Indiánské písmo - příběhy

24.11.2011 16:14

https://inquiry.net/outdoor/native/sign/stories.htm

 

Interpretation of Above Pictographic Story

An Indian and his wife had a quarrel; he wanted to go hunting and she did not want him to go. He gave the sign of negation, would not do what she wanted, and he took his bow and arrows and started into the forest. A snow storm came upon him and he looked for shelter. He saw two teepees, went over to them, but found that they contained two people who were sick, in one teepee a boy with the measles, in the other teepee a man with the smallpox. He ran away as fast as he could and shortly came to a river. He saw some fish in the river, so he caught a fish, ate it, and rested there for two days.

After that he started out again and saw a bear. He shot and killed the bear and had quite a feast. Then he started on again and saw an Indian village, but as they proved to be enemies he ran away until he came to a little lake. While walking around the lake he saw a deer. He shot and killed it and dragged it home to his teepee, to his wife and his little boy. Death of an animal is indicated by the animal being shown in an inverted position, viz. upside down.

In case of a deer being shown by a set of deer horns, reverse the horns to represent death. Where a bear is shown by the bear's paw, reverse the paw with claws up to represent death.

In case of a person, have animal representing family totem shown upside down to represent death.

 

Výklad výše pictographic příběh

Ind s manželkou pohádali, chtěl jít na lov, a nechtěla, aby šel. Dalznamení negace, nebude dělat co chce, a on vzal luk a šípy a začal do lesa.Sněhová bouře přišla na něj a on hledal úkryt. Viděldvě týpí, šel k nim, ale zjistili, že obsahuje dva lidé, kteří bylinemocní, v jednom teepee chlapec s spalničky, v ostatníchteepee muž s neštovice. Utekl tak rychle, jak jen mohl, a brzypřišel k řece. Viděl některé ryby v řece, a tak se chytil rybu, snědl,a opřel se o dva dny.

Poté začal znovu a viděl medvěda. Byl zastřelen medvěd a měl docela hody. Pak začal znovu a viděl, indiánská vesnice, ale jak se ukázalo být nepřátelé utekl, až přišel k jezírko. Při procházcekolem jezera viděl jelena. On střílel a zabíjel jej a odvlekli ji domů ke své teepee, aby jeho manželka a jeho chlapec. Smrt zvířete jeindikována zvíře uvedené v obrácené poloze, viz. vzhůru nohama.

V případě, že jelena ukazuje řadu jelení rohy, zadní rohypředstavují smrt. Kde je medvěd ukazuje medvědí tlapy, zadnítlapy s drápy až do smrti reprezentovat.

V případě, že osoby, které zvíře představují rodinu totem ukazujevzhůru nohama představuje smrt.

 

 

 

Interpretation of Above Pictographic Story

Two brothers, one of them a chief, by the names of Spotted Elk and White Beaver, together with their tribe, experienced a severe winter of deep snow and stormy weather, and three members of the same tribe froze to death. They suffered a famine and their wives were very hungry and their little girl, two years old, had the whooping cough.

They sent for the Medicine Man but he did no good and the little girl died. Everybody grieved greatly. Then the top man of the tribe had a conference with the wise man of the village who told them that the sun would soon come out, the weather would get warm, the rivers would run and the buffalo would come near to their camp and they would have plenty of food.

What he said came true and in three days the lookout on the hill signaled that he had discovered the buffalo. They secured a large quantity of meat which they cured on the drying poles and were quite happy, but they did not forget to place a flag of sorrow on the little girl's grave.

 

 

Výklad výše pictographic příběh

Dva bratři, jeden z nich šéfa, jmény skvrnitá Elk a bílé Beaver,spolu s jejich kmene, zažil těžkou zimu v hlubokém sněhu a bouřlivé počasí, a tři členové stejného kmene umrzlo. Oni trpělihladem a jejich ženy byly velmi hladoví a jejich malá holčička, dva roky starý, měl černý kašel.

Poslali pro Medicine Man, ale on přece k ničemu, a holčičkazemřela. Všichni velmi zarmoucen. Potom horní muže z pokolenímělo konferenci se moudrý muž z vesnice, kteří jim řekli, že slunce by brzy vyjít, by se teplé počasí, by se řeky spustit a Buffalose přiblíží do jejich tábora a oni by mají spoustu jídla.

To, co řekl, se stal skutečností a ve třech dnech rozhledna na kopci naznačil, že objevil Buffalo. Zajistili velké množství masa, které se vyléčil na sušení póly a byl docela spokojený, ale nemělizapomenout umístit vlajku smutku na holčičku hrob.
 
 
 

 

 

Zpět