Slovesné třídy

12.12.2011 21:34

 

https://testy.nanic.cz/testy/cestina/cj.vzory-sloves-ii/

 

test9-idnes2.docx (15,8 kB)

 

test9-idnes-reseni.docx (21,4 kB)
test9-idnes.docx (20,6 kB)
 

 

Test

 

1. Vyberte souvětí, v němž jsou správně doplněny čárky:
a) Ještě předtím než se z pohádky stal literární žánr se pohádka objevila v ústní a lidové podobě.
b) Ještě předtím, než se z pohádky stal literární žánr se pohádka objevila v ústní a lidové podobě.
c) Ještě předtím než se z pohádky stal literární žánr, se pohádka objevila v ústní a lidové podobě.
d) Ještě předtím, než se z pohádky stal literární žánr, se pohádka objevila v ústní a lidové podobě.
 
2. Ve které variantě se nachází sloveso v trpném rodě:
a) Pohádky se vyprávěly vždy ve všech zemích a v každé době.
b) Pohádky budou vyprávět vždy ve všech zemích a v každé době.
c) Pohádky lidé vyprávěli vždy ve všech zemích a v každé době.
d) Pohádky budou lidé vyprávět ve všech zemích a v každé době.
 
3. Vyberte případ, kde jsou správně zvoleny koncovky:
a) Jde o lidové vyprávění, která si lidé předávali ústně z generace na generaci.
b) Jde o lidová vyprávění, které si lidé předávaly ústně z generace na generaci.
c) Jde o lidová vyprávění, která si lidé předávali ústně z generace na generaci
d) Jde o lidové vyprávění, které si lidé předávaly ústně z generace na generaci.
 
4. Z kolika vět se skládá následující souvětí:
Chci neobyčejný příběh, v němž budou vystupovat nadpřirozené bytosti nebo obyčejní lidé, příběh, který vyvolá snění, příběh s postavami a zápletkami, které dítě nadchnou.
a) ze čtyř
b) z pěti
c) ze šesti
d) ze sedmi
 
5. V souvětí z předchozího úkolu se nachází přívlastek neshodný. V které variantě ho najdete:
a) příběh
b) postavami a zápletkami
c) bytosti nebo lidé
d) dítě
 
6. Správné tvary rozkazovacího způsobu od slova vystupovat jsou:
a) vystup, vystupme, vystupte
b) vystoupej, vystoupejme, vystupte
c) vystoupni, vystoupněme, vystoupněte
d) vystupuj, vystupujte, vystupujme
 
7. Ve které variantě je správně změněná první vedlejší věta na větný člen:
Když odjížděl z města, všiml si, že listí už pomalu opadává.
a) Že odjížděl z města všiml si, že listí už pomalu opadává.
b) Právě odjížděl z města a všiml si, že listí už pomalu opadává.
c) Při odjezdu z města si všiml, že listí už pomalu opadává.
d) Když odjížděl z města, všiml si opadávajícího listí.
 
8. Vyber variantu, kde jsou slovesa pouze vidu dokonavého:
a) dopátrala, probral, nakoupili, obrátil
b) probral, nakoupili, ležela, napsat
c) dopátrala, probral, maskuje, psát
d) vede, dopátrala, probral, nakoupili
 
9. Správné tvary 7. p. mn. čísla jsou:
a) oběma rukami, dětskýma očima, zlomenými kostmi
b) obouma rukama, dětskýma očima, zlomenými kostmi
c) oběma rukama, dětskýma očima, zlomenými kostmi
d) oběma rukama, dětskými očmi, zlomenými kostmi
 
10. Vyberte správně určené druhy zájmen někdo, onen, nás:
a) záporné, osobní, osobní
b) neurčité, ukazovací, osobní
c) neurčité, osobní, osobní
d) záporné, ukazovací, přivlastňovací
 
11. Správně utvořený 2. stupeň příd. jmen bílý, tenký, úzký, dobrý je:
a) bělejší, tenší, užší, lepčí
b) bělejší, tenčí, ušší, lepší
c) bělejší, tenčí, užší, lepší
d) bělší, tenší, užší, lepčejší
 
12. Určité druhy číslovek od číslovky tři jsou:
a) tři, troje, trojmo, třetí
b) tři, třetí, třikrát, několikero
c) tři, troje, potřetí, třináctkrát
d) tři, troje, třetí, třikrát
 
13. Která z těchto slov nejsou mnohoznačná fejeton, oko, text, list:
a) fejeton, text
b) fejeton, text, list
c) text, list
d) fejeton, oko, text, list
 
14. Slovo během může být:
a) pouze podstatným jménem
b) podstatným jménem a předložkou
c) pouze předložkou
d) podstatným jménem a příslovcem
 
15. Nechal někoho na holičkách znamená, že:
a) ho nechal v klidu
b) ho neviděl
c) mu nepomohl
d) mu pomohl
 
16. 1. os., množ. číslo, rozkaz. způsob, činný rod od slova nakreslit je:
a) nakreslíme
b) nakreslili bychom
c) nakreslili jsme
d) nakresleme
 
17. V kterém bodě je uvedena věta dvojčlenná:
a) Bylo mi zima.
b) Nastala zima.
c) Mrazilo mě.
d) Pomalu celý den už sněží.
 
18. V kterém případě je slovo les předmětem:
a) V lese začalo pršet.
b) Našel jsem ji na kraji lesa.
c) Za horou se objevil les.
d) Už z dálky ten les poznal.
 
19. Vyber variantu, kde je stylistická chyba opravena tak, aby byl zachován smysl věty:
Do před stavením stojícího stromu uhodil blesk.
a) Do stromu stojícího před stavením uhodil blesk.
b) Do stavení stojícího před stromem uhodil blesk.
c) Do stojícího stromu před stavením uhodil blesk.
d) Před stavením stojícího do stromu uhodil blesk.
 
22. Vyberte vlastnost, kterou vystihuje rčení Pro pětník by si nechal vrtat koleno:
a) štědrost
b) lenost
c) nešikovnost
d) lakota
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení
 
 
1d
2a
3c
4a
5b
6d
7c
8a
9c
10b
11c
12d
13a
14b
15c
16d
17b
18d
19a
20c
21b
22d
23c
24b
25c
26b
 
 

 

Básničky

https://kolesovice.webnode.cz/news/basnicky/

Knihy

 

Divadlo

https://www.divadlokladno.cz/index.php?page=4&id=106

https://www.divadlokladno.cz/index.php?page=210&id=99

Slovesné třídy

slovesne-tridy-algoritmus6.docx (20,1 kB)

barevne-slovesne-tridy-a-vzory-algoritmus-jednodussi.pdf (68,9 kB)
slovesne-tridy-a-vzory-algoritmus-jednodussi.odg (28,1 kB)

 

https://dum.arcs.cz/urcovani-slovesnych-trid.htm

 

U následujících sloves urči třídu a vzor. ŘEŠENÍ:

dohlížel

učil

vidíte

hrát

vyťukávat

stáčet

dávat

přeskočit

kopat

křičet

zarážet

dobíhat

přijít

4, sází
4, prosí
4, trpí
3, kryje
5, dělá
4, sází
5, dělá
4, prosí
1, bere
4, trpí
4, sází
5, dělá
1, umře
 
   

 
1. třída - e (nese, bere, peče, maže, umře)
- sl. vzor maže: tvary na -i (maži, češi, pláči) považovány zastaralé - mažu, pláču, češu
- někt. sl. mají tvary podle bere i dělá (sypu i sypám, kývu i kývám, zobu i zobám)
- tvary můžu, můžou, pomůžu, pomůžou - hovorové! Správně: mohu, mohou, pomohu, pomohou
- rozkaz - pomoz, pomozme, pomozte (ne pomožte)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2. třída -ne (tiskne, mine, začne)
- k tiskne řadíme slovesa se souhláskou před -ne (vybledne – vybledl, dopadne – dopadl)
- někt. slovesa v muž. rodě mají i tvar s -nu- (řízl i říznul, ohlédl se i ohlédnul se, dotkl se i dotknul se)
- k mine také: hne – hnul, lne – lnul, mne – mnul, usne – usnul
- zapomněl i zapomenul, vzpomněl i vzpomenul
napjal i napnul, žal i žnul, ťal i tnul, najal i najmul
 
3. třída (kryje, kupuje)
- ke kupuje slovesa s příponu -ova (děkoval, pohyboval, potřeboval)
- hraju, hrajou - hovorové! Správně: hraji, hrají.
- rozkaz: před zakončením -j vždy krátká samohl. (ušij, umyj)
 
 
Slovesa 4. třídy
- v rozkazovacím způsobu se nemění koncová souhláska -s-, -z-
(např. zavěs, ohlas, nekaz, pohroz)
- některá slovesa mohou mít dvojí tvary (např. očistit – očistěn/očištěn,
zmrazit – zmrazen/zmražen, vyřadit – vyřaděn/vyřazen)
- k rozlišení sloves podle vzorů trpí a sází si musíme utvořit rozkazovací způsob
(např. Trp! – vzor trpí. Sázej! – vzor sází)
- ke vzoru sází patří slovesa s infinitivem na -et/-ět, která mají ve 3.os.mn.č. dvojí
koncovku -ejí/-í (např. oni sázejí/sází)
- sloveso vidět má rozkazovací způsob viz, vizme, vizte, přechodník přítomný vida,
vidouc, vidouce
- v příčestí trpném se může změnit kmenová souhláska (např. prosit – prošen,
odpustit – odpuštěn, ohlásit – ohlášen)
- ke vzoru trpí patří slovesa s infinitivem na -et/-ět, která mají ve 3.os.mn.č. jen
koncovku -í (např. oni trpí)
 
Slovesa 5. třídy
3.os.jed.č. příčestí minulé infinitiv
děl-á děla-l dělat
Poznámky:
- podle vzoru dělá mají tvary přítomného času některá slovesa 1. třídy podle vzorů
bere, maže (např. zobu/zobám, dřímu/dřímám, kopu/kopám, kloužu/klouzám,
ořu/orám, češu/česám)
- dvojí tvary jsou i v rozkazovacím způsobu (např. hrab/hrabej, syp/sypej, oř/orej,
češ/česej)
 
 
 
Slovesné třídy a vzory
Slovesa rozdělujeme do 5 slovesných tříd. Každá třída má svoje vlastní vzory.
Slovesa se do tříd rozdělují podle zakončení 3.os.jed.č.ozn.zp.času přítomného /nebo u dokonavých budoucího/ (tj. co teď on
dělá? – např. čte, zdvihne, žije, bydlí, zpívá)
Slovesné třídy podle zakončení
 
Třída 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída
Zakončení -e -ne -je -í -á
Vzory nese tiskne kryje prosí dělá
bere mine kupuje trpí
peče začne sází
maže
tře/umře
 
 
Slovesa 1. třídy
POZOR! Před zakončením -e nesmí být n nebo j (jednalo by se o slovesa 2. a 3. třídy).
3.os.jed.č. příčestí minulé infinitiv
vzory tvrdé nes-e nes-l nést
ber-e bra-l brát
vzory měkké maž-e maza-l mazat
peč-e pek-l péci (zast.), péct
tř-e tře-l třít
Poznámky:
- některá slovesa podle vzoru maže zakončená v kmeni přítomném na -ž, -š, -č mají
v 1.os.jed.č. tvary zakončené na -u (např. mažu, češu, pláču) a ve 3.os.mn.č. tvary
zakončené na -ou (např. mažou, češou, pláčou) – tvary zakončené na -i (např. maži,
češi, pláči) jsou považovány za knižní a zastaralé
- některá slovesa zakončená v kmeni přítomném na -p, -b, -m, -v mají přítomné tvary
podle vzorů bere i dělá (např. sypu i sypám, kývu i kývám, zobu i zobám)
- slovesa s přítomným kmenem na -ž (např. může, pomůže) mají v 1.os.jed.č. a ve
3.os.mn.č. tvary mohu,mohou, pomohu, pomohou – tvary můžu, můžou, pomůžu,
pomůžou jsou hovorové, rozkazovací způsob má tvary pomoz, pomozme, pomozte
 
Slovesa 2. třídy
3.os.jed.č. příčestí minulé infinitiv
tisk-ne tisk-l tisknout
mi-ne mi-nu-l minout
zač-ne zača-l začít
Poznámky:
- ke vzoru tiskne zařazujeme slovesa, která mají před -ne souhlásku, příčestí minulé
je většinou bez přípony (např. vybledne – vybledl, dopadne – dopadl,
zamítne – zamítl)
- některá slovesa mají v mužském rodě rovněž tvar s -nu- (např. řízl i říznul,
ohlédl se i ohlédnul se, dotkl se i dotknul se)
- ke vzoru mine zařazujeme slovesa, která mají před -ne samohlásku nebo
tzv. slabikotvorné r nebo l
- příčestí minulé je rozšířeno o příponu -nu (např. vane – vanul, klene – klenul,
hrne – hrnul)
- patří sem také slovesa typu hne – hnul, lne – lnul, mne – mnul, usne – usnul
- slovesa typu zapomenout, vzpomenout mají v příčestí minulém tvary zapomněl i
zapomenul, vzpomněl i vzpomenul
- ke vzoru začne zařazujeme slovesa, která mají v příčestí minulém před zakončením -l
ještě vložené -a-
- patří sem i slovesa zakončená ve 3.os.jed.č. na -me (např. počne – počal,
vezme – vzal, přijme – přijal)
- slovesa pne, žne, tne (a slovesa od nich odvozená) a některá slovesa končící na -me
mají dvojtvary (např. napne – napjal i napnul, žne – žal i žnul, tne – ťal i tnul, najme –
najal i najmul)
 
Slovesa 3. třídy
3.os.jed.č. příčestí minulé infinitiv
kry-je kry-l krýt
kupu-je kup-ova-l kupovat
Poznámky:
- ke vzoru kryje patří slovesa, která mají kmen minulý bez přípony (např. pi-l, ry-l, ži-l)
- ke vzoru kupuje patří slovesa, která mají v kmeni minulém příponu -ova (např. děk--
ova-l, pohyb-ova-l, potřeb-ova-l)
- u sloves obou vzorů je v 1.os.jed.č. koncovka -i a ve 3.os.mn.č. koncovka -í – tvary
s koncovkami -u/-ou jsou hovorové (např. hraji si/hraju si, hrají si/hrajou si)
- v rozkazovacím způsobu je u obou vzorů před zakončením -j krátká samohláska
(např. ušij, umyj)
 
Slovesa 4. třídy
3.os.jed.č. rozk.zp. 3.os.mn.č příčestí minulé infinitiv
pros-í pros! pros-í prosi-l prosit
trp-í trp! trp-í trpě-l trpět
sáz-í sáz-ej! sáz-ejí / sáz-í sáze-l sázet
Poznámky:
- ke vzoru prosí zařazujeme slovesa s infinitivem na -it, která mají kmen minulý
zakončený na -i (např. kreslit, zdobit, kosit)
- v rozkazovacím způsobu se nemění koncová souhláska -s-, -z- (např. zavěs, ohlas,
nekaz, pohroz)
- v příčestí trpném se může změnit kmenová souhláska (např. prosit – prošen,
odpustit – odpuštěn, ohlásit – ohlášen)
- některá slovesa mohou mít dvojí tvary (např. očistit – očistěn/očištěn,
zmrazit – zmrazen/zmražen, vyřadit – vyřaděn/vyřazen)
- k rozlišení sloves podle vzorů trpí a sází si musíme utvořit rozkazovací způsob
(např. trp – vzor trpí, sázej – vzor sází)
- ke vzoru trpí patří slovesa s infinitivem na -et/-ět, která mají ve 3.os.mn.č. jen
koncovku -í (např. oni trpí)
- ke vzoru sází patří slovesa s infinitivem na -et/-ět, která mají ve 3.os.mn.č. dvojí
koncovku -ejí/-í (např. oni sázejí/sází)
- sloveso vidět má rozkazovací způsob viz, vizme, vizte, přechodník přítomný vida,
vidouc, vidouce
 
Slovesa 5. třídy
3.os.jed.č. příčestí minulé infinitiv
děl-á děla-l dělat
Poznámky:
- podle vzoru dělá mají tvary přítomného času některá slovesa 1. třídy podle vzorů
bere, maže (např. zobu/zobám, dřímu/dřímám, kopu/kopám, kloužu/klouzám,
ořu/orám, češu/česám)
- dvojí tvary jsou i v rozkazovacím způsobu (např. hrab/hrabej, syp/sypej, oř/orej,
češ/česej)
 
1. Kolik je v červeně označeném textu podstatných jmen:

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
2. Kolik je v červeně označeném textu textu zájmen:

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
3. Pouze v jedné z následujících odpovědí jsou určeny správně všechny slovní druhy z červeně označené ukázky:

 

Nechoď časně ráno před našimi vraty.

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
4. Přečtěte si pozorně následující text a odpovězte na otázky 4 a 5:

 

Foglarovy Hochy od Bobří řeky sem četl několikrát.

Která z následujících výpovědí úvodní ukázce je pravdivá:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
5. Ve které z následujících možností jsou správně určeny všechny kategorie podstatného jména řeky z červeně vyznačené ukázky:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
6. Který z následujících výroků byste si mohli přečíst v knihách o Rychlých šípech:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
7. Přečtěte si pozorně následující text a odpovězte na otázky 7, 8 a 9:

 

Vejce větší než slepice
Podivný nelétavý pták kivi žije na Novém Zélandu a je pro něj tak typický, že se stal jeho symbolem. Až do příchodu Evropanů neměl na ostrově žádné nepřátele, proto také nepotřeboval létat, ale dnes se stává snadnou kořistí toulavých psů a koček, které na ostrov Evropané zavlekli, takže zde patří ke kriticky ohroženým druhům. 

Kiviové jsou mimo jiné zajímaví tím, jak veliká vajíčka kladou - přibližně tříkilová slepice v sobě nosí jediné vajíčko vážící až půl kilogramu, jehož obsah zaujímá ze 60 % žloutek. Poměr jeho velikosti ke kostře slepice je dobře vidět na rentgenovém snímku. Se snesením obrovského vejce však povinnosti slepice končí - péči o obří vejce přejímá sameček.

Která z následujících informací je pro úvodní článek nejdůležitější:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
8. Jakou informaci byste v prvním odstavci úvodního článku nenašli:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
9. Kterou z následujících informací skutečně přináší druhý odstavec úvodního článku:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
10. Pozorně si přečtěte následující červeně označený text a odpovězte na otázky 10 a 11:

 

 

6 hodin odpoledne 
Na hrad Křivoklát jsme nemohli dojít. Dostal jsem od Tebe pohled. 
Jsem velmi rád, že na mne vzpomínáš, i když jsem již druhý týden na táboře. 
Pozdravuj i babičku. Je mi velmi líto, že včera pršelo, a proto jsme nemohli jít na výpravu. 
Martin Novák

O jaký slohový útvar se jedná v předchozí ukázce:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
11. V červeně označeném textu je spousta chyb, jedna z následujících možností však rozhodně není chybou:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
12. Pozorně si přečtěte následující červeně označený text a odpovězte na otázky 12 a 13:

 

 

Můj kamarád Pavel je vysoký a poměrně štíhlý chlapec. Je mu 12 let a chodí do stejné školy jako já. Má černé oči. Mám ho rád, protože se na něj mohu spolehnout. Chodí vždy pěkně oblečen. Má zdravou barvu ve tvářích a často se směje. Nosí rád barevné oblečení. Má hnědé vlasy. Ve škole se učí docela dobře, ale já jsem vždycky lepší a to ho žere.

Zamyslete se nad předchozím textem a rozhodněte, který z následujících výroků platí:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
13. Velmi podivná je i poslední věta červěně označeného textu textu. Proč:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
14. Pozorně si přečtěte následující červeně označený text a odpovězte na otázky 14 a 15:

 

 

Staré pověsti české Vizte, to je ta země, kterou jste hledali! To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Hle, země po vaší vůli! Jen jména nemá. Rozvažte, jakým jménem má býti jmenována. A hned všichni volali jako jedním hlasem: "Tvým! Tvým jménem!".

Kdo je autorem knihy, ze které je naše ukázka?

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
15. Z následujících možností vyberte správné jméno osoby promlouvající k lidu a místo, na němž byla slova podle pověsti pronesena:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
16. Přečtěte si pozorně následující červeně označený text a odpovězte na otázky 16 a 17:

 

 

 

 

František Halas - Hádanka první 
Moc a moc malých švadlenek 
pospíchá do domečku 
tancují tam šlapáka 
po hebkém jehelníčku 

Pak seberou kdejaký prášek 
a letí rovně nerovně 
až tam kde malý Kulihrášek 
med mlsá paní královně

Tuto poetickou hádanku napsal spisovatel František Halas svým dětem. Dokážete uhodnout, co znamená:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
17. Jaké z následujících schémat odpovídá rozložení rýmů v básni:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
18. Přečtěte si pozorně následující červeně označený text a odpovězte na otázku:

Božena Němcová - Sůl nad zlato: "Já, tatíčku, vás mám ráda jako sůl," odpověděla Barunka a sladce na otce pohlédla. "Ach ty ničemnice, ty nemiluješ otce víc než jako sůl?" rozkřikly se starší sestry. "Jako sůl!" přisvědčila Barunka zcela opravdově a ještě liběji na otce pohlédla. Král se ale na dceru rozhněval, že ho má jen tak ráda jako sůl, takovou praobyčejnou věc, kterou každý má a míti může, které si nikdo nevšímá. "Jdi mi z očí, když si mě víc nevážíš než sůl!" rozkřikl se král, dodávaje: "Až nastanou takové časy, že bude lidem sůl vzácnější nad zlato a drahé kamení, potom se ohlas – budeš královnou!"

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
19. Pohádky psalo mnoho českých i světových spisovatelů, jeden z následujících však ne. Který:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
20. Jakou jazykovou formou je nářečí:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
21. Přečtěte si pozorně následující červeně označený text a odpovězte na otázky 21, 22, 23 a 24:

 

Děvčata přiběhl- ze školy a chlapci je vítal- .:

Doplňte obě správné koncovky sloves v této větě:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
22. O jaký druh výpovědi se v ukázce jedná:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
23. Slovo "je" v této větě vyjadřuje:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
24. Jakým slovním druhem je slovo "je" v této větě:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
25. Určete druh zájmena ve větě: Kdo rychle dává, dvakrát dává.

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
26. Kolik je v této větě ohebných slov: Kdo rychle dává, dvakrát dává.

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
27. Určete slovo jednoznačné:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
28. Slovo Čedok vzniklo:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
29. Určete slovo přechýlené:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
30. Ve které odpovědi je použito citoslovce v roli přísudku:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

 

https://zpravy.idnes.cz/Soutez_test.aspx?id=124

řešení

 

1d
2b
3c
4d
5b
6b
7d
8b
9a
10c
11d
12b
13d
14d
15e
16d
17c
18e
19e
20b
21a
22d
23c
24b
25b
26d
27b
28d
29a
30d
Zpět