Pondělí, 3. 10.

29.09.2011 22:44

dorazit Svěrákův diktát

 

Takto to napsala 9. třída: (zbývá 1 chyba)

Právě jsme dorazili do vápencového území Českého krasu, kde je konečný cíl naší cesty, ves Koněprusy. Nedaleko se tyčí kopec Kobyla, zatímco nám se zalíbilo návrší Zlatý kůň. A v jeho hloubse ukrývá nejrozsáhlejší jeskynní komplex v Čechách, Koněpruské jeskyně. Když byly v roce 1950 objeveny, našly se tu četné zkamenělé kosti pravěkých zvířat. K těm největším patřili tygři šavlozubí i jeskynní medvědi, ale mezi nejvzácnější objevy patřily kosterní pozůstatky sobí a tuří. Velké překvapení poskytl novější nález zrezivělých plechových plátů a nářadí na místě, které se dnes nazývá Mincovna. Tady v druhé polovině 15. století neznámí penězokazi razili falešné husitské haléře se znakem Českého lva.

Český lev x český lev

Dát další... nebo:

párové souhlásky:

znělé neznělé
b p
v f
d t
ď ť
z s
ž š
g k
h ch
   

----------------------------

jen znělé: r, l, m, n, ň, j
jen neznělé: c, č
ř: podle sousedící samohlásky, (řepa - znělé, tři - neznělé)

 

1. Na konci slov (před pauzou) se párové znělé souhlásky vyslovují jako neznělé

(a tím ve výslovnosti mizí rozdíl mezi b -- p, d -- t, ď -- ť, h -- ch, v -- f, z -- s, ž -- š, v přejatých slovech též g -- k.)

Pravopis však k tomu nepřihlíží; na konci slov se tedy píšou písmena označující souhlásky znělé tam, kde se v jiném tvaru téhož slova nebo ve slovech příbuzných souhláska znělá také vyslovuje.

Např. had (hada), hoď (hodit), hloh (hlohu), žab (žába), vítěz (vítěze), než (nežli), pod (pode); gong (gongu) atd.

2. Skupina párových souhlásek se vyslovuje celá buď zněle, nebo nezněle.

Ale označování jednotlivých hlásek se řídí podle toho, které hlásky jsou v jiných tvarech téhož slova nebo ve slovech příbuzných.

Např. zt (vezu), kavka (kavek), sjezd (sjezdu), lehký (lehounký), hebký (hebounký). 

 

Test: spodoba znělosti 

Podtrhněte, kde dochází ke spodobě znělosti: 

státní svátek, jedna vteřina, tvůj nápad, 
bílý květ, vsadit se, vtom, velká ztráta,
velký sud, hladový sup, vezu se, pták kavka,
prudký sjezd, do hlohu, plno žab, bez vítěze

 

 

 

 

řešení

státní svátek, jedna vteřina, tvůj nápad

bílý květ, vsadit se, vtom, velká ztráta,
velký sud, hladový sup, vezu se, pták kavka,
prudký sjezd, do hlohu, plno žab, bez vítěze

 

Opakování

    Větná melodie

    pozor - otázky doplňovací x zjišťovací

    https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js08/fonetika/ucebnice/ch07s02s04.html

    Důraz <-----------------------

    https://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/fonetika/materialy/ch07s02.html

    přidat:

Tempo řeči

 

experiment: Audacita

vyjmenovat  12 měsíců, napočítat od 101 do 110, vyjmenovat 12 zvířat

 

 

 

 

 

 

 

 

Testy

 Průměr ± směr. odchylka
(čas v sekundách či počet slov)

vyjmenovat 12 měsíců 
4,4 ± 1,4 s
hlasité počítání 101–110 
5,1 ± 1,8 s
čtení 12 měsíců
 5,1 ± 1,1 s
čtení 12 barev 
5,2 ± 1,3 s
čtení textu čísel 101–110 
5,9 ± 1,7 s
čtení číslic 101–110 
4,9 ± 1,1 s
vyjmenovat 12 zvířat 
15,3 ± 5,8 s
vyjmenovat 12 slov na K 
30,6 ± 18,2 s
test cesty – část A 
30,2 ± 9,5 s
slova na P za 1 min.
 23,5 ± 7,1 slov
spontánní řeč – 1 min.  105,7 ± 38,7 slov
   

Zdroj: https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2007/05/06.pdf

realy quick english:

https://www.metacafe.com/watch/1903230/how_quickly_can_you_talk/

BRADYGLOSIE - pomalá řeč

 

 

 

Kviz


České slovo se dvěma n za sebou.

Vyjmenované slovo po m.

Sloveso ve tvaru 3. os. mn. čísla.

Osobní zájmeno.

Větu s předmětem ve třetím pádu.

Hlavní město našeho jižního souseda.

České slovo se dvěma šš za sebou.

Podstatné jméno mužského životného rodu ve 4. pádě.

Jakoukoli větu se shodným přívlastkem.

Větu s nevyjádřeným podmětem.

Co jste měli předevčírem ke snídani?

Telefonní číslo rychlé lékařské pomoci (155 nebo 112).

Podstatné jméno podle vzoru žena v 6. pádě.

Přídavné jméno podle vzoru jarní.

Co je to decibel?

Přivlastňovací přídavné jméno.

Podstatné jméno vzoru muž ve druhém pádě.

Vyjmenované slovo po p.

Představte si, že stojíte čelem k severu. Otočíte se doprava. Pak čelem vzad, na kterou světovou stranu se díváte? (Východ)

Podstatné jméno které nemá jednotné číslo

Větu s tvrdým přídavným jménem s měkkým i na konci.

Větu se záporným zájmenem.

Jak se jmenuje starosta Rakovníka.

Větu s řadovou číslovkou.

Kdo napsal Kytici?

Větu s násobnou číslovkou.

Jakékoli čtyřslabičné slovo.

Podstatné jméno, které se skloňuje podle vzoru kost.

Slovo s předponou vy-

Stejně znějící slova, která se liší s a z na začátku.

Co je to bajka?

Slovo s P na začátku a B na konci 

Větu s předmětem ve druhém pádě.

Do jakého literárního žánru patří knihy o Harry Potterovi?

Větu se zvratným zájmenem.

České slovo se dvěma k po sobě.

Kolik států sousedí s naší republikou?

Větu s podmětem ve druhém pádě.

Větu s neurčitým zájmenem.

Jak se jmenuje hlavní hrdina Pána prstenů (Frodo Pytlík).

Slovo, které zní jako vyjmenované, ale píše se s měkkým i.

Slovo bez samohlásky.

Na jakém kontinentu leží jižní pól? Antarktida

Větu s násobnou číslovkou.

Větu, v níž ze samohlásek použijete pouze a.

Je správně „snadnější“ nebo „snazší“? (obojí je správně)

Větu s částicí.

Jak se jmenoval hrdina poslední knihy, kterou jste četli?

 

Sloveso být v první osobě.

Vyjmenované slovo po b.

Postava z Pána prstenů, jejíž jméno začíná na S.

Sloveso dělat ve druhé osobě budoucího času.

Jakým větným členem je sloveso ve větě:

Jakékoli sloveso v 1. osobě množného čísla podmiňovacího způsobu.

Na kterém kontinentu leží jižní pól.

Jakým větným členem je sloveso „ležel“ ve větě: Kůň ležel vyčerpaný. (přísudek)

Jakým větným členem je sloveso „vyčerpaný“ ve větě: Kůň ležel vyčerpaný. (doplněk)

Jaké známe slovesné způsoby (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací).

Najdi ve větě podmět - Hlasité crrr zvonku zaplnilo celý byt.

Najdi ve větě příslovečné určení - Malé děti hajného šly na houby.

Jaký je vzor podst. Jm přítel. (muž).

Vzor slova chundelatí.

Sloveso umět v 1. os j. č. Podm. zp. (uměl bych)

Sloveso vidět v 2. os. mn. č. budoucího času (uvidíte, budete vidět)

A totéž v podmiňovacím způsobu (uviděli byste)

 

 

Druhy číslovek? (Základní, řadové, druhové, násobné)

Neurčitá základní číslovka? (Mnoho, několik)

Druhy zájmen? (osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná)

Ukazovací zájmeno? (to, tento, ten, tamten)

Jaký druh zájmena je zájm. Sám? (Ukazovací)

Po kom je pojmenováno rakovnické gymnázium? (po spisovateli Zikmundu Winterovi.

(Nezbedný bakalář, Rozina sebranec, Mistr Kampanus)

Přídavné jméno.

Přídavné jméno podle vzoru mladý.

Východní části náměstí vévodí vrcholně gotický děkanský chrám sv. Bartoloměje ze 14. století s bohatou vnitřní výzdobou, který vznikl na místě staršího kostela sv. Mikuláše.

Kolik je slovních druhů? Jaké?

Sloveso v trpném rodě?

Větu v trpném rodě. A otočit.

Jak se ptáme na přívlastek?

Jaké mohou být přívlastky? (sh., nesh., těsný, volný, rovitý, holý)

Nějakou větu s přívlastkem?

Nějakou větu s nevyjádřeným podmětem? (Šel tam.)

Osobní zájmeno.

Jak se ptáme na předmět?

Větu s předmětem ve třetím pádu.

Hlavní město našeho severního souseda?

Při kolika stupních C má voda největší hustotu? 4

V jakém městě se odehrává Romeo a Julie?

Jak se jmenoval Romeův přítel z příběhu Romeo a Julie (Mercucio).

Jak se jmenoval Romeo příjmením? (Montek) a Julie? (Kapuletová).

Kdo z nich zemřel první?

Kdo ten příběh napsal?

Co ještě napsal?

Trojslabičné slovo.

Slovo s x.

Co je to Herz? (jednotka frekvence, dějů za sekundu)

Jaká známe příslovečná určení?

Větu s přísl. Určením.

Větu s přísudkem se sponou.

Jak dlouho k nám letí světlo Slunce? (každoročně okolo 4. ledna 147 miliónů kilometrů. Když jsme Slunci naopak nejdále (jsme v tzv. odsluní, aféliu, afelu), jsme vzdáleni přes 152 )

Spatřili psa, jak utíká za kočkou? O jaký druh vedlejší věty jde? O doplňkovou.

Kdo napsal knihu Bílý tesák? Jack London.

Dívka, bez které si neumím představit svůj život. Nahraď které zájm. Jenž. (Bez níž)

Správní chlapi, se kterými chci hrát zápas. (s nimiž).

Třetí stupeň od přídavného jména dobrý?

Obvod kruhu (2Pr) Obsah kruhu (Pr2).

Jaký je nejmenší stát Evropy? (Vatikán 44hektarů, 800obyv).

 

 

Který jehličnan v zimě opadává?

Podstatné jméno vzoru pán v 7. pádu.

Jaký druh číslovky je „Paterý“? (druhová)

Jaký druh zájmena je „jenž“ (vztažné), žádný (záporné), sám (osobní)

Které slovo je podmětem ve větě: „Před zahájením výstavy květin hovořil pohotový reportér s ředitelem pavilónu.“

Co je podmětem ve větě: „Petr a Adam hrají šachy.“

Urči vše, co dokážeš u slova „nejbaňatější“.

Podstatné jméno kozel v 7. pádu mn. čísla.

Kolik má Rakovník obyvatel? (15 954)

Utvoř z číslovky 5 všechny druhy, které lze. (pět, pátý, patery, pět krát)

Jak starý je Rakovník? (1252 – 759let)

Jaké máme dnes století? (21.)

Je ve větě „Byl jsem najezen.“ sloveso v trpném rodě?

Vyjmenovaná slova po s (sytý, syn, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sysel, sýček, syčet, sypat, Syneč, Bosyně).

Směrem na sever od Rakovníka jsou Lišany nebo Pavlíkov?

Stojím čelem k jihu. Udělám čelem vzad a pak dvakrát vpravo vbok, kam stojím teď? (J)

Je od Rakovníka dál Pavlíkov nebo Senomaty? (stejně, záleží, jak se počítá, jestli od středu nebo od okraje)

Jaké p v „pardubický perník“?

A jaké o v „Otova nemoc“?

Jak se ptáme na větný člen předmět?

Sloveso v podmiňovacím způsobu.

Jaký slovní druh je „metropolitní“ a „které“.

 
 
 
 

 

Psaní a výslovnost slov přejatých

    učebnice s. 27

    pravidla č. pravopisu

    https://www.pravidla.cz/vice/psani-slov-prejatych/?kapitola=6

 

 

 

 

Nová látka

zkusmý diktát (vypnout dataprojektor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    diktát s 28. cv. 3 - zkusmý diktát

symetrála, analýza, incident, kybernetika, symfonie, cyklus, symbol, klima, biologie, spirála, pilulka, pyré, siláž, kritika, lyrika, syntéza, privatizace, statistika, minaret.

 

 
původní pravopis --->  obojí --->  počeštěný pravopis
u nichž se výslovnost od psané podoby podstatně liší. Např. bulletin, causerie, interview, outsider, résumé (i resumé), revue zdomácňování slov probíhá postupně, píšou se některá slova dvojím způsobem: rallye i rely, runway i ranvej, trust i trast Slova zdomácnělá, tedy obecně v jazyce rozšířená, a běžné výrazy odborné, se píšou podle zásad českého pravopisu; způsob psaní zpravidla odpovídá jejich české spisovné výslovnosti (s některými odchylkami, viz dále).

pravopisem původním se píšou citátové výrazy z jazyků užívajících latinky. Např. ad hoc, curriculum vitae, status quo, de iure, via facti; pour féliciter

víme, co znamenají?

 buzola i busola, dezén i desén, diskuze i diskuse, dizertace i disertace, kazematy i kasematy, plizé i plisé, renezance i renesance, rezort i resort, režizér i režisér  

 

 

 

 

 

 

Postup přejímání slov:

 

původní pravopis --->

 obojí --->

 počeštěný pravopis

 

- i také po tvrdých souhláskách: kino, kilogram, elektrika

- i, y + samohláska vyslovujeme s j, kromě švu dialog, dieta, hyena, ale miliampér

- délka vyslovujme i označujeme: rádia, téma (ale tematický), prérie, fólie.
Často obojí: citron i citrón, milion i milión, archiv i archív, benzin i benzín, jod i jód, vitamin i vitamín, drogerie i drogérie, sezona i sezóna.
Ale kultura, literatura.
ú pouze v
kúra, túra, manikúra

- V některých slovech se píše s i z ve shodě s dvojí spisovnou výslovností, např. buzola i busola, dezén i desén, diskuze i diskuse, dizertace i disertace, kazematy i kasematy, plizé i plisé, renezance i renesance, rezort i resort, režizér i režisér aj.

 

- Vyslovované [z] se píše jako z i s v příponě [-izmus] a v ostatních slovech zakončených na [-zmus]: romantizmus i romantismus, pluralizmus i pluralismus, mechanizmus i mechanismus, spazmus i spasmus, tenezmus i tenesmus aj.

 

Pouze s se píše v slovech pravopisně nepočeštěných, jako cirrhosis, laser.

 

psaní písmena x (většinou v slovech původu řeckého a latinského):

např. luxus, maximální, index, praxe, reflex, text, exkomunikace, expres; existence, exaktní, exhumace;

 

 

Kontrola sešitů

 

Odměna

 

"bubenická" show

https://www.facebook.com/photo.php?v=1451960135856

 

 

 

Zpět