Spisovná výslovnost

25.09.2011 19:14

barvy na pátek?

Opakování

Roztřiďte:

archaismy neologismy historismy  
       
       

kráčet, čeledín, to je fakt hustý, pročež, škorně,  je to vychytávka, groš, tablet, kantor, býti, vyňatá slova, kabátec, vozataj

 

 

SPISOVNÁ VÝSLOVNOST

mluvidlo

uč. s. 21

spodoba znělosti:

Schéma artikulačního ústrojí s vyznačením jeho částí:
A – ústní dutina (cavum oris), B – nosní dutina (cavum nasi), C – hltan (pharynx)

1 – jazyk (lingua), 2 v rty (labia), 3 – zuby (dentes), 4 – dásňový oblouk se sklípky (alveoli), v nichž jsou usazeny zuby, 5 – tvrdé patro (palatum durum), 6 – měkké patro (palatum velum), 7 – čípek (uvula), 8 – hrtanová záklopka (epiglottis), 9 – hlasivková štěrbina (glottis)

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Souhl%C3%A1ska

Soubor:Souhlasky CS.PNG

 

 


Místo artikulace Zúčastněné artikulátory Souhlásky
obouretné (bilabiální) oba rty m, p, b
retozubné (labiodentální) dolní ret a horní zuby f, v; nefonemické: ɱ
předodásňové ((pre)alveolární) přední část horních dásňových výstupků a jazyk n, t, d, c, ʒ, s, z, r, ř, l
zadodásňové (postalveolární) zadní část horních dásňových výstupků a jazyk č, ǯ, š, ž
předopatrové (palatální) tvrdé patro a jazyk ň, ť, ď, j
zadopatrové (velární) měkké patro a jazyk k, g, x; nefonemické: ŋ
hlasivkové (glotální) hlasivky h; nefonemické: ʔ (ráz)

spodoba znělosti

 

  • dp, sb [tp, zb] - jak vyslovíme (zněle, neznělé)

        ztráta, povstání, zkouška, roztavit... cv. 1. s. 21

  • v -> f (před neznělou)

        svátek, tvůj, květ x vteřina, vsadit vtom

  • sh [zh nebo sch]

        shoda, shromáždit, shora, nashledanou

  • na konci slova se párove souhlásky znělé mění v neznělé

        sud, kloup, sklad

  • zdvojené souhlásky - záleží na ne/změně významu

        rozzářit, měkký, kamenný x poddaný/podaný, racci/raci, nejjistější/nejistější

  • ts, ds [c], tš, dš [č]

        dětství, lidstvo

 

Slovní přízvuk

 

Každý správný muž
zná mužs rým 

Každý | správný | muž
–U | –U | –
zná mužs|ký rým | už
–U | –U | –


Každá | správná | žena
–U | –U | –U
ví co | ženský | rým zna|mená
–U | –U | –U | –U

 

Slova mají v češtině přízvuk na první slabice: malíř, krajinář, přistáli = HLAVNÍ PŘÍZVUK

Ve spojení s vlastní předložkou je přízvuk na předložce: na rozdíl, do krajů

ve spojení s dlouhým slovem, je přízvuk na něm, ne na předložce: za nejnepříznijších podmínek

slova trojslabičná a delší mají kromě hlavního přízvuk ještě přízvuk vedlejší: mořeplavci, zanevřeli

 

-    v češtině bývá nejčastěji přízvuk na první slabice ve slově
-    pokud je před slovem předložka, přesouvá se z tohoto slova přízvuk na přeložku, s níž tvoří jeden přízvukový takt
-    v češtině však existují některá slova, která nemají vlastní přízvuk, přičemž podle toho, zda se pojí se slovem následujícím či předcházejícím, je dělíme na předklonky a příklonky
-    někdy výše zmíněná pravidla neplatí, pokud chce autor/mluvčí některé slovo zdůraznit

 

Jak lvové bijem o mříže (Písně kosmické)

Jak lvové bijem o mříže,
jak lvové v kleci jatí,
my bychom vzhůru k nebesům
a jsme zde Zemí spjatí.

Nám zdá se, z hvězd že vane hlas:
"Nuž pojďte, páni, blíže,
jen trochu blíže, hrdobci*,
jimž hrouda nohy víže!"

My přijdem! Odpusť, matičko,
již jsi nám, Země, malá,
my blesk k myšlénkám spřaháme
a noha parou cvalá.

My přijdem! Duch náš roste v výš
a tepny touhou bijí,
zimniční touhou po světech
div srdce nerozbijí!

My přijdem blíž, my přijdem blíž,
my světů dožijeme,
my bijem o mříž, ducha lvi,
a my ji rozbijeme!

trochejTrochej – dvojslabičná stopa s první dobou těžkou a druhou lehkou  (Ešče som sa něoženil, už ma žena bije) Jamb – dvojslabičná stopa s první dobou lehkou a druhou těžkou  (Ať bylo mně i jí tak šestnáct let)

Protože v češtině bývá přízvuk na první slabice slov a slovních spojeních, lze celý jambický verš vytvořit pouze za pomoci nepřízvučného jednoslabičného slova na jeho začátku (zájmena, spojky, částice – já, a, když, ať)

Daktyl – trojslabičná stopa s první dobou těžkou a dvěma zbývajícími lehkými  (Nešťastný šafařův dvoreček, nešťastný šafářův dvůr)

Ojediněle se vyskytují spondej  a anapest , pro češtinu jsou typické trocheje, daktyly, kombinace daktylotrochejské a jamby.

Příklad:

Větná melodie

 

 

příklady!:

https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js08/fonetika/ucebnice/ch07s02s04.html

s plnou pusou, zavřenou

 

V  téměř každém slově je přízvučná slabika a nepřízvučná slabika.

Tak např. slovo jako „manager“ je vyslovováno „MAnager“  Ooo, ale

Slovo „komputer“ je vyslovováno „komPUter“ nebo oOo.

 

https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js08/fonetika/ucebnice/ch07s02s04.html

 

 

-------------------

Odměna:

 https://www.blesk.cz/clanek/video-klipy/159629/ne-povedlo-se-rande-muz-a-zena-to-vidi-jinak.html

Zpět