebaže, přestože
Netrénoval, přesto vyhrál.

Příslovečná
        podmínková

Kdy? Za jaké podmínky?

jestliže, kdyby, -li …
Opustíš-li mě, zahyneš.

Příslovečná
        měrová

Jak mnoho? Do jaké míry?

takže, tak – že, více – než Jedl bych, až bych brečel.

 

 

Postup při rozboru souvětí:

 1. Určíme počet vět podle počtu přísudků.
 2. Rozhodneme, zda jsou hlavní, nebo vedlejší.
 3. Určíme vztahy mezi H a způsob spojení, druh V.
 4. Graficky stavbu znázorníme.
 5. Určíme druh souvětí.
 6. Zkontrolujeme interpunkci.

 

 

Příklad:
                                  Kdy uviděl svého kolegu?
Když rytíř vstoupil do hradu a vešel do velikého sálu, 
uviděl svého kolegu v brnění, ale okamžitě se velmi podivil
protože 
vypadal poněkud zvláštně.
                   Proč se podivil?

                              
Počet vět – 5 (5 přísudků)

 1. První věta – vedlejší, druhá věta – vedlejší, třetí věta – hlavní, čtvrtá věta – hlavní, pátá věta – vedlejší
 2. 1. věta – vedlejší příslovečná časová; 2. věta – vedlejší příslovečná časová – obě jsou souřadně spojeny v poměru slučovacím; 3. věta hlavní; 4. věta hlavní; vzájemný poměr mezi nimi – odporovací; 5. věta – vedlejší příslovečná účelová
   
 3.              3H           X            4H
           /         \      ale               \
  Když 1V   +    2V                      protože 5V 
                 a       
   
 4.       Souvětí souřadné
Zpět