Opakovaný test na příslovce

12.12.2011 22:12

 

Příslovce vyjadřují:
a) bližší okolnosti vlastností a dějů
b) bližší okolnosti osob, věcí
c) jsou závislá na podstatném jméně

Ve větě: "Starý bernardýn Don ležel celý večer líně u krbu," Je kolik příslovcí?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 5

Slovo "často" je příslovce:
a) místa
b) času
c) způsobu
d) příčiny

Stejně jako u Příd. jmen můžeme příslovce: 
a) skloňovat
b) postupně rozvíjet
c) stupňovat: 

Rozlišujeme příslovce (2 odpovědi)
a) místa, času, způsobu
b) příčiny, míry
c) nedělíme je
d) sklonné a nesklonné  

Příslovečné spřežky
a) tvary s předložkovou vazbou
b) spojení předložky s podstatným jménem, příd. jménem, zájmenem, příslovcem
c) víceslovné spojení příslovce a slovesa

2. stupeň od BRZY
a) brzičko
b) brzo
c) dříve
d) předtím

2. Stupeň od SNÁZ (2 možnosti)
 a) snáze
b) snadněji
c) snazší

Věta: "Pokaždé se ohlédnu," má význam:
a) ohlédne se po všech ženách
b) ohlednu se vždy
c) vždy se ohlédnu až po, tedy pozdě

Význam příslovcí můžeme zesilovat nebo zeslabovat pomocí
(např. velmi rychle, hrozně pomalu...)
a) zájmen
b) přídavných jmen
c) příslovcí

Příslovce tvoříme
a) z přídavných jmen příponami
b) ustrnutím tvaru podstatného jména
c) skloňováním 
d) přidáním slova zesilujícího význam

Je-li rozdíl mezi předložkovým pádem a příslovcem málo zřetelný např.: z-blízka 
a) píšeme dohromady
b) píšeme zvlášť
c) můžeme psát dohromady i zvlášť
d) chyták, píše se zblíska

2. Stupeň od MNOHO 
a) není
b) je to zájmeno
c) víc
d) nejvíc

Zpět