Slovní druhy - opakování

19.11.2011 17:48

9seznam-terminy.odt (10,5 kB)

s. 42. cv. 5

 

Knihy

Básně

Seznam: 9seznam-terminy.odt (10,5 kB)

 

Známky

Oprava práce

 

Má domněnka byla správná. Pozorovali jsme zatmění Měsíce. Zaměstnanci městské správy čistili ulice. Vodopád temně hučí. Městem vede značený objezd. Symbolem je zaťatá pěst. Zrakové a sluchové vjemy jsou nejdůležitější. Sbíral akce na zlevněné zboží, dokonce i shnilé ovoce. Nejjistější záruka je smlouva, ale povinné to není. Závistivý soused způsobil značnou škodu. Hrabě z Mýdlovar byl vznešeného rodu, ale ztrápeného obličeje, oblečen do nejjemnějšího hedvábí, v hlavě však zatemněno. Spočítal vyznačenou hotovost. Pozinkovaná klika je lepší než železná.
 
 
Styx
 
Náklady na tyto 
Provedení prací
Středisko
Obchodní
 
 
Test slovních druhů
 
slova jako různé slovní druhy: s 42. cv. 2
 
 
 
Rozliště částice a spojky: s. 42. cv. 4
 
Jména
 
ohebná, plnovýznamová


Podstatná jména
jsou názvy lidí, zvířat, věcí, dějů, vlastností a určujeme u nich:

 • rod - mužský, ženský, střední

 • číslo - množné, jednotné

 • pád - kdo co, koho čeho, komu čemu, koho co, oslovujeme voláme, o kom o čem, s kým s čím

 • vzor - M pán hrad(les) muž stroj soudce předseda, Ž žena růže píseň kost, S město moře kuře stavení


Přídavná jména 
vyjádřují vlastnosti podstatných jmen. Určujeme

 • druh - tvrdá, měkká, přivlastňovací

 • rod - mužský, ženský, střední

 • číslo - množné, jednotné

 • pád - 7 pádů (výše uvedené)

 • vzor - mladý, jarní, otcův, matčin,

 • stupeň - první, druhý, třetí


Zájmena 
zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují. Určujeme

 • druh - osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná

 • rod

 • vzor

 • číslo

 • pád

 
43/1
vyhledejte tvary jmen + číslovky, určete druh a mluvnické kategorie
 • Jaro - stř. r., j. č., 1. p, vz. město
 • žhnoucího - příd. jm. měkké, jarní
 • léta - stř., j. č., 2. p., město
 • stromy - 
 • se - zájm., osobní zvratné (pojí se se slovesy)
 • první
 • plody
 • dlažba
 • ulicích
 • stěny
 • domů
 • žárem
 • uličky
 • Staré
 • Čtvrti 
 • se
 • jedinou 
 • horkou
 • výhní
 • školách
 
 
 
 
                                                                            28. listopad    
Slovní druhy
 

1) PODSTATNÁ JMÉNA

2) PŘÍDAVNÁ JMÉNA

3) ZÁJMENA

4) ČÍSLOVKY

5) SLOVESA 
----------------------

6) PŘÍSLOVCE  

7) PŘEDLOŽKY

8) SPOJKY

9) ČÁSTICE

10) CITOSLOVCE


Slovní druhy z hlediska morfologického

a)    Ohebnémění tvary, skloňují se nebo časují
Skloňují se: podstatná jména, přídavná jména, číslovky, zájmena
Časují se: slovesa
b)    Neohebná: mají pouze jeden tvar, nemění se
Příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovceSlovní druhy z hlediska sémantického ( jsou nebo nejsou schopny nést vlastní význam)

a)    Plnovýznamové
podstatná jména, přídavná jména, příslovce, slovesa, zájmena, číslovky, citoslovce
b)    Neplnovýznamové: mají pouze gramatický význam, fungují v kontextu
předložky, spojky, částiceSlovní druhy z hlediska syntaktického (jak fungují ve větě)

a)    Mohou být větnými členy: plnovýznamová slova
b)    Nemohou být větnými členy: nenesou významPodstatná jména
jsou názvy lidí, zvířat, věcí, dějů, vlastností a určujeme u nich:

 • rod - mužský, ženský, střední

 • číslo - množné, jednotné

 • pád - kdo co, koho čeho, komu čemu, koho co, oslovujeme voláme, o kom o čem, s kým s čím

 • vzor - M pán hrad(les) muž stroj soudce předseda, Ž žena růže píseň kost, S město moře kuře stavení


Přídavná jména 
vyjádřují vlastnosti podstatných jmen. Určujeme

 • druh - tvrdá, měkká, přivlastňovací

 • rod - mužský, ženský, střední

 • číslo - množné, jednotné

 • pád - 7 pádů (výše uvedené)

 • vzor - mladý, jarní, otcův, matčin,

 • stupeň - první, druhý, třetí


Zájmena 
zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují. Určujeme

 • druh - osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná

 • rod

 • vzor

 • číslo

 • pád


Číslovky 
jsou slova, která mají číselné významy. Označují počet, pořadí, násobnost. Dělíme na

 • druh - základní, řadové, druhové, násobné

 • vzor

 • rod

 • číslo

 • pád


Slovesa 
slova, která vyjádřují děj, činnost nebo stav. Určujeme u nich

 • osoba - já ty on, ona, ono, my, vy oni,

 • číslo

 • čas - přítomný, budoucí, minulý

 • způsob - rozkazovací, oznamovací, podmiňovací

 • rod - činný, trpný

 • vid - dokonavý, nedokonavý

 • koncovky vzorů - (-e),(-ne),(-je),(-í),(-á)

 • vzor - nese bere maže peče umře, tiskne mine začne, kryje kupuje, prosí trpí sází, dělá


Příslovce 
slova, která vyjádřují okolnosti dějů a vlastností. Určujeme

 • druh - místa, času, způsobu, míry, příčiny

 • stupeň - první druhý, třetí


Předložky 
se pojí s podstatnými jmény, zájmeny nebo číslovkami a většinou stojí před ně.

 • vlastní (na, k, s, před, pod, nad ...)

 • cizí (okolo, vedle ...)


Spojky 
slova, která spojují větné členy nebo věty. Rozdělujeme na

 • souřadicí - spojují hlavní věty (a, i, ani, nebo ..)

 • podřadicí - spojují vedlejší věty (když, že, aby, protože ..)


Částice 
uvozují věty, vyjádřují přání, rozkaz a většinou začínají větu. (ať, kéž, kdyby, snad)

Citoslovce 
jsou slova, která vyjádřují pocity nebo zvuky (ách, bžum, prásk, auch, žbluňk)

 

 

Zpět