Dokumenty

28.09.2011 22:47

 Informační a komunikační technologie - 5. ročník

 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 
1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 
 
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 
 
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií 
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení 
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací 
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce 
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce 
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů 
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software 
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích 
- šetrné práci s výpočetní technikou 
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni.
Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 
 
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 
 
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. 
 
 
  • informace - co je informace, její význam, kvalita, fáma…
  • informační zdroje - tisk, televize, rozhlas, obecní rozhlas, obecní a školní vitríny, plakátovací plochy v obci, školní noviny, encyklopedie, pamětníci, kroniky, internet…
  • informační instituce - knihovna, obecní úřad, orgány státní správy…
  • struktura, funkce, popis počítače a přídavných zařízení - základní "vnitřnosti" a jejich fuknce
  • operační systém WINDOWS, práce s okny, kopírování, přesouvání, odstraňování, přejmenování souborů a složek; vytváření adresářů
  • typy softwaru (aplikační programy - např. účetnictví; utility - např. programy k odstranění virů; editory - textové, tabulkové…)
  • seznámení s formáty souborů (textové - .doc, .rtf; grafické - .gif, .jpg; tabulkové - .xls)
  • multimediální využití počítače (přehrávání hudby, filmů, prezentace, výukový software)
  • jednoduchá údržba počítače (čištění myši, pořádek na pracovní ploše, pořádek v adresářích, čištění monitoru…)
  • zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky
 
 
1. Základy práce s počítačem
 
 
společenský tok informací - vznik, přenos, transformace (případně deformace), zpracování a distribuce informací
základní způsoby komunikace - e-mail, chat, mobilní telefon
metody a nástroje vyhledávání informací - internet v praxi
formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy - vyhledávače Google, Seznam, Centrum, Altavista, …
hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
3. Zpracování a využití informací
základní funkce textového editoru - MS Word 
(vytvoření, uložení a otevření dokumentu, základní práce s textem, vzhled stránky)
 
 
 
 

9.1.8. Praktické činnosti - 5. ROČNÍK

 
ŠKOLNÍ VÝSTUPY:
Žák:
- prokazuje základní dovednosti a návyky při práci s nástroji
- získává tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě
- dovede ohodnotit svou práci
- ukáže účinnou spolupráci ve skupině
- uplatňuje zásady bezpečnosti práce v praxi
- ukáže jednoduché úkony první pomoci, zajistí lékařskou pomoc a popíše zdravotní problémy
- seznámí se se základními způsoby tepelné úpravy pokrmů
- provádí jednoduché pěstitelské činnosti, vede pokusy a pozorování
- získává aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí

UČIVO:
- úklid okolí školy
- práce na pozemku
- práce s kartonem
- práce s provázkem – drhání
- práce s textiliemi (perličkových steh, vyšívané blahopřání)
- práce s přírodninami – adventní věnec
- jednoduchá úprava potravin
- příprava klíčení, sadby
- léčivé rostliny, jejich využívání a zneužívání (koření, drogy, alergie)
- montážní a demontážní práce
- ekologické třídění odpadu

 

Zpět