Šifrované zprávy morseovka

12.03.2012 18:03

https://dum.rvp.cz/materialy/sifrovane-zpravy-vyjmenovana-slova.html

 

ŠIFROVANÉ ZPRÁVY

Pokus se vyluštit tajné zprávy.                                                        

  1. Doplň správné i/y.
  2. Převeď doplněná písmena na znaky:  i = .     y = -
  3. Pomocí Morseovy abecedy převeď tyto znaky na písmena
  4. V každé větě textu je zašifrováno jedno písmeno.
  5. STOP znamená konec slova.
  6. Háčky a čárky si musíš doplnit podle smyslu věty.

ZPRÁVA 1

L_bor jel do V_sokého M_ta k bab_čce. Chtěl b_ch v_kopat třp_tivý poklad. Chv_lemi se oz_valo podivné v_tí a s_čení. Hb_tě utíkej. M_slím, že l_dé jsou m_lí. Nesl_buj. Ve v_běhu se pasou b_ci. Pošleš dop_s ? STOP  Brz_  zv_tězíme. V_děl jsem m_ši. STOP  L_ška pob_hala bl_zko m_tiny. B_l podz_m, slunce brz_ zapadalo a pozdě v_cházelo. Vzpom_nám na v_borné v_šňové knedl_ky. Odpusť m_. Rádi b_chom spali. STOP

ZPRÁVA 2

V_  se nekoupete ? Až z_tra. Z_tku b_le om_tli. Up_loval kl_č. To jsi v_m_slel skvěle. Chvál_m tě. STOP  Přib_l hřeb_k na dřevěnou l_štu. Plníme krm_tka. STOP Dob_tek pob_há po pastvě. František Hrub_n  b_l básník. STOP  Hm_zožravci a netop_ři mají v_ce zubů než jiná zv_řata. Znáš prav_dla odb_jené ? Um_vej si ruce m_dlem. Při prav_delných setkáních vzpom_náme na upl_nulá léta. STOP

ZPRÁVA 3

Řeka l_ně pl_ne, ale v_skytují se v ní hlub_ny. Sl_boval neobv_klý v_kend. Mladé jedl_čky v_káceli. Starob_lý ml_n už dávno přestal ml_t ob_lí. Na l_tku mají l_dé s_lný sval. I neúm_slně můžeš ubl_žit. Dítě nab_rá vodu do konv_čky. Musí si odp_kat v_nu. V_znamní sportovci se prav_delně účastnili v_stupu na L_sou horu. STOP  Rozl_tou smetanu sl_zla naše M_cka. Jára je s_rotek. STOP  Chm_ří pampel_šek roznáší v_tr po s_lnici. Pov_nností  m_slivců je v z_mě krm_t zvěř. Malujeme rostl_ny i zv_řata. Příroda je někdy nev_zp_tatelná a může způsob_t nedoz_rné škody. Chv_lku buď vkl_du.

ZPRÁVA 4

Na které slab_ce b_vá přízvuk? Zb_tek b_lin přeb_ráme a sušíme. Kdo dlouho vyb_rá, ob_čejně přebere. Ob_vatelstvo Kutné Hory dob_valo stříbro. Splnil l_mit ve skocích na l_žích. STOP  V_děli jsme zb_tky v_buchlé pl_nárny. Prádlo v_sí na šňůře. STOP  L_bí se paní B_stré ob_čejná b_žuterie ? Mus_š  pol_kat někol_l  p_lulek denně. Zlob_vý kluk pl_ve na zem. B_li b_chom rádi navštív_li koupal_ště. STOP

ZPRÁVA 5

M_nistrova opatření zm_rnila dopad na prům_sl. Skok do v_šky V_tek  v_hrál v_cekrát. Tělo potřebuje v_tamíny. V_střel rozb_l okna. Na posv_cení teta připrav_la husu. STOP V_  jste to nev_děli ?  Hlavou státu je prez_dent. Na bes_dce zazněly l_dové p_sně. V m_čce se auto dokonale um_lo. B_tva skončila v_tězstvím husitů.  STOP Chtěl b_ch  p_t  l_monádu z mal_n. V_právěl m_  v_m_šlený příběh. Sm_k na ledu je nebezpečný. STOP  Pl_šový medv_dek leží v posteli. Tatínek si s obl_bou dob_ral svého s_na. Sm_l l_ják všechnu šp_nu ? Letadlo nab_ralo v_šku. STOP

 

Pokud jsi zvládl/a přečíst všechny tajné zprávy, jsi opravdu šikovný/á.

Dokázal/a bys podobně zašifrovat vzkaz pro své spolužáky?

 

 

 

Morseova abeceda:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení:

ZPRÁVA 1: Pojedeme na výlet.

ZPRÁVA 2: Těšíme se na zimu.

ZPRÁVA 3: Prázdniny se blíží.

ZPRÁVA 4: Agama je plaz.

ZPRÁVA 5: Učení nesmí být nuda.

Zpět