Práva

30.11.2011 01:35

Co zde rozumíš pod pojmem právo?

Povinnost.

Ke každým právům se váží povinnosti

Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.

https://www.crdm.cz/publikace/umluva/

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_pr%C3%A1vech_d%C3%ADt%C4%9Bte

 

 

RVP: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14155/cesta-do-stokorcoveho-lesa-detska-prava-.html/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práva dítěte

 • právo na život
 • právo na jméno
 • právo poznat své rodiče a být jimi vychováván
 • svoboda projevu a svobodný přístup k informacím
 • svoboda myšlení a náboženského vyznání
 • svoboda sdružování a pokojného shromažďování
 • právo na ochranu soukromí
 • právo na ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním
 • právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě zbaveno rodinného prostředí
 • duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život
 • právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízení
 • právo na výhody sociálního zabezpečení
 • právo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj
 • právo na vzdělání
 • právo na používání vlastního jazyka
 • právo na odpočinek a volný čas
 • právo na ochranu před nebezpečnou prací

[editovat]Povinnosti státu

Stát musí přijmout opatření

 • ke snížení dětské úmrtnosti
 • k zajištění lékařské pomoci dětem
 • k zajištění odpovídající péče matce před porodem
 • k rozvoji zdravotní osvěty
 • k poskytování pomoci rodičům se zabezpečením životních podmínek dítěte
 • k zajištění bezplatného základního vzdělání pro všechny děti
 • k zajištění podpory středního vzdělání, které je buďto bezplatné, nebo je dítěti v případě nutnosti poskytnuta finanční pomoc
 • k zajištění poradenské služby v oblasti vzdělání a profesní přípravy
 • k zajištění ochrany před užíváním narkotik
 • k zajištění ochrany před sexuálním vykořisťováním (prostituce, dětská pornografie apod.)
 • k zabránění únosů a obchodování s dětmi
 • k ochraně dětí před mučením, omezování osobní svobody
 • k zákazu trestu smrti vztahujícímu se na nezletilé
 • k tomu, aby děti, které byly zadrženy pro trestný čin, byly zadrženy po nejkratší nutnou dobu a to odděleně od dospělých, a aby se jim dostalo právní pomoci
 • k tomu, aby se děti do 15 let neúčastňovaly válečných akcí
 • k podpoře začleňování dětí, se kterými bylo nelidsky zacházeno
 • ke stanovení věkové hranice pro vstup do zaměstnání a délky pracovní doby nezletilých.

[editovat]Další zásady

 

 

 

Zpět