Slovní druhy - opakování

07.11.2011 11:20

Jaro 

žhnoucího

léta

stromy

se

první

plody

dlažba

ulicích

stěny

domů

žárem

uličky

Staré

Čtvrti 

se

jedinou 

horkou

výhní

školách

 

 

 

Domácí úkol: 32/2

Zbyšek, Bivoj, Pribina, Nezamysl, Hostivít, Záviš, Přemysl, Kvido, Vilém; Zbýšov, Třebíč, Kobylisy, Bílovice, Bystrc, Hrabyně, Bitýška, Vyškov, Bílany, Kolín, Hostomice, Kobylí, Miletín, Lysice, Mýdlovary, Syrovice, Vítězov, Zličín, Vizovice, Sychrov, Liblice.

Opakování čárky ve větě jednoduché

 

Předělat

 

Koupili jsme jablka, hrušky, švestky. Byl jsem tam já, ale i moji kamarádi. Film byl pěkný, i když trochu zdlouhavý. Snažil se, a neuspěl. Přišel Petr i Pavel. Stála tam osamělá a zamyšlená.
Nechtěl jsem být drzý nebo neuctivý. Nemáme čas ani náladu. Přijedu dnes nebo zítra. Nevím, zda odpoví kladně, nebo záporně. Pracovníci nesplňující požadavky budou propuštěni. Tato kniha, vydaná před deseti lety, je jedním z vrcholů jeho tvorby. Pivo, to je moje. Pražákům, těm je hej.
Pošlete mi(,) prosím(,) svou nabídku. Karle, nemohl bys s tím něco udělat? Dámy a pánové, vítám vás na dnešním semináři. Ach, tady je krásně. Ano, tak tomu skutečně je.

 

 

Doplňte i/y, s/z/vz, ě/je, ě/ně, zdvojené či jednoduché hlásky, čárky

Má dom-nka byla správná. Pozoroval- jsme zatm-ní (M/m)-síce. Zam-stnanci městské správy čistil- ulice. Vodopád tem-ě hučí. Městem vede značený ob-zd. S-mbolem je zaťatá p-st. Zrakové a sluchové v-my jsou nejdůležitější. -bíral akce na -levněné -boží(,) dokonce i -hnilé ovoce. Ne-istější záruka je -mlouva(,) ale povi-é to není. Záv-stiv- soused -působil značnou škodu. Hrabě z (M/m)-dlovar byl -nešeného rodu, ale -trápeného obl-čeje(,) oblečen do ne-em-jšího hedvábí(,) v hlavě však zatem-no. -počítal v-značenou hotovost. Poz-nkovaná kl-ka je lepší(,) než železná.

 

 


 1. 1) PODSTATNÁ JMÉNA
 2. 2) PŘÍDAVNÁ JMÉNA
 3. 3) ZÁJMENA
 4. 4) ČÍSLOVKY
 5. 5) SLOVESA
 6. 6) PŘÍSLOVCE
 7. 7) PŘEDLOŽKY
 8. 8) SPOJKY
 9. 9) ČÁSTICE
 10. 10) CITOSLOVCE

Slovní druhy z hlediska morfologického

a)    Ohebnémění tvary, skloňují se nebo časují
Skloňují se: podstatná jména, přídavná jména, číslovky, zájmena
Časují se: slovesa
b)    Neohebná: mají pouze jeden tvar, nemění se
Příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce


Slovní druhy z hlediska sémantického ( jsou nebo nejsou schopny nést vlastní význam)

a)    Plnovýznamové
podstatná jména, přídavná jména, příslovce, slovesa, zájmena, číslovky, citoslovce
b)    Neplnovýznamové: mají pouze gramatický význam, fungují v kontextu
předložky, spojky, částice


Slovní druhy z hlediska syntaktického (jak fungují ve větě)

a)    Mohou být větnými členy: plnovýznamová slova
b)    Nemohou být větnými členy: nenesou význam


Podstatná jména
latinsky Substantiva jsou názvy lidí, zvířat, věcí, dějů, vlastností a určujeme u nich:

 • rod - mužský, ženský, střední
 • číslo - množné, jednotné
 • pád - kdo co, koho čeho, komu čemu, koho co, oslovujeme voláme, o kom o čem, s kým s čím
 • vzor - M pán hrad(les) muž stroj soudce předseda, Ž žena růže píseň kost, S město moře kuře stavení

Přídavná jména 
latinsky Adjektiva vyjádřují vlastnosti podstatných jmen. Určujeme

 • druh - tvrdá, měkká, přivlastňovací
 • rod - mužský, ženský, střední
 • číslo - množné, jednotné
 • pád - 7 pádů (výše uvedené)
 • vzor - mladý, jarní, otcův, matčin,
 • stupeň - první, druhý, třetí

Zájmena 
latinsky Pronomina zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují. Určujeme

 • druh - osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná
 • rod
 • vzor
 • číslo
 • pád

Číslovky 
latinsky Numeralia jsou slova, která mají číselné významy. Označují počet, pořadí, násobnost. Dělíme na

 • druh - základní, řadové, druhové, násobné
 • vzor
 • rod
 • číslo
 • pád

Slovesa 
latinsky Verba - slova, která vyjádřují děj, činnost nebo stav. Určujeme u nich

 • osoba - já ty on, ona, ono, my, vy oni,
 • číslo
 • čas - přítomný, budoucí, minulý
 • způsob - rozkazovací, oznamovací, podmiňovací
 • rod - činný, trpný
 • vid - dokonavý, nedokonavý
 • koncovky vzorů - (-e),(-ne),(-je),(-í),(-á)
 • vzor - nese bere maže peče umře, tiskne mine začne, kryje kupuje, prosí trpí sází, dělá

Příslovce 
latinsky Adverbia jsou slova, která vyjádřují okolnosti dějů a vlastností. Určujeme

 • druh - místa, času, způsobu, míry, příčiny
 • stupeň - první druhý, třetí

Předložky 
latinsky Prepozice se pojí s podstatnými jmény, zájmeny nebo číslovkami a většinou stojí před ně.

 • vlastní (na, k, s, před, pod, nad ...)
 • cizí (okolo, vedle ...)

Spojky 
latinsky Konjunkce jsou slova, která spojují větné členy nebo věty. Rozdělujeme na

 • souřadicí - spojují hlavní věty (a, i, ani, nebo ..)
 • podřadicí - spojují vedlejší věty (když, že, aby, protože ..)

Částice 
latinsky Partikule uvozují věty, vyjádřují přání, rozkaz a většinou začínají větu. (ať, kéž, kdyby, snad)

Citoslovce 
latinsky Interjekce jsou slova, která vyjádřují pocity nebo zvuky (ách, bžum, prásk, auch, žbluňk)

 

 

 

Určete slovní druhy.

Na jaře se probouzí příroda po dlouhé studené zimě. Stěhovaví ptáci se vrací z jihu zpět. Začínají kvést první jarní květiny, na kterých se objevují pilné včelky. Zvířata po dlouhém zimním spánku vylézají ze svých doupat a nor. Spousta mláďat poprvé zahlédne sluneční světlo. Teploty se stále zvyšují, protože síla slunečních paprsků se zvětšuje, a tak více ohřívají zem. Všude vládne dobrá nálada a radost z toho, že už je zase teplo.

 

 

Na-7 jaře-1 se-3 probouzí-5 příroda-1 po-7 dlouhé-2 studené-2 zimě-1. Stěhovaví-2 ptáci-1 se-3 vrací-5 z-7 jihu-1 zpět-6. Začínají-5 kvést-5 první-4 jarní-2 květiny-1, na-7 kterých-3 se-3 objevují-5 pilné-2 včelky-1. Zvířata-1 po-7 dlouhém-2 zimním-2 spánku-1 vylézají-5 ze-7 svých-3 doupat-1 a-8 nor-1. Spousta-4 mláďat-1 poprvé-6 zahlédne-5 sluneční-2 světlo-1. Teploty-1 se-3 stále-6 zvyšují-5, protože-8 síla-1 slunečních-2 paprsků-1 se-3 zvětšuje-5, a tak-8 více-4 ohřívají-5 zem-1. Všude-6 vládne-5 dobrá-2 nálada-1 a-8 radost-1 z-7 toho-3, že-8 je-5 zase-6 teplo-1.

 

 

 

Dnes jsem si oblékl kalhoty, ale byly mi malé. Maminka mi k Vánocům koupila novou lyžařskou soupravu. Každý den chodím ven s kamarády. O víkendu pojedu se sestrou do Prahy. Mám ráda zvířata, nejvíce však mám ráda psy. Proč jsi dnes nebyl ve škole? Bydlíme v Západních Čechách ve městě Aš. Teta mi uvařila k obědu špagety s kečupem. Ať je hezky! Ze stodoly jsem slyšel: „Ky ky ry kýýý!“ Zazvonil telefon a já jsem se lekl.

Řešení

 

Určete slovní druhy.

Ve škole mi ukradli 50 korun, ale já jsem to nenahlásil. Venku začíná být tma. Zeptal jsem se, jak se jí líbilo představení. V knihovně byly knihy o zvířatech. Na půdě jsme našli staré knihy. Kéž by svítilo slunce! Na našem rybníce plavou hejna kachen. Velice ráda chodím do školy. Tyranosaurus Rex byl největší dinosaurus na světě. Máme doma kovový plot. Z okna vidím pole a louky. Se školou jsme jeli do Prahy na Staroměstský orloj a Pražský hrad.

Řešení

 

Určete slovní druhy.

Píchla mě vosa a já jsem zařval au. Jedna z oper Bedřicha Smetany se jmenuje Libuše. Dnes píšu přijímačky a mám velikou trému. Z květin mám nejraději smetanku obecnou neboli pampelišku. Roger Federer je mnohonásobný mistr světa v tenise. Pomáhal jsem tatínkovi sekat dříví a zadřel jsem si třísku. Musím jít s maminkou nakupovat, protože mi už jsou malá všechna trička. Na počítači jsem každý den. Ve škole mám spoustu kamarádů.

Řešení

https://www.ucitel.net/cesky-jazyk/slovni-druhy

 

Zpět