i/y po obojetných souhláskách, vyjmenovaná slova

18.11.2011 22:18

DÚ s. 42/ cv. 19

vyjmenovanaslova.odt (88,7 kB)

 

                                                                                                                                        21. listopadu

Vyjmenovaná slova 

vyjmenovana-slova-cviceni.odt (19,3 kB)

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

(zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) - skupiny slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y (ý).

Také předpona vy-/vý-.  

Ypsilon také ve slovech odvozených a příbuzných.

Vlastní jména se mohou odchylovat (např. Syrovátka i Sirovátka).

 

https://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/vyjmenovana-slova.html

 

https://diktaty.ewa.cz/diktold/cv.php?id=43&sekce=9&porad_cis=01&mod=&css=v&sel=1

 

Býlí (plevel) x bílý (bíle natřený) 
Bydlo (příbytek) x bidlo (tyč) 
Být (jsem, budu) x bít (biji) 
Nabýt (nabudu) x nabít (nabiji pušku) 
Dobýt (město) x dobít (poraněnou zvěř) 
Blýská se (bude bouře) x blízká (nedaleká) 
Mlýn, mlynář x mlít 
Pýcha (pyšný) x píchá (bodá) 
Pyl (prášek v květu) x pil (pít, piji) 
Opylovat (oplodňovat pylem) x opilovat (obrousit kov) 
Sýra (2.pád sýr) x síra (prvek) 
Výskat (jásavě křičet) x vískat (ve vlasech) 
Vysel (semena) x visel (obraz) 

                                                                                                     22. 11. 

vyjmenovanaslova-homonymnitvary.odt (17,5 kB)

DÚ s. 42/ cv. 19

 

 

 

Mezi oblíbené pravopisné „chytáky“ patří doplnění i, y ve větě Pták měl na bidle (tyči) dobré bydlo (obydlí). Když vítr zafoukal, obě b-dla spadla.

Věty jsou schválně sestaveny tak, aby slovo b-dla nešlo běžným pravopisem napsat. Museli bychom sáhnout k nestandardnímu zápisu: bi/ydla, bidla/bydla nebo jako výše. 

Hravý člověk vymyslí i jiné podobné podivnůstky: vír se výra zmocnil a po obou v-rech nezbylo nic; vískala mu ve vlasech a přitom výskala, dokud ji v-skání neomrzelo… Takové hříčky uvede učitel leda pro zasmání: rozhodně s nimi žáky netrápí v diktátu, v domácím úkolu nebo při zkoušení.

 

Doplňte i/ý - tímto se zároveň učíte obtížné případy:

 

B-t hodný. X B-t se za pravdu, (tlouci, bojovat).
Živí se b-lím (bylinami, rostlinami). X Kochali jsme se b-lým popraškem hor (sněhem).
 
Ml-t obilí. X Starý ml-n.
Bl-skalo se (létaly blesky). X Bl-zká hospoda (nedaleká).
L-skový ořech. X L-ska (pták).
 
Dej mi pokoj. X M- jsme tým (1. os., mn. č.).
M-t nádobí (umývat). X M-t spoustu kamarádů (vlastnit)
Vym-tit les (vykácet) X Vym-tit zlo (odstranit)
Kdysi m-val miliony. X M-val (druh medvěda).
M-lím se (pletu se). X s M-lým člověkem.
        Ušli jsme jednu míli (délková jednotka)
 
 
Vlastnost p-cha. X P-chá do vosího hnízda
Slep-š si, cos roztrhal. X Slepýš je plaz podobný hadu.
P-l z květin. X Žíznivě p-l vodu.
 
Sypat sůl. X Tiše sípat (chraptit).
Sírový zápach (pach síry). X Sýrový chlebíček.
 
Romantická v-žka (malá věž). X Nadmořská v-ška.
V-r ušatý (pták). X Vodní v-r,  v-řivka.
V-skat radostí (křičet). X V-skat někoho (probírat se mu ve vlasech).
 
Pozor: V-dět, v-set, v-dra, v-sutý, v-klat, v-nout!
 
Přijď brz-. X Napsala mi brz-čko (koncovka -ičko, ustálené pravidlo).
Naz-val se králem slunce. X Naz-val se únavou.
------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 

B-t hodný. X B-t se za pravdu, (tlouci, bojovat).
Živí se b-lím (bylinami, rostlinami). X Kochali jsme se b-lým popraškem hor (sněhem).
 
Ml-t obilí. X Starý ml-n.
Bl-skalo se (létaly blesky). X Bl-zká hospoda (nedaleká).
L-skový ořech. X L-ska (pták).
 
Dej mi pokoj. X M- jsme tým (1. os., mn. č.).
M-t nádobí (umývat). X M-t spoustu kamarádů (vlastnit)
Vym-tit les (vykácet) X Vym-tit zlo (odstranit)
Kdysi m-val miliony. X M-val (druh medvěda).
M-lím se (pletu se). X s M-lým člověkem.
        Ušli jsme jednu míli (délková jednotka)
 
 
Vlastnost p-cha. X P-chá do vosího hnízda
Slep-š si, cos roztrhal. X Slepýš je plaz podobný hadu.
P-l z květin. X Žíznivě p-l vodu.
 
Sypat sůl. X Tiše sípat (chraptit).
Sírový zápach (pach síry). X Sýrový chlebíček.
 
Romantická v-žka (malá věž). X Nadmořská v-ška.
V-r ušatý (pták). Vodní v-r,  v-řivka.
V-skat radostí (křičet). X V-skat někoho (probírat se mu ve vlasech).
 
Pozor: V-dětv-setv-drav-sutýv-klatv-nout!
 
Přijď brz-. X Napsala mi brz-čko (koncovka -ičko, ustálené pravidlo).
Naz-val se králem slunce. X Naz-val se únavou.
------------------------------------------------------------
 
 
42/16 případně další
 
DÚ s. 42/ cv. 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Být hodný, ALE bít se za pravdu, (tlouci, bojovat).
Živí se býlím (bylinami, rostlinami), ALE kochali jsme se bílým popraškem hor (sněhem).
 
 
Starý mlýn, ALE mlít obilí.
Blýskalo se (létaly blesky), ALE blízká hospoda (nedaleká).
Lyska (pták), ALE lískový ořech.
 
My jsme tým (1. os., mn. č.), ALE dej mi pokoj (3. p. zájm. já).
Mýt nádobí (umývat), ALE mít spoustu kamarádů (vlastnit)
Vymýtit les (vykácet), ALE vymítit zlo (odstranit)
Mýval (druh medvěda), ALE kdysi míval miliony.
Mýlím se (pletu se), ALE s milým člověkem. 
Ušli jsme jednu míli (délková jednotka)
 
 
Vlastnost pýcha, ALE píchá do vosího hnízda
Slepýš je plaz podobný hadu, ALE slepíš si, cos roztrhal.
Pyl z květin, ALE žíznivě pil vodu.
 
Sypat sůl, ALE tiše sípat (chraptit).
Sýrový chlebíček, ALE sírový zápach (pach síry).
 
Nadmořská výška, ALE romantická vížka (malá věž).
Výr ušatý (pták), ALE vodní vír,  vířivka.
Výskat radostí (křičet), ALE vískat někoho (probírat se mu ve vlasech).
 
Vidět, viset, visutý, viklat, vinout – pozor i na tato slova, v nichž se často chybuje
 
Přijď brzy, ALE napsala mi brzičko (koncovka -ičko, ustálené pravidlo).
Nazýval se králem slunce, ALE nazíval se únavou.
 
 

 

 

 

B: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Přibyslav

být hodný, byla tam s námi, byli jsme s přáteli v kině, ALE bít se za pravdu, bilas vého bratra, bili jsme naše nepřátele hlava nehlava (lze nahradit slovem tlouci, případně bojovat).

živí se býlím (bylinami, rostlinami), ALE kochali jsme se bílým popraškem hor (sněhem)

F: fyzika

 

L: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, lýko, lysý, lyže, lýtko, pelyněk, vzlykat, slynout, plyš, plytký, vlys, Lysolaje, Volyně

starý mlýnALE mlít obilí

blýskalo se (létaly blesky), blýskavý drahokam (třpytící se), ALE blízkáhospoda (nedaleká)

lyska (pták nebo lysina na hlavě – místo bez vlasů), ALE lískový ořech

lýčená pomůcka (zhotovena z lýka), ALE líčila si obličej, líčil nám své zážitky

slynout moudrostí (být jí proslulý), ALE linout se libá vůně, slinit (vlhčit slinami)

vlys (ozdobný vodorovný pás na stěně budovy), ALE lis (přístroj k lisování)

M: my, mýt, hmyz, myslit, mýlit se, myš, hlemýžď, mýto, mýlit, mykat, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mys, Kamýk, Litomyšl

my jsme tým (1. osoba čísla množného), ALE dej mi pokoj (3. pád zájmena já)

mýt auto (čistit vodou), ALE mít spoustu kamarádů (vlastnit)

vymýtit les (vykácet), ALE vymítit zlo (odstranit)

mýval (druh medvěda), ALE míval miliony (v minulosti vlastnil finanční majetek)

mýlím se (pletu se), ALE s milým člověkem (někým, kdo je mi příjemný), ušli jsme jednu míli (délková jednotka)

P: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, čepýřit se, zpytovat, pýřit se, pykat, pýr, Pyšely

vlastnost pýchaALE píchá (bodá) do vosího hnízda

slepýš je plaz podobný hadu, ALE slepíš si, cos roztrhal (od slova slepit)

pyl z květin, ALE žíznivě pil (od slova pít)

pyj (samčí pohlavní orgán), ALE pij vodu (od slova pít)

S: sytý, syn, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sysel, sýček, syčet, sypat, Syneč, Bosyně

sypat si sůl do polévky, ALE tiše sípat (chraptit při nemoci hlasivek či nastuzení)

plná hrst sýra (mléčného výrobku), sýrový dresink (omáčka ze sýra), ALEchemický prvek síra (např. na sirkách), sírový zápach (pach síry)

V: vy, vykat, vysoký, vydra, výr, zvykat, žvýkat, výt, výskat, povyk, výheň, vyžle, Výtoň, Vyškov

nadmořská výška (od slova vysoký), ALE romantická vížka (malá věž)

výr ušatý (pták), ALE vodní vír (krouživý pohyb vody) – takže i tak často chybně psané slovo jako vířivka (vana s hydromasážním účinkem) bude psáno s měkkým i (pokud tedy nemáme na mysli lázeň, kterou sdílíme společně se sovami)

výskat radostí (křičet), ALE vískat někoho (probírat se mu ve vlasech)

vidětvisetvisutýviklatvinout – pozor i na tato slova, v nichž se často chybuje

Z: brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně

přijď brzyALE napsala mi brzičko (koncovka -ičko, ustálené pravidlo)

to století se nazývá stoletím hraček (jmenuje se tak), ALE nazívá se únavou (hodně zívá)

 
 
 

 

Kompletní seznam vyjmenovaných slov (jen pro ilustraci)

 

B: být (bych, bys, by, bychom, byste, abych, abys, aby, …, kdybych, kdybys, kdyby, …, bytí, živobytí, bývat, bývalý, byt, bytná, bytový, bytelný, bytost, bydlit, bydliště, obydlí, bydlo (tj. příbytek, živobytí), dobýt, dobyvatel, dobytek, dobytče, dobytkářství, nabýt, nabývat, nábytek, obývat, obyvatel, obyvatelstvo, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, přebýt, přebývat, přebytek, přibýt, přibývat, příbytek, ubýt, ubývat, úbytek, zbývat, zbytek, zabývat se), obyčej (obyčejný), bystrý (bystře, bystrost, bystřina, Bystřice), bylina (býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl), kobyla (kobylka, Kobylisy), býk (býček, býčí, býkovec), babyka; Bydžov, Přibyslav, Bylany, Hrabyně; Zbyněk.

F: Po f se v základech domácích slov y/ý nepíše, proto vyjmenovaná slova na f v češtině nemáme. V některých učebnicích a přehledech vyjmenovaných slov bývá uvedeno přejaté slovo fyzika.

L: slyšet (slyšitelný, slýchat, nedoslýchavý), mlýn (mlynář, mlýnice), blýskat se (blýsknout se, zablýsknout se, blýskavice, blýskavý, blyštět se), polykat (zalykat se), vzlykat (vzlyknout, vzlyk, vzlykot), plynout (uplynout, rozplynout se, rozplývat se, splynout, splývat, oplývat, vyplývat, plynulý, plyn, plynný, plynárna, plynoměr, plynojem), plýtvat, lysý (lysina, lyska, Lysá, Lysolaje), lýtko, lýko (lýčí, lýčený (tj. lýkový), lýkovec, lýkožrout), lyže (lyžovat, lyžař), pelyněk, plyš, slynout, plytký, vlys (vlýsek, vlysový); Volyně.

M: my (zájmeno 1. os. mn. čísla), mýt (mycí, myčka, umýt, umývat, umývadlo i umyvadlo, umývárna i umyvárna, pomyje, mýval, mýdlo, mydlit, mydlař, mydlina), myslit i myslet (mysl, myšlenka, pomyslit i pomyslet, pomýšlet, přemýšlet, vymysliti vymyslet, vymýšlet, výmysl, úmysl, usmyslit si i usmyslet si, smýšlení, smyšlenka, smysl, smyslný, nesmyslný, průmysl, myslivec, myslivna, Nezamysl, Nezamyslice, Přemysl, mýlit se (mýlka, mylný, omyl, zmýlená), hmyz (hmyzí, hmyzožravec), myš (myší, myšina), hlemýžď, mýtit (mýtina, vymýtit, vymycovat), zamykat (odmykat, nedomykat, vymykat se, výmyk, vymycovat), smýkat (smyk, smýčit, smyčec, smyčka, průsmyk), dmýchat (rozdmýchat, dmychadlo i dmýchadlo), chmýří, nachomýtnout se (ochomýtat se), mýto (mýtné, Mýto), mykat (mykaný), mys, sumýš; Litomyšl, Kamýk.

P: pýcha (pyšný, pyšnit se, zpychnout, pýchavka, pych, přepych, Přepychy), pytel (pytlovina, pytlák, pytlačit), pysk (pyskatý, ptakopysk, Solopysky), netopýr, slepýš, pyl (opylovat), kopyto (sudokopytník), klopýtat (klopýtnout), třpytit se (třpyt, třpytivý, třpytka), zpytovat (jazykozpyt, nevyzpytatelný), pykat (odpykat), pýr (pýřavka), pýří, pýřit se (zapýřit se, pýřivý, čepýřit se), pyj; Chropyně, Pyšely, Spytihněv.

S: syn (synovský, synovec, zlosyn), sytý (sytost, dosyta, nasytit, nenasytný), sýr (syreček, sýrař, sýrárna, syrovátka), syrový (syrovinka), syrý (tj. syrový), sychravý (Sychrov), usychat i usýchat (vysychat i vysýchat), sýkora (sýkořice), sýček, sysel, syčet (sykat, sykot), sypat (sypký, sýpka, sypek, nasypat, násyp, násypný, osypaný, vysypat, zasypat, zásyp); Bosyně.

V: vy (zájmeno 2. os. mn. čísla), vykat, vysoký (vysočina, Vysočany, vyšší, výše, výška, výšina, povýšit, vyvýšit, vyvýšenina, zvýšit, převyšovat, Vyšehrad), výt (zavýt), výskat (výskot, zavýsknout), zvykat (zvyk, zlozvyk, zvyknout, zvyklost, navykat, navyknout, návyk, odvykat, odvyknout, obvyklý), žvýkat (žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec, žvýkačka), vydra (vydří, vydrovka, Povydří), výr (‚pták‘), vyžle, povyk (povykovat), výheň, cavyky, vyza; Vyškov, Výtoň.

Předpona vy-/vý-, např. vyslechnout, vyvařit, výslech, výborný, výzkumný atd.

Z: brzy, jazyk (jazýček, jazykozpyt, jazykověda, dvojjazyčný, jazylka), nazývat (se) (vyzývat, vyzývavý, vzývat, ozývat se); Ruzyně.

 

Vyjmenovaná slova a homonymní tvary

B

Poznámka
býlí (byliny) ~ bílí (zbarveni bíle)
být (existovat) ~ bít (tlouct)
bydlo (příbytek) ~ bidlo (tyč),
dobýt (zmocnit se; dobýt hrad) ~ dobít (baterii, zvěř)
nabýt (získat) ~ nabít (náboj)

L

Poznámka
lýčený (z lýka) ~ líčený (předstíraný)
vlys (nesouvisí s lisovat)
lísat selišajlišejližina (trámec; nesouvisí s lyžemi), mlít (koncovka vzoru třít)

M

Poznámka
my (my máme hlad) ~ mi (mně; dej mi to)
mýt (čistit; mýt nádobí) ~ mít (vlastnit; budeš mít hlad)
mýval (zvíře) ~ míval (měl)
vymýtit (vykácet) ~ vymítat (vypuzovat např. ďábla)

P

Poznámka
píchat (bodat)
pysk (ret) ~ pisk (pískot, základ ptačího pera)
pikaná (dětská hra), pikat (hrát na pikanou) ~ pykat (být potrestán za něco)
opylovat (oplodňovat pylem) ~ opilovat (obrousit pilníkem)
slepýš (plaz) ~ slepíš (lepidlem)

S

Poznámka
syrý (syrový) ~ sirý (opuštěný)
sýrový (ze sýra, např. sýrová omáčka) ~ sírový (ze síry, např. kyselina sírová)
sirupsirobsípat (chraptět), sivý (šedivý)

V

Poznámka
výška (vysoko) ~ vížka (věžička)
výt (na měsíc) ~ vít (věneček)
výr (sova) ~ vír (ve vodě)
vysunutý (přadpona -vy) ~ visutý (zavěšený)
vysel (semena na pole) ~ visel (byl pověšen)
výří (patřící výru) ~ víří (zvířil prach)

Z

Poznámka
brzy (časně) ~ brzičko (přípona -ičko)
nazývat se (jmenovat se) ~ zívat (únavou)

 

 

 

Cvičení 

(Vytisknout na papír formátu A4)

 

1. b_lá mlha, b_tva na Moravském poli, b_dlím ve městě, strakatý b_ček, vaječný b_lek, b_lá skříň, horská b_střina, rozb_tá karab_na, zlob_m se na tebe, neslíb_l nic, staré b_dliště, b_linkový čaj, liška B_strouška, pěkný slab_kář, zaseté ob_lí, slunný b_t, tvoje bab_čka, léčivé b_liny, z Přib_slavi, zb_tek chleba, nezpůsob_l škodu, ob_čejný sešit, zelená kob_lka.

 

 

 

 

2. ob_vatelé Prahy, oblíb_la si pohádku, ab_ch nezapomněla, b_jí na poplach, pátá hodina odb_la, dlouhý b_č, přib_l hřeb_k, b_lo neb_lo, celý příb_tek, stará kob_la, dobrá nab_dka, pan b_tný, b_strý chlapec, horská b_střina, nab_tá zbraň, pomáhala b_ch, zab_dlený b_t, b_ložravec, zb_tek bavlnky, nab_l peněz, dob_l pevnost, přib_l nový žák, netrhejte b_lí.

 

 

 

 

3. b_t doma, pob_vat v Olomouci, malý b_k je b_ček, nový náb_tek, rozb_tá sb_ječka, nab_dni ostatním, b_lá kočka, starob_lý hrad, b_lit prádlo, bab_ččina truhla, velké krupob_tí, b_tevní lodě, sušené b_linky, neob_čejné dobrodružství, hb_tá dívka, zab_vat se něčím, neznámá b_tost, B_střice pod Hostýnem, dřevěné b_dlo, neb_jte ho, moderní náb_tek, staré ob_čeje.

 

 

 

 

4. kdyb_ch se nevrátila, pob_vat mezi přáteli, b_valo pěkněji, auto se mi líb_lo, slíb_l přijít, b_lý ubrousek, ob_čejná tužka, neb_j toho psa, hodiny odb_ly, kob_lka hopsá, moc b_tů, vyb_há z bloků, nab_zíme nové zboží, dětské nádob_čko, zb_tečně se zlob_l, sb_rka známek, b_t unavený, silný b_č, neb_dlím tam, B_džov, bab_ka, vojáci dob_li území, pob_l všechny mouchy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíč

1. bílá, bitva, bydlím, býček, bílek, bílá, bystřina, rozbitá karabina, zlobím, neslíbil, bydliště, bylinkový, Bystrouška, slabikář, obilí, byt, babička, byliny, Přibyslavi, zbytek, nezpůsobil, obyčejný, kobylka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. obyvatelé, oblíbila, abych, bijí, odbila, bič, přibil hřebík, bylo nebylo, příbytek, kobyla, nabídka, bytný, bystrý, bystřina, nabitá, bych, zabydlený byt, býložravec, zbytek, nabyl, dobyl, přibyl, býlí.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. být, pobývat, býk je býček, nábytek, rozbitá sbíječka, nabídni, bílá, starobylý, bílit, babiččina, krupobití, bitevní, bylinky, neobyčejné, hbitá, zabývat, bytost, Bystřice, bidlo, nebijte, nábytek, obyčeje.

 

 

 

 

 

 

 

4. kdybych, pobývat, bývalo, líbilo, slíbil, bílý, obyčejná, nebij, odbily, kobylka, bytů, vybíhá, nabízíme, nádobíčko, zbytečně se zlobil, sbírka, být, bič, nebydlím, Bydžov, babyka, dobyli, pobil.

 

 

 

Wiki

 

 


B

vlastní jména
mezi vyjmenovaná slov již nepatří
 • Byteš - město Velká Byteš bylo roku 1924 oficiálně přejmenováno na Velká Bíteš, do té doby bylo uváděno ve vyjmenovaných slovech[12]

[]F

Žádné slovo českého původu s y po f neexistuje.[7] Protože však souhláska „f“ je tradičně jmenována mezi obojetnými, uvádějí některé učebnice nebo přehledy jako vyjmenovaná i slova cizího původu, například

[]L

vlastní jména
mezi vyjmenovaná slova nepatří
 • lišaj, ve 30. a 40. letech 20. století byla ve slovnících správná podoba lyšaj, Pravidla českého pravopisu z roku 1957 již uvádějí jedinou správnou podobu lišaj[2]


M

vlastní jména

P

vlastní jména


S

vlastní jména
do vyjmenovaných slov nepatří
  • sirob[7]sirup[7] (do změny v roce 1957 bylo v pravidlech pravopisu uvedeno jako syrob a syrup pod vlivem mylného etymologického výkladu[2])
  • sípat (chraptět)[7]
  • sivý (šedivý)[7]


V

vlastní jména
do vyjmenovaných slov nepatří

Z

 • brzy[7]
  • brzičko (přípona -ičko, jako mal-ičko)[7]
 • jazyk[7]
 • nazývat (se)[7] (ozývat se)
  • zívat (únavou) → nazívat se (často zívat)[7]
vlastní jména

 

 

 

Zpět