Pracovní vyučování

04.11.2011 10:50

obří papírové květiny: https://www.youtube.com/watch?v=D4zO0uks_3c&feature=related

 

Ruličky z papíru: https://www.youtube.com/watch?v=7tYy3os2Ifo&feature=related

 

 

https://blancasy.webgarden.cz

ŠABLONY - MOZAIKA - 

https://www.moje-rodina.cz/deti/vystrihovanky-k-vytisknuti

příprava šablon pro stříkání?

 

- temperové barvy + paleta na temperové barvy

- vodové barvy

- miska na vodu- štětce (3 velikosti kulatého štětce a 1 plochý)

- hadřík (na otírání rukou, štětce apod.)

- voskovky

- lepidlo Herkules

- ostré nůžky

- pracovní oblečení (zástěra, starší tričko, apod.)

- igelitový ubrus na lavici

- kufřík na uložení všech VV a PV pomůcek

 

Vánoční svícny

Ruční papír

https://www.venusanka.cz/index.php?page=viewclanek&sekce=sikulky&idcl=564

Barbora Roháčová
01.07.2010

Vyrobte originální dárek: ruční papír...Ruční, podomácku vyrobený papír má svénepopiratelné kouzlo, protože každý kousek je naprostým originálem. Je hezký, protože není dokonalý a sterilně bílý. Nikdy přesně nevíte, jak bude vypadat, a tak je jeho výroba tak trochu malé dobrodružství.

Večery se pomalu prodlužují, chladnější počasí nás zahání do tepla našich domovů, a tak si zkuste vyrobit ruční papír doma. Není to nic složitého a zvládne to opravdu každý. Suroviny, tedy hlavně různé druhy papíru, se také najdou v každé domácnosti, takže jdeme na to! Odměnou vám bude ručně vyrobený papír, který lze zarámovat nebo třeba použít na výrobu přáníčka či gratulace nebo jím polepit ozdobnou krabičku. 

Potřebujeme papír, prakticky jakýkoli s výjimkou novinového, křídového a fotografickéo. Dá se použít balicí papír, papír hedvábný, lze zpracovat i kartón nebo jakýkoli jiný papírový obal.
Dále si připravíme umělohmotnou misku, postačí klidně lavor. Připravte si také savý papír, savou látku, závaží a dvě dřevěné desky. Nesmíme zapomenout na mixer, ten nám usnadní práci.

Papír roztrháme na malé kousíčky a vložíme do mísy s vodou. Necháme ho zhruba 12 hodin nabobtnat. Poté papír i s vodou rozmixujeme na kaši, abychom získali směs, z níž papír vytvoříme. Barvu této směsi můžeme upravit přidáním jakékoli barvy. Kdo chce, může do papírové kaše přidat také sušené rostliny nebo koření, jako například majoránku, kmín či skořici. Lze ozvláštnit i dalšími plochými drobnostmi, například kousky nití, režným provázkem, který jsme předtím rozmotali na jednotlivá vlákna, nebo výraznějšími kousky nerozmělněného papíru.

Na desku položíme nejprve savou látku a na ní savý papír.

Pak přijde to nejlepší: na tento podklad rozprostřeme tenkou vrstvičku papírové "kaše". Vrstvička by měla mít tloušťku několik milimetrů, aby se papír pak netrhal. V této fázi můžeme ovlivnit tvar papíru, lze z něj "vymodelovat" určitou velikost či tvar nebo můžeme nechat okraje nerovnoměrné či je naopak co nejvíce zarovnat.

Vrstvu přikryjeme savým papírem, na něj přitiskneme savou látku a nahoru přijde deska. Celé to rovnoměrně zatížíme a lisujeme. Když je papír vylisovaný, necháme ho volně dosušit (ovšem za předpokladu, že už příliš tepla nepotřebuje, jinak by se mohl zkroutit).

Pozor, nelze na něj psát inkoustem či vodovkami, protože by se rozpily. 

Ruční papír skvěle poslouží jako dárek, protože je to originál, který jsme vytvořili vlastníma rukama, a to se cení nejvíce.
 
korková mozaika
Sešitek
 
Provázkový kachel
 
Ovečky

https://www.venusanka.cz/index.php?page=viewclanek&sekce=Sikulky&idcl=1985

Přinášíme tip na výrobu Malovaných kolíčků - postup je nenáročný, takže ho zvládne jistě i začátečník, který si netroufá na příliš složité techniky... 

Co potřebujeme:

- dřevěné kolíčky na prádlo 
- samotvrdnoucí modelovací hmota 
- hobby barvy (tempery) ) 
- bezbarvý lak 
- lepidlo 
- štětec 
- nůž 
- láhev nebo váleček

Postup:

Potřebujeme... 

Malované kolíčky

svícny

svíčky jinak

https://www.venusanka.cz/index.php?page=viewclanek&sekce=sikulky&idcl=2687

pouzdro na karty

https://www.venusanka.cz/index.php?page=viewclanek&sekce=sikulky&idcl=2838

 

 

Práce se dřevem – řezání, opracování (sázecí kolík, jmenovka k záhonu, nůž na řezání papíru, hrací kostka…)

 

 

 

Práce s kovem (drát) – stříhání, ohýbání (kroužky z drátu – řetízek, drapka ke kypření půdy, háčky na zavěšení pomůcek…)

 

 

Práce s plasty – řezání, opracování (přívěšek, nůž na dopisy…)

 

 

Práce s kombinovaným materiálem (jednoduchý svícen, brousítko na tužky…)

 

Konstrukční stavebnice typu „Merkur“

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

 

Žák by měl:

 

 

vytvářet přiměřenými pracovními papír – skládání, vlepování

postupy různé výrobky sešívání, modelína, duté

z daného materiálu předměty, drobný materiál

 

 

využívat vlastní fantazii při tvořivých tvorba koláží v kombinaci

činnostech s různým materiálem různých materiálů

 

 

volit vhodné pracovní pomůcky, pomůcky a nástroje - funkce

nástroje a náčiní vzhledem a využití

k použitému materiálu

 

 

udržovat pořádek na pracovním základní znalosti ze zdravovědy,

místě, dodržovat zásady hygieny organizace práce a vhodné

a bezpečné práce, poskytnout pracovní postupy, domácí

první pomoc při drobném poranění lékárnička

 

 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ:

 

Žák by měl:

 

 

znát funkci a užití jednoduchých pracovní nástroje a pomůcky

pracovních nástrojů a pomůcek

 

 

provádět při práci se stavebnicemi stavebnice

jednoduchou montáž a demontáž

 

 

pracovat podle slovního návodu, práce s návodem, předlohou,

předlohy jednoduchého náčrtu jednoduchým náčrtem

 

 

PRACOVNI_VYUCOVANI.odt (33,5 kB)

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

 

 

PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Časové, obsahové a organizační vymezení

 

Tento předmět je vyučován ve 4. – 9. ročníku. Ve 4. ročníku 3 hod. týdně v 5. – 9. ročníku

5 hod. týdně.

 

Předmět Pracovní vyučování zahrnuje široké spektrum nejen manuálních činností, ale i činností rozvíjejících klíčové kompetence, které vedou žáky k získávání souboru vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti. Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení komunikačních, motorických a tvořivých schopností. Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků k budoucímu pracovnímu zařazení a uplatnění v dalším životě a integraci ve společnosti. Učivo celé vzdělávací oblasti je určeno všem žákům, tedy chlapcům i dívkám.

 

Předmět Pracovní vyučování je rozdělen na 1. stupni na čtyři tématické okruhy: práce s drobným materiálem, práce montážní a demontážní, pěstitelské práce a příprava pokrmů.

Na druhém stupni do sedmi tématických okruhů: práce s technickými materiály, práce s ostatními materiály, práce montážní a demontážní, pěstitelské práce a chovatelství, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů a svět práce. Výuka předmětu je realizována ve třídě, ve školní dílně, na školním pozemku, v kuchyňkách, v prostorách školy a jejím okolí.

 

V předmětu se realizují tématické okruhy těchto průřezových témat:

 

EV(ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí)

 

OSV(osobní rozvoj – seberegulace a sebeorganizace, kreativita, sociální rozvoj – mezilidské vztahy, spolupráce a soutěživost, morální rozvoj – řešení problémů a rozhodování)

 

MKV(kulturní rozdíly – člověk jako součást etnika, lidské vztahy – podílení se na spolupráci všech lidí, příčina diskriminace, etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin, různé způsoby života, princip sociálního smíru a solidarity – odstranění diskriminace, nekonfliktní život v multikulturní společnosti, otázka lidských práv).

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:

 

Kompetence k učení -Žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě. Získávají vztah k učení prostřednictvím zadaných úkolů v rámci výuky. Kriticky zhodnocují výsledky své práci a diskutují o nich.

 

Kompetence k řešení problémů - Žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění pracovních úkolů. Učí se chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení. Žáci si upevňují své účelové rozhodování a jednání v situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti, ale i bezpečnosti druhých. Učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci, snaží se u žáků rozvíjet tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů, klade otevřené otázky.

Kompetence komunikativní – Žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat postup práce, využívat informačních zdrojů k získávání nových poznatků. Při komunikaci využívají správné technické názvosloví, nebojí se zeptat učitele, pokud danému problému nerozumí, učí se věcně argumentovat.

 

Kompetence sociální a personální – Žáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku. Učitel podle potřeby pomáhá žákům a každému umožňuje zažít úspěch, respektuje rozdíly v různém pracovním tempu a dodává jim sebedůvěru.

 

Kompetence občanské – Žáci respektují pravidla při práci, chápou základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice a historické dědictví, projevují pozitivní postoj k uměleckému dílu. Žáci prezentují své výrobky prostřednictvím výstav a soutěží. Učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci, vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky. Dodává žákům sebedůvěru a vyžaduje dodržování pravidel slušného chování.

 

Kompetence pracovní – Žák správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami, dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci. Dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a zdraví druhých, dbá na ochranu životního prostředí. Své znalosti a dovednosti využívá v běžné praxi v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na profesní zaměření.

Učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně požívání ochranných pracovních prostředků, vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů, jasnými pokyny směřuje k činnosti ke stanovenému cíli. Hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. Učí žáky organizovat a plánovat si činnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast Předmět Období

 

Člověk a svět práce Pracovní vyučování 4.- 5. ročník

 

 

Očekávané výstupy Učivo

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

 

Žák by měl:

 

 

vytvářet přiměřenými pracovními papír – skládání, vlepování

postupy různé výrobky sešívání, modelína, duté

z daného materiálu předměty, drobný materiál

 

 

využívat vlastní fantazii při tvořivých tvorba koláží v kombinaci

činnostech s různým materiálem různých materiálů

 

 

volit vhodné pracovní pomůcky, pomůcky a nástroje - funkce

nástroje a náčiní vzhledem a využití

k použitému materiálu

 

 

udržovat pořádek na pracovním základní znalosti ze zdravovědy,

místě, dodržovat zásady hygieny organizace práce a vhodné

a bezpečné práce, poskytnout pracovní postupy, domácí

první pomoc při drobném poranění lékárnička

 

 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ:

 

Žák by měl:

 

 

znát funkci a užití jednoduchých pracovní nástroje a pomůcky

pracovních nástrojů a pomůcek

 

 

provádět při práci se stavebnicemi stavebnice

jednoduchou montáž a demontáž

 

 

pracovat podle slovního návodu, práce s návodem, předlohou,

předlohy jednoduchého náčrtu jednoduchým náčrtem

 

 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

 

Žák by měl:

 

 

znát základní podmínky a postupy znalost základních podmínek

pro pěstování vybraných rostlin pro růst rostlin, výsevy

a ošetřování během vegetace

 

 

ošetřovat a pěstovat podle daných pěstování pokojových rostlin,

zásad pokojové a jiné rostliny přesazování, zalévání, hnojení,

a provádět pěstitelská pozorování využití kompostu, jeho význam

 

 

volit podle druhu pěstitelských zahradnické nářadí, bezpečnost

činností správné pomůcky, při práci

nástroje, náčiní

 

dodržovat zásady hygieny zásady bezpečné práce

a bezpečnosti práce a ochrany s rostlinami

zdraví, poskytovat první pomoc

při úrazu při práci na zahradě

 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ

 

Žák by měl:

 

 

znát základní vybavení kuchyně základní vybavení kuchyně

a jeho použití

 

připravit samostatně jednoduché potraviny – výběr, nákup,

pohoštění skladování, jídelníček,

jednoduchý pokrm

 

uplatňovat zásady správné racionální a zdravá výživa

výživy

 

 

dodržování pravidla správného jednoduchá úprava stolu,

stolování a společenského prostírání, slavnostní stolování,

chování při stolování obsluha a chování u stolu

 

 

udržovat pořádek a čistotu pracovních zásady hygieny v kuchyni, použití

ploch, dodržovat základy hygieny mycích a čistících prostředků,

a bezpečnosti práce, poskytovat první správné a bezpečné používání

pomoc při úrazu v kuchyni kuchyňských pomůcek

Oblast Předmět Ročník

 

Člověk a svět práce Pracovní vyučování 6.-7. ročník

 

Očekávané výstupy Učivo

 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

 

Žák by měl:

 

 

získat základní vědomosti o materiálech, pracovní pomůcky - nářadí

nástrojích a pracovních postupech a nástroje pro ruční odpracování

 

 

provádět jednoduché práce materiály, vlastnosti, užití v praxi,

s technickými materiály a dodržovat dřevo, kov, plasty

technologickou kázeň

 

 

řešit jednoduché technické úkoly jednoduché pracovní operace

s vhodným výběrem materiálu, a postupy

pracovních nástrojů a nářadí

 

 

organizovat svoji pracovní činnost časové rozvržení práce, zvolení

vhodného technologického

postupu

 

 

dodržovat obecné zásady bezpečnosti seznámení s pravidly bezpečnosti

a hygieny při práci i zásady a ochrany zdraví při práci, vhodné

bezpečnosti při práci s nástroji používání ochranných pomůcek

a nářadím, poskytovat první pomoc (oděv, obuv), znalost poskytnutí

při úrazu první pomoci při úrazu

 

PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY

 

Žák by měl:

 

 

rozlišovat různé druhy materiálu práce s různým materiálem

a znát jejich vlastnosti vlastnosti materiálu

 

 

zvolit vhodný pracovní postup technologické postupy podle

v souladu s druhem zpracovaného zpracovaného materiálu

materiálu

 

 

správně vybírat a používat nástroje a pomůcky

vhodné pracovní nástroje a pomůcky

 

 

dovézt pracovní postupy vedení k systematičnosti

k finálnímu výrobku a trpělivosti, dokončení, kontrola

a zhodnocení výrobku

 

 

dodržovat technologickou kázeň, znalost a dodržování bezpečnosti

zásady hygieny a bezpečnosti práce, a ochrany zdraví při práci, znalost

poskytnout první pomoc při drobném vybavení lékárničky a její

úrazu používání

 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ:

 

Žák by měl:

 

 

sestavit podle návodu, náčrtu, stavebnice – konstrukční, z plastů,

plánu daný model kovové, sestavovat prostorové

modely z kartónových vystřihovánek

 

 

dodržovat zásady bezpečnosti dodržovat bezpečnost při práci

a hygieny práce, bezpečnostní s nářadím, dodržovat základní

předpisy, poskytovat první pomoc pravidla hygieny při práci

při úrazu

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ

 

Žák by měl:

 

 

volit vhodné pracovní postupy základní podmínky pro pěstování

při pěstování vybraných rostlin

 

 

pěstovat a ošetřovat květiny pěstování, sušení, uskladňování

v interiéru a využívat je k výzdobě květin k jednoduché vazbě

 

 

používat vhodné pracovní pomůcky vhodné pracovní oblečení a obuv,

a provádět jejich údržbu čistota a hygiena

 

 

 

prokazovat základní znalost chovu chov, krmení a ošetřování

drobných zvířat a zásad bezpečného malých hospodářských a domácích

kontaktu se zvířaty zvířat, užitek, význam

 

 

dodržovat technologickou kázeň, bezpečné chování při styku

zásady hygieny a bezpečnosti práce, a kontaktu se zvířaty,

poskytovat první pomoc při úrazu seznámení s jedovatými rostlinami

způsobeného zvířaty a při styku a houbami,

s jedovatými rostlinami alergie a léčivé účinky

 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

 

Žák by měl:

 

 

správně zacházet s pomůckami a nástroji, postup při údržbě oděvů a textilií,

nářadím a zařízením, provádět drobnou postup při údržbě domácnosti

domácí údržbu úklidové prostředky

 

 

používat vhodné prostředky při práci volba vhodných prostředků a pomůcek

v domácnosti údržba a ošetřování bytových doplňků,

mycí a čistící prostředky a jejich využití

 

 

dodržovat základní hygienické bezpečnost provozu domácnosti,

a bezpečnostní pravidla a předpisy, ochrana a údržba

poskytovat první pomoc při úrazu bezpečné zacházení při práci

elektrickým proudem a chemikálií s elektrickým proudem a chemikáliemi

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ

 

Žák by měl:

 

 

používat základní kuchyňský inventář kuchyň – základní vybavení a jeho

a bezpečně obsluhovat spotřebiče obsluha, bezpečnost a hygiena provozu

 

 

připravovat pokrmy podle daných základní způsoby tepelné úpravy pokrmů

postupů v souladu se zásadami zdravé základní postupy při přípravě pokrmů

výživy a nápojů, zásady zdravé výživy

 

 

dodržovat základní principy stolování úprava stolu a stolování, jednoduché

a obsluhy u stolu prostírání, obsluha a chování u stolu

 

 

dodržovat zásady hygieny a bezpečnost volba správných pracovních pomůcek

práce, poskytovat první pomoc dodržování bezpečnosti při práci

při úrazech v kuchyni s nimi, vhodné pracovní oblečení,

základní znalost první pomoci při úrazu

Oblast Předmět Období

 

Člověk a svět práce Pracovní vyučování 8.- 9. ročník

 

Očekávané výstupy Učivo

 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

 

Žák by měl:

 

 

provádět jednoduché práce s technickými nářadí, nástroje, technologie,

materiály a dodržovat technologickou zneužití techniky

kázeň

 

 

pracovat s jednoduchou technickou technologické postupy

dokumentací, orientovat se technické náčrty, výkresy

v pracovních postupech a návodech a návody

 

 

organizovat svoji pracovní činnost časové rozvržení práce,

zvolení vhodného pracovního

postupu

 

 

dodržovat obecné zásady bezpečnosti dodržování pravidel bezpečnosti,

a hygieny při práci i zásady vhodné používání ochranných

bezpečnosti při práci nástroji pomůcek (oděv, obuv),

a nářadím, znalost poskytnutí první pomoci

poskytovat první pomoc při úrazu při úrazu

 

 

PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY

 

Žák by měl:

 

 

zvolit vhodný pracovní postup dodržování technologických postupů

v souladu s druhem zpracovaného

materiálu

 

 

správně vybírat a používat vhodné zhotovování výrobků z různých

pracovní nástroje a pomůcky materiálů podle technologické

dokumentace, oděvní a bytové doplňky

 

 

dovést pracovní postupy k finálnímu dokončení, kontrola, vlastní zhodnocení

výrobku výrobku

 

 

dodržovat technologickou kázeň, znalost a dodržování bezpečnosti

zásady hygieny a bezpečnosti práce, a ochrany zdraví při práci,

poskytovat první pomoc při drobném znalost vybavení lékárničky

úrazu a její používání

 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ

 

Žák by měl:

 

 

ovládat montáž a demontáž jednoduchého práce se schématem,

zařízení montáž jednoduchých modelů

a jejich následná demontáž

 

 

provádět údržbu jednoduchých předmětů údržba jízdního kola

a zařízení

 

 

dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny dodržovat bezpečnost při práci

práce a bezpečnostní předpisy, s nářadím,

poskytovat první pomoc při úrazu dodržovat základní pravidla hygieny při práci

 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ

 

Žák by měl:

 

 

volit vhodné pracovní postupy půda a její zpracování, výživa rostlin,

při pěstování vybraných rostlin ochrana půdy, zelenina, ovoce, osivo,

sadba – podmínky pěstování

 

 

pěstovat a ošetřovat květiny využití květin v exteriéru a interiéru,

v interiéru a využívat je k výzdobě aranžování

 

 

používat vhodné pracovní pomůcky vhodné pracovní oblečení a obuv,

a provádět jejich údržbu čistota a hygiena

 

 

prokazovat základní znalost chovu podmínky chovu, bezpečnost chovu,

drobných zvířat a zásad bezpečného kontakt se zvířaty

kontaktu se zvířaty

 

 

dodržovat technologickou kázeň, rostliny a zdraví člověka,

zásady hygieny a bezpečnosti práce, rostliny jako drogy a jejich

poskytovat první pomoc při úrazu zneužívání,

způsobeného zvířaty a při styku dodržování hygieny při styku

s jedovatými rostlinami. se zvířaty

 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

 

Žák by měl:

 

 

provádět jednoduché operace finance a provoz domácnosti,

platebního styku rozpočet, příjmy, výdaje a platby

 

 

ovládat jednoduché pracovní postupy hygiena provozu domácnosti

při základních činnostech v domácnosti i elektrický spotřebičů - funkce

a orientovat se v návodech k obsluze a užití, ovládání bezpečného provozu

běžných spotřebičů používaných

v domácnosti

 

správně zacházet s pomůckami, prací a čistící prostředky, zacházení

nástroji, nářadím a zařízením, s nimi, technologické postupy

provádět drobnou domácí údržbu

 

dodržovat základní hygienická bezpečnost provozu domácnosti,

a bezpečnostní pravidla a předpisy, ochrana a údržba, bezpečné

poskytovat první pomoc při úrazu zacházení při práce s elektrickým

elektrickým proudem a chemikálií proudem a chemikáliemi

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ

 

Žák by měl:

 

 

používat základní kuchyňský elektrické spotřebiče v kuchyni,

inventář a bezpečně obsluhovat jejich používání, bezpečnost

spotřebiče

 

připravovat pokrmy podle daných skupiny potravin, sestavování

postupů v souladu se zásadami jídelníčku, způsoby konzervace

zdravé výživy

 

dodržovat základní principy slavnostní stolování v rodině

stolování a obsluhy u stolu a společnosti, obsluha u stolu,

zdobné prvky a květiny na stole

 

dodržovat zásady hygieny volba správných pracovních pomůcek,

a bezpečnosti práce, poskytovat dodržování bezpečnosti při práci s nimi,

první pomoc při úrazech v kuchyni vhodné pracovní oblečení

Oblast Předmět Období

 

Člověk a svět práce Pracovní vyučování 9. ročník

 

Očekávané výstupy Učivo

 

SVĚT PRÁCE

 

Žák by měl:

 

 

znát pracovní činnosti vybraných povolání lidí, druhy pracovišť,

profesí a mít přehled o učebních charakter a druhy pracovních činností,

oborech a středních školách náplň učebních a studijních oborů

 

 

posoudit své možnosti v oblasti požadavky kvalifikační, zdravotní

profesní popřípadě pracovní a osobnostní, osobní zájmy a cíle,

orientace s přihlédnutím k potřebám schopnosti

běžného života

 

 

využít profesní informace informace o dalším vzdělávání,

a poradenské služby pro výběr práce s profesními informacemi

vhodného dalšího vzdělávání a využívání poradenských služeb,

problémy nezaměstnanosti,

úřady práce

 

 

být seznámen s právy a povinnostmi práva a povinnosti vyplývající

zaměstnanců a zaměstnavatelů z pracovního poměru, nejčastější

formy podnikání, drobné

a soukromé podnikání

 

 

prokázat v modelových situacích způsoby hledání zaměstnání

prezentaci své osoby při ucházení se u zaměstnavatele, informační základna

o zaměstnání pro volbu povolání

 

 

Zpět