Podklady pro přehled - 9

09.11.2011 19:06

 

Jazyková výchova - tvarosloví

výstupy učivo
 • vyhledá, rozliší a určí jednotlivé slovní druhy
   
 • rozpozná a aplikuje substantiva abstraktní, konkrétní, pomnožná, hromadná a látková
   
 • aplikuje a nalezne analogii ve skloňování substatntiv obecných a vlastních
   
 • užívá správně nejvíce frekventovaná přejatá slova, vysvětlí jejich skloňování
   
 • využívá skloňování a stupňování přídavných jmen
   
 • vytváří tvary zájmen a číslovek a užívá je
   
 • rozezná a vhodně aplikuje neohebné slovní druhy
   
 • vymezuje mluvnícké kategorie sloves, rozliší slovesný rod, vid, třídu a vzor
   
Tvarosloví
 

Jazyková výchova - skladba

výstupy učivo
 • rozpozná logiku skladby českého jazyka
   
 • zařadí vhodné slovní druhy jako spojovací výrazy ve větě jednoduché i v souvětí
   
 • aplikuje vhodná interpunkční znaménka v rozsáhlejších projevech
   
 • rozčlení složitější souvětí a toto zdůvodní
   
 • rozpozná oslovení, vsuvku, větu neúplnou a samostatný větný člen, použije je
   
 • dodržuje ustálený pořádek slov ve větě
   
Skladba
 

Jazyková výchova - tvoření slov

výstupy učivo
 • rozpozná, navrhne a vysvětlí různé způsoby tvoření slov
   
 • ověří různé způsoby tvoření slov
   
Tvoření slov
 

Jazyková výchova - slovní zásoba a význam slova

výstupy učivo
 • orientuje se v encyklopediích a jazykových příručkách
   
 • objasní práci se slovníky
   
 • je seznámen i odlišné typy slovníků /frazeologický, etymologický, .../
   
Slovní zásoba a význam slova
 
 

Jazyková výchova - zvuková stránka jazyka

výstupy učivo
 • vysvětlí a užívá pravidla týkající se zvukové stránky jazyka
   
 • používá správnou výslovnost hlásek a hláskových skupin
   
 • vymezí správné kladení přízvuku
   
 • stanoví vhodnou melodii věty, tempa a tvoření pauz
   
Zvuková stránka jazyka
pokrytí průřezových témat

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 • Rozvoj schopností poznávání

 • Kreativita

 • Komunikace

 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy
Do:
Český jazyk a literatura (9. ročník): Jazyková výchova - pravopis
Z:
(6. ročník): Jazyková výchova - stavba slova a pravopis
(8. ročník): Jazyková výchova - nauka o tvoření slov
(9. ročník): Jazyková výchova - pravopis

Jazyková výchova - pravopis

výstupy učivo
 • vysvětlí a použije psaní předpon s/se, z/ze, vz/vze a skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
   
 • správně aplikuje i/y
   
Pravopis
pokrytí průřezových témat

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 • Rozvoj schopností poznávání

 • Seberegulace a sebeorganizace

 • Kreativita

 • Komunikace

 • Kooperace a kompetice

 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy
Do:
Český jazyk a literatura (9. ročník): Jazyková výchova - tvarosloví
Český jazyk a literatura (9. ročník): Jazyková výchova - tvoření slov
Český jazyk a literatura (9. ročník): Jazyková výchova - zvuková stránka jazyka
Z:
(6. ročník): Jazyková výchova - stavba slova a pravopis
(8. ročník): Jazyková výchova - tvarosloví
(9. ročník): Jazyková výchova - tvarosloví
(9. ročník): Jazyková výchova - zvuková stránka jazyka

Jazyková výchova - obecné výklady o jazyce

výstupy učivo
 • rozpozná ukázky slovanských jazyků
   
 • porovná ukázky textů současné a starší literatury
   
Obecné výklady o jazyce
pokrytí průřezových témat

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 • Rozvoj schopností poznávání

 • Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

 • Jsme Evropané

přesahy
Z:
(6. ročník): Jazyková výchova - úvod do Čj, rozvrstvení národního jazyka,jazykové příručky,zvuková stránka jazyka
(8. ročník): Jazyková výchova - obecné výklady o českém jazyku

Komunikační a slohová výchova - mluvené a psané texty

výstupy učivo
 • rozliší a vytvoří mluvené i psané texty
   
 • odliší jejich jazykové prostředky
   
 • používá vhodné jazykové prostředky
   
Mluvené a psané texty
pokrytí průřezových témat

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 • Rozvoj schopností poznávání

 • Sebepoznání a sebepojetí

 • Psychohygiena

 • Kreativita

 • Poznávání lidí

 • Mezilidské vztahy

 • Komunikace

 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 • Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

 • Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

 • Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy
Do:
Český jazyk a literatura (9. ročník): Komunikační a slohová výchova - úvaha
Český jazyk a literatura (9. ročník): Komunikační a slohová výchova - funkční styly
Český jazyk a literatura (9. ročník): Literární výchova - světová a domácí próza
Cizí jazyk -Anglický jazyk (9. ročník): Objevování vesmíru
Cizí jazyk -Anglický jazyk (9. ročník): Jídlo a pití
Cizí jazyk -Anglický jazyk (9. ročník): USA
Cizí jazyk -Anglický jazyk (9. ročník): Austrálie
Cizí jazyk -Anglický jazyk (9. ročník): Kanada
Výchova k občanství (9. ročník): Stát a hospodaření
Výchova k občanství (9. ročník): Globální svět
Fyzika (9. ročník): Elektrický proud a magnetismus
Fyzika (9. ročník): Střídavý proud
Fyzika (9. ročník): Elektromagnetické záření
Fyzika (9. ročník): Optika
Fyzika (9. ročník): Jaderná energie
Přírodopis (9. ročník): Vesmír, Země
Přírodopis (9. ročník): Nerosty a horniny
Přírodopis (9. ročník): Vznik a vývoj litosféry
Přírodopis (9. ročník): Vývoj země
Přírodopis (9. ročník): Rozmanitost organismů
Přírodopis (9. ročník): Naše příroda
Zeměpis (9. ročník): Krajina, krajinná sféra
Zeměpis (9. ročník): Společenské prostředí
Zeměpis (9. ročník): Hospodářské prostředí
Zeměpis (9. ročník): Světové zemědělství
Zeměpis (9. ročník): Světová doprava
Zeměpis (9. ročník): Politická mapa současného světa
Výtvarná výchova (9. ročník): Lidská postava
Výtvarná výchova (9. ročník): České umění 20.stol.
Výtvarná výchova (9. ročník): Body art
Z:
(3. ročník): Pravidla komunikace
(6. ročník): Komunikační a slohová výchova - popis a jeho funkce
(7. ročník): Komunikační a slohová výchova - popis
(9. ročník): Komunikační a slohová výchova - funkční styly

Komunikační a slohová výchova - oficiální projev

výstupy učivo
 • vytvoří oficiální projev
   
 • použije vhodné jazykové prostředky
   
Oficiální projev
pokrytí průřezových témat

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 • Rozvoj schopností poznávání

 • Sebepoznání a sebepojetí

 • Seberegulace a sebeorganizace

 • Psychohygiena

 • Kreativita

 • Komunikace

 • Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

 • Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

 • Lidské vztahy

 • Multikulturalita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 • Základní podmínky života

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy
Do:
Český jazyk a literatura (9. ročník): Komunikační a slohová výchova - funkční styly
Český jazyk a literatura (9. ročník): Literární výchova - světová a domácí próza
Z:
(3. ročník): Pravidla komunikace
(8. ročník): Komunikační a slohová výchova - líčení
(9. ročník): Komunikační a slohová výchova - funkční styly
(9. ročník): Ilustrace
(9. ročník): Literární výchova - řeč autora,postav,vypravěčství

Komunikační a slohová výchova - úvaha

výstupy učivo
 • zhodnotí použití vhodných jazykových prostředků
   
 • při zpracování úvahy uplatňuje vlastní životní zkušenosti
   
Úvaha
pokrytí průřezových témat

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 • Rozvoj schopností poznávání

 • Sebepoznání a sebepojetí

 • Seberegulace a sebeorganizace

 • Psychohygiena

 • Kreativita

 • Poznávání lidí

 • Mezilidské vztahy

 • Komunikace

 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 • Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

 • Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

 • Lidské vztahy

 • Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 • Základní podmínky života

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 • Vztah člověka k prostředí

přesahy
Do:
Český jazyk a literatura (9. ročník): Komunikační a slohová výchova - funkční styly
Výchova k občanství (9. ročník): Já jako občan
Výchova k občanství (9. ročník): Pracovní poměr
Výchova k občanství (9. ročník): Globální svět
Výchova k občanství (9. ročník): Životní perspektivy
Přírodopis (9. ročník): Vesmír, Země
Přírodopis (9. ročník): Základ a trvání života
Přírodopis (9. ročník): Naše příroda
Zeměpis (9. ročník): Interakce příroda - společnost
Výchova ke zdraví (9. ročník): Výživa jako součást životního stylu
Výchova ke zdraví (9. ročník): Dospělost = odpovědnost
Z:
(3. ročník): Pravidla komunikace
(7. ročník): Komunikační a slohová výchova - popis
(7. ročník): Komunikační a slohová výchova - charakteristika
(8. ročník): Komunikační a slohová výchova - úvaha
(9. ročník): Život po válce v ČSR
(9. ročník): Komunikační a slohová výchova - mluvené a psané texty
(9. ročník): Komunikační a slohová výchova - fejeton
(9. ročník): Komunikační a slohová výchova - funkční styly

Komunikační a slohová výchova - fejeton

výstupy učivo
 • objasní odlišnosti fejetonu v české literatuře
   
 • uvede významné české fejetonisty
   
 • mezi různými literárními žánry vyhledá fejeton
   
 • vytvoří a zhodnotí jednodušší fejeton
   
Fejeton
pokrytí průřezových témat

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 • Rozvoj schopností poznávání

 • Kreativita

 • Poznávání lidí

 • Mezilidské vztahy

 • Komunikace

 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 • Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

 • Občanská společnost a škola

 • Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

 • Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

 • Lidské vztahy

 • Etnický původ

 • Multikulturalita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 • Základní podmínky života

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 • Vztah člověka k prostředí

přesahy
Do:
Český jazyk a literatura (9. ročník): Komunikační a slohová výchova - úvaha
Český jazyk a literatura (9. ročník): Komunikační a slohová výchova - funkční styly
Český jazyk a literatura (9. ročník): Literární výchova - fejetony
Z:
(7. ročník): Komunikační a slohová výchova - popis
(9. ročník): Komunikační a slohová výchova - funkční styly
(9. ročník): Literární výchova - fejetony

Komunikační a slohová výchova - komentář, reportáž, rozhovor

výstupy učivo
 • rozliší publicistické útvary
   
 • vytvoří jednotlivé útvary
   
Komentář, reportáž, rozhovor
pokrytí průřezových témat

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 • Rozvoj schopností poznávání

 • Sebepoznání a sebepojetí

 • Seberegulace a sebeorganizace

 • Kreativita

 • Komunikace

 • Kooperace a kompetice

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

 • Občanská společnost a škola

 • Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

 • Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

 • Kulturní diference

 • Lidské vztahy

 • Etnický původ

 • Multikulturalita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 • Základní podmínky života

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 • Vztah člověka k prostředí

přesahy
Do:
Český jazyk a literatura (9. ročník): Komunikační a slohová výchova - životopis
Český jazyk a literatura (9. ročník): Komunikační a slohová výchova - funkční styly
Z:
(3. ročník): Pravidla komunikace
(9. ročník): Komunikační a slohová výchova - životopis
(9. ročník): Komunikační a slohová výchova - funkční styly

Komunikační a slohová výchova - životopis

výstupy učivo
 • používá vhodné jazykové prostředky
   
 • vytvoří vlastní životopis jako podklad k žádosti o zaměstnání
   
 • vytvoří strukturovaný životopis
   
Životopis
pokrytí průřezových témat

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 • Rozvoj schopností poznávání

 • Sebepoznání a sebepojetí

 • Seberegulace a sebeorganizace

 • Kreativita

 • Poznávání lidí

 • Mezilidské vztahy

 • Komunikace

 • Kooperace a kompetice

 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 • Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

 • Občanská společnost a škola

 • Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

 • Evropa a svět nás zajímá

 • Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

 • Kulturní diference

 • Lidské vztahy

 • Etnický původ

 • Multikulturalita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 • Základní podmínky života

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 • Vztah člověka k prostředí

přesahy
Do:
Český jazyk a literatura (9. ročník): Komunikační a slohová výchova - komentář, reportáž, rozhovor
Český jazyk a literatura (9. ročník): Komunikační a slohová výchova - funkční styly
Z:
(3. ročník): Pravidla komunikace
(9. ročník): Život po válce v ČSR
(9. ročník): Komunikační a slohová výchova - komentář, reportáž, rozhovor
(9. ročník): Komunikační a slohová výchova - funkční styly

Komunikační a slohová výchova - funkční styly

výstupy učivo
 • vyhledá příklady různých funkčních stylů v učebnici, v časopisech, v novinách, v literatuře
   
 • vytvoří příklady k jednotlivým funkčním stylům
   
 • vybere si jednotlivé funkční styly, charakterizuje je
   
Funkční styly
 

Literární výchova - řeč autora,postav,vypravěčství

výstupy učivo
 • vymezí a chápe pojem parodie
   
 • objasní a rozliší různé typy povídek
   
 • doloží na příkladech
   
 • sestaví přehled autorů povídek
   
 • vyhledá pohádky pro dospělé
   
 • rozliší a objasní literaturu konzumní a hodnotnou
   
Řeč autora, postav, vyprávěčství
 

Literární výchova - fejetony

výstupy učivo
 • objasní odlišnosti fejetonu v české literatuře
   
 • uvede významné české fejetonisty
   
 • mezi různými literárními žánry vyhledá fejeton
   
 • vytvoří a zhodnotí jednodušší fejeton
   
 • na jednotlivých ukázkách doloží a objasní hlavní znaky fejetonu
   
 • zhodnotí používání jazykových prostředků
   
Fejetony
pokrytí průřezových témat

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 • Rozvoj schopností poznávání

 • Kreativita

 • Poznávání lidí

 • Mezilidské vztahy

 • Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

 • Občanská společnost a škola

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

 • Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

 • Lidské vztahy

 • Multikulturalita

 

Literární výchova - autorské divadlo

výstupy učivo
 • seznámí se a zhodnotí jednotlivé typy autorského divadla
   
 • doloží na příkladech jednotlivé části autorských her
   
 • zdůvodní vztah autorského divadla a filmové tvorby
   
Autorské divadlo
pokrytí průřezových témat

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 • Rozvoj schopností poznávání

 • Kreativita

 • Poznávání lidí

 • Mezilidské vztahy

 • Komunikace

 • Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

 • Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

 • Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

 • Multikulturalita

 

Literární výchova - světová a domácí próza

výstupy učivo
 • se seznámí s nejvýznamnějšími autory české i světové literatury 20.století
   
 • vyhledá filmové a divadelní adaptace těchto děl
   
 • zhodnotí vztah spisovatelů ke skutečnosti
   
Světová a domácí próza
 

Literární výchova - antologie poezie 20.století, písničkáři

výstupy učivo
 • provede rozbor básně
   
 • rozliší lyriku/jednotlivé druhy/ a epiku
   
 • rozliší a objasní jednotlivé žánry a formy
   
 • seznámí se s poetickými texty písničkářů
   
 • vnímá a hodnotí řeč autora a postav
   
 • zařadí básníky do jednotlivých období 20.století
   
 • provede rozbor básně, rozliší a určí jazyk básně, rozpozná verš, rým, rytmus
   
 • seznámí se se světovými básníky 20.století
   
Antologie poezie 20.století, písničkáři
pokrytí průřezových témat

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 • Rozvoj schopností poznávání

 • Poznávání lidí

 • Mezilidské vztahy

 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 • Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

 • Občanská společnost a škola

 • Občan, občanská společnost a stát

 • Formy participace občanů v politickém životě

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

 • Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

 • Kulturní diference

 • Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 

https://www.zshnidousy.cz/soubory/svp_hrajme_si_ucme_se/ucebni-osnovy_jazyk-a-jazykova-komunikace_cesky-jazyk-a-literatura_9.htm

Zpět