Slovní přízvuk, větná melodie

26.09.2011 11:27

 

Opakování

Kontrola sešitů

Domácí úkol

Známky

Rozliš délku, najdi dvojice slov lišící se jen délkou, vypiš.

 

Zprava přišla zpráva, že krutá krůta v bílém býlí byla polevou polévána. Byla to však hráčka, žádná hračka, proto muže, který jí může povalit odvála do dáli, aniž by jí dal.

 

Slovní přízvuk

Kažsprávný muž
zná mužs rým

 

Každý | správný | muž
–U | –U | –
zná mužs|ký rým | už
–U | –U | –

Každá | správná | žena
–U | –U | –U
ví co | ženský | rým zna|mená
–U | –U | –U | –U

 

 

Slova mají v češtině přízvuk na první slabice: malíř, krajinář, přistáli = HLAVNÍ PŘÍZVUK

Ve spojení s vlastní předložkou je přízvuk na předložce: na rozdíl, do krajů

ve spojení s dlouhým slovem, je přízvuk na něm, ne na předložce: za nejnepříznijších podmínek

slova trojslabičná a delší mají kromě hlavního přízvuku ještě přízvuk vedlejší: mořeplavci, zanevřeli

 

-    v češtině bývá nejčastěji přízvuk na první slabice ve slově
-    pokud je před slovem předložka, přesouvá se z tohoto slova přízvuk na přeložku, s níž tvoří jeden přízvukový takt
-    v češtině však existují některá slova, která nemají vlastní přízvuk, přičemž podle toho, zda se pojí se slovem následujícím či předcházejícím, je dělíme na předklonky a příklonky
-    někdy výše zmíněná pravidla neplatí, pokud chce autor/mluvčí některé slovo zdůraznit

 

Větná melodie

 

Větná intonace

příklady!:

https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js08/fonetika/ucebnice/ch07s02s04.html

s plnou pusou, zavřenou

Věty oznamovací

Věty tázací

Věty rozkazovací

Odměna: slam poetry

 

Zpět