Slovní druhy

14.11.2011 19:44

 

DÚ 

47/15 - užijte správné tvary jmen

Test II

Doplňte i/y, s/z/vz, ě/je, ě/ně, zdvojené či jednoduché hlásky, čárky

Má dom-nka byla správná. Pozoroval- jsme zatm-ní (M/m)-síce. Zam-stnanci městské (s/z)právy čistil- ulice. Vodopád tem-ě hučí. Městem vede značený ob-zd. S-mbolem je zaťatá p-st. Zrakové a sluchové v-my jsou nejdůležitější. -bíral akce na -levněné -boží(,) dokonce i -hnilé ovoce. Ne-istější záruka je -mlouva(,) ale povi-é to není. Záv-stiv- soused -působil značnou škodu. Hrabě z (M/m)-dlovar byl -nešeného rodu, ale -trápeného obl-čeje(,) oblečen do ne-em-jšího hedvábí(,) v hlavě však zatem-no. -počítal v-značenou hotovost. Poz-nkovaná kl-ka je lepší(,) než železná.

 

 

 

 

 

Má domněnka byla správná. Pozorovali jsme zatmění Měsíce. Zaměstnanci městské správy čistili ulice. Vodopád temně hučí. Městem vede značený objezd. Symbolem je zaťatá pěst. Zrakové a sluchové vjemy jsou nejdůležitější. Sbíral akce na zlevněné zboží, dokonce i shnilé ovoce. Nejjistější záruka je smlouva, ale povinné to není. Závistivý soused způsobil značnou škodu. Hrabě z Mýdlovar byl vznešeného rodu, ale ztrápeného obličeje, oblečen do nejjemnějšího hedvábí, v hlavě však zatemněno. Spočítal vyznačenou hotovost. Pozinkovaná klika je lepší než železná.

 

 

 

 

Test ze včera - řešení

Pes ležel u babiččiných nohou. U vily stály dva motocykly. Po neděli navštívíme otcovy příbuzné. Ten každodenní spěch a shon mě zmáhá. Vypočítej povrch i objem této krychle. Světle zelená a tem modrá. V šeru pozorovali pomalý soví let. Potřebuje tu barvu řidší. Právě řežou (i řezají) dříví na zimu. Kapky rosy se leskly jako drahokamy.

 

 

doplň i/y, n/nn, ě/je, ě/ně, slova v závorkách dej do správných tvarů

Pes ležel u /babička/ nohou. U v-l- stál- dva motoc-kl-. Po neděl- navštív-me otcov- příbuzné. Ten každode-í -pěch a -hon mě -máhá. V-počítej povrch i ob-m této kr-chle. Sv-tle zelená a tem- modrá. V šeru pozoroval- pomal- sov- let. Potřebuje tu barvu /řídký, 2. st./. Právě /řezat/ dříví na zimu. Kapky ros- se leskl- jako drahokam-.

Slovní druhy

slovnidruhy.odt (23,8 kB)


  1. 1) PODSTATNÁ JMÉNA
  2. 2) PŘÍDAVNÁ JMÉNA
  3. 3) ZÁJMENA
  4. 4) ČÍSLOVKY
  5. 5) SLOVESA
  6. 6) PŘÍSLOVCE
  7. 7) PŘEDLOŽKY
  8. 8) SPOJKY
  9. 9) ČÁSTICE
  10. 10) CITOSLOVCE

 

Píchla 5, 3, 1, 8, 3, 5, 5, 10
jedna 4, 7, 1, 1, 1, 3, 5, 1
dnes 6, 5, 1, 8, 5, 2, 1,
Z 7, 1, 5, 6, 1, 2, 8, 1
Roger 1, 1, 5, 2, 1, 1, 7, 1
Pomáhal 5, 5, 1, 5, 1, 8, 5, 5, 3, 1
Musím 5, 5, 7, 1, 5, 8, 3, 6, 5, 2, 3, 1
Na 7, 1, 5, 2, 1,
Ve - 7, 1, 5, 1, 1

Píchla-5 mě-3 vosa-1 a-8 já-3 jsem-5 zařval-5 au-10. Jedna-4 z-7 oper-1 Bedřicha-1 Smetany-1 se-3 jmenuje-5 Libuše-1. Dnes-6 píšu-5 přijímačky-1 a-8 mám-5 velikou-2 trému-1. Z-7 květin-1 mám-5 nejraději-6 smetanku-1 obecnou-2, neboli-8 pampelišku-1. Roger-1 Federer-1 je-5 mnohonásobný-2 mistr-1 světa-1 v-7 tenise-1. Pomáhal-5 jsem-5 tatínkovi-1 sekat-5 dříví-1 a-8 zadřel-5 jsem-5 si-3 třísku-1. Musím-5 jít-5 s-7 maminkou-1 nakupovat-5, protože-8 mi-3 už-6 jsou-5 malá-2 všechna-3 trička-1. Na-7 počítači-1 jsem-5 každý-2 den-1. Ve-7 škole-1 mám-5 spoustu-1 kamarádů-1

 

https://zajmena.wz.cz/index.html

https://testy.nanic.cz/testy/cestina/druhy-zajmen/

 

 

Větný rozbor ******

 

 

DÚ 

47/15 - užijte správné tvary jmen

 

 

Zpět