Úvaha

09.02.2012 22:23

 

 

Opakování

    co je úvaha?
    co charakterizuje úvahu
    jaké jsou typické postupy?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvaha - témata

  • Nebezpečí pro tento svět nejsou jenom lidé, kteří páchají zlo, ale i ti, co sedí doma a dovolí jim toto zlo páchat.  A. Einstein. 
  • Jsou lidé, které obdivuji, jsou lidé, kterým bych se chtěl vyrovnat.
  • Sbohem základko
  • Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. K. Čapek
  • Jaké je to být mladý na začátku 21. století?
  • Ani největší radost není beze smutku… Pierre Corneille

 


test - https://ografologii.blogspot.com/2007/11/online-test-poznejte-svou-skrytou-tvar.html

 

 

ÚVAHA


Úvaha je útvar, který lze zařadit jak do publicistického stylu, tak třeba do uměleckého – tam často mluvíme o eseji (esej může být ovšem i útvar stylu odborného). Krom toho je úvaha útvarem slohových a jiných školních prací.

 

Společné rysy úvahy a výkladu jsou práce s fakty a hodnocení.

Rozdílné rysy: Úvaha vyvozuje obecné závěry, ale nepoučuje (na rozdíl od výkladu). Používá subjektivní postoje a názory autora (možná volba prostředků). Také má jiná témata: různorodost, aktuální jevy, obecné otázky, atd.

 

 

V úvaze je nutné zaujmout vlastní (subjektivní) postoj k určitému problému, jevu či události, vysvětlit ho a své názory podpořit argumentací. 

 

 

Téma

Úvaha na téma "Nejlepší téma pro úvahu, aneb nad čím má cenu uvažovat?"

 

POZOR - Úvaha nepředpokládá, že máte na věc jasný názor.

 

Je možné, že teprve nad úvahou si uvědomíte, co si o věci myslíte.

Užití mentálních map.

 

 

Vhodné je používání výrazů: Domnívám se, myslím si, podle mého názoru, uvažuji, přemýšlím, zajímám se o aj.

Myšlenky jsou řazeny volně po sobě, dle úvahového postupu.

V úvaze se často vyskytují i řečnické otázky, hodnotící příslovce, přirovnání aj.

Lze použít také tzv. neukončenou výpověď.

Závěrem úvahy může být zopakování otázky, kterou jsme se zabývali- tzv. rámcová úvaha.

Cílem úvahy není problém vyřešit, pouze se zabývá nabídkou možných řešení..

 
 
 

Na úvaze je nejlepší to, že se nemusíte řídit osnovou. Jde o vkládání myšlenek chronologicky za sebou, to znamená tak, jak na ně přicházíte.

Úvaha od slova uvažovat zahrnuje přesně to, co děláte, když nad něčím přemýšlíte. I úvahu píšete ve škole na zadané téma.

Stačí nad ním jen popřemýšlet a rozhodnout se, z jaké strany ho pojmete. Může jít o úvahu zcela smyšlenou, či založenou na nějaké dílčí myšlence. Každopádně se nejedná o popis nějaké věci.

Úvahu lze začít větou: Předpokládejme, že… Zauvažujme nad tímto tématem… Popřemýšlejme… apod. Většinou zaujímáte k tématu postoj, který si zvolíte. Poté se snažíte argumentovat ve prospěch vašeho názoru. Je to takové polemizovaní sám se sebou na určité téma. Jako byste si říkali: “Půjdu na ten večírek, nebo ne? Když půjdu, bude zábava, uvidím své staré známé, ale zase se vrátím pozdě. A když nepůjdu, tak si můžu dodělat úkoly.” Sami v sobě si také argumentujete, a to se jedná o každodenní život,  nikoli o slohovou práci.

 

Kompozice

 

1. Úvod – Uvedení daného problému – je v něm uvedeno, čím se další text bude zabývat, proč je toto téma zajímavé a důležité, k jakému cíli chci dospět

2. Vlastní stať – rozbor problému (zaměřuje se maximálně na tři jeho zajímavé aspekty), uvažování, argumentace, dílčí myšlenky a shrnutí (pozor na předčasné zobecňování)

3. Závěr – shrnutí základních myšlenek, k nimž úvaha směřovala, zdůraznění, proč byly takové závěry v textu vysloveny, může se objevit i pointa (zajímavá myšlenka – citát, řečnická otázka na závěr, která zdůrazní hlavní myšlenku celého textu apod.)

 

 

 

 

 

Důležité je používání argumentů a protiargumentů

  • Vhodné vypracování myšlenkové mapy, nebo osnovy

 

 

Ukázka úvahy: https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/a-co-budoucnost.html

 

 

https://www.e-ott.info/2006/05/25/jak-se-pise-uvaha

 

Úvaha je útvar, který lze zařadit jak do publicistického stylu, tak třeba do uměleckého – tam často mluvíme o eseji (esej může být ovšem i útvar stylu odborného). Krom toho je úvaha útvarem slohových a jiných školních prací.

 

Zaměřím se právě na tento školský výskyt – čili jak napsat úvahu ve školní slohové práci. První špatná a nesmyslná „definice“, kterou student vybalí, když se mluví o úvaze, je „jo, stačí, když tam budou samé otázky…“ Blbost.

Úvaha je od slovesa uvážit, myslí se tím myšlenka. Autor by měl uvážit svůj názor (rozmyslet si ho) a rozvést jej. Úvaha se píše proto, aby bylo vidět, že student umí argumentovat (úvaha v novinách má ovšem primárně jinou funkci). Proto se v ní používají konkrétní jazykové prostředky, které mají na čtenáře působit zcela účelným dojmem.

V úvaze lze oslovovat, rozkazovat, apelovat, ptát se, „přemýšlet nahlas“, hledat cesty, postupy, navrhovat je a také – se ptát. Hlavní roli zde ovšem hraje otázka řečnická.

To je otázka, na kterou se nečeká odpověď. Buď proto, že není důležitá nebo třeba proto, že oslovujeme člověka, který nemůže odpovědět. Lze také oslovit věc (=personifikace), skupinu lidí (ta pochopitelně odpovědět nemůže) nebo sebe sama. Nejhorší způsob ovšem je: „A tak se ptám sama sebe – můžeme nějak ovlivnit, aby děti v Africe neměly hlad?“

Jak se ptát „správně“? Nedělat to prvoplánově a okatě. Otázka nemá být samoúčelná, má být závěrem nějakého myšlenkového toku, má vést k další sérii myšlenek, případně má celý text uzavírat (=pointa [poenta]).

 

V textu by se měla používat slovesa s tázací, apelativní či prostěsdělnou funkcí: přemýšlím, domnívám se, upozorňuji, dozvídám se, přemýšlejte, uvažte, dokážete si představit, zkuste posoudit, domyslete apod. Sloveso být poslouží ve spojení se jménem: jsem zvědavý, můj názor je, jsem zklamaný, překvapený, je pravda, je fakt apod.

Celý text vyjadřuje postoj, stanovisko, vyzývá čtenáře k zamyšlení, k reakci – ta může být kladná, nebo záporná; na tom nesejde. Úvaha má vyvolat dojem, je vhodné používat expresivní prostředky – pomocí popisného postupu lze vyvolat ve čtenáři zcela jasný dojem. Na místě jsou slova citově zabarvená, velmi spoře lze užít i „silnějšího“ výrazu. Zakázán není ani sugestivní přístup (podsouvání) – čtenáře můžeme ovlivnit různými metodami – to je cíl. Úvaha má burcovat, donutit k zamyšlení: „Milý čtenáři, necítíš se nepatřičně, když si tak hovíš u televize, zatímco děti v Africe hladoví?!“ Autor, ale hlavně čtenář, ví, že se nepatřičně cítít nemusí, situaci dětí v Africe nijak výrazně ovlivnit nemůže – ale pocit, že jej někdo obviňuje z cynismu, v něm vyvolá negativní pocit a zcela jasnou reakci.

 

 

 

 

 

Knihy 

(mp3)

Prezentace

 

Úvaha

s. 157 - vytáhnout z textu zápis

tamtéž cv. 1. Vytáhnout hlavní myšlenku (dvě).

 

mladší učí starší

 

 

 

 

 

 

 

Já vyměnit až v dalším kroku za smysl života

Smysl života

 

Otázka: proč jsem já tady? Proč si myslím, že tu jsem?

 

https://www.maturita.cz/cestina/gramatika/uvaha.htm

 

 

A.  B. 

C. D. 

E. F. 

G.  H.[8.JPG ]

 

 

 

Vyhodnocení:


A. Vybrali jste si sadistu.


Potlačené sklony: autoritářství, potřeba ovládat, zlomyslnost. Jestli jste si vybrali tento portrét inkvizitorského profesora, zřejmě před druhými i před sebou pečlivě skrýváte "silné sklony ke krutému, agresivnímu nebo ponižujícímu chování k ostatním".


Popření: Jste zcela neškodná bytost. Podřizujete se, jste schopni se obětovat, vždy připraveni pomáhat svým bližním. Jste usměvavý zaměstnanec, ochotný kolega. Zároveň však není snadné být vaším nadřízeným. Když se vám nechce do nějaké práce, děláte obstrukce hašteříte se, trucujete, jste neochotní...). Vaším stylem je pasivní rezistence, naléhání, které časem "otráví".


Sublimace: Své sklony uplatníte v určitých profesích - řezník, chirurg, policista, zubař, vyšetřující soudce... Nebo je můžete rozumově zdůvodňovat, vést dlouhé rozpravy o řádu a autoritě (syndrom "ředitele zeměkoule").


B. Vybrali jste si zuřivce.  


Potlačené sklony: impulzivita a násilí. Jestli jste dostali strach z tohoto chlapíka s hlavou pitbulla, znamená to, že jste v sobě potlačili, udusili silnou agresivitu.


Popření: Jste mírumilovní, často až extrémně laskaví. Jste přívětiví, přející, hotové dobrotisko, vzbuzujete dojem, že jste solidní a ovládáte své emoce. Vaše náklonnost bývá stabilní, máte silná pouta k lidem, věcem, idejím. Na konci dne však býváte často vyčerpaní. Vysiluje vás neustálé skrývání násilných sklonů, k němuž vás nutí touha být všem sympatičtí.


Sublimace: Svou impulzivitu někdy pozitivně využijete při sportu. Vedete dozajista hyperaktivní život. Váš čas zaplňují stovky projektů, organizujete spousty různých věcí nebo prostě jen vybíjíte svou energii na diskotéce.


C. Vybrali jste si katatonika. 


Potlačené sklony: blouznění, hyperaktivita v oblasti fantazie a intelektu. Pokud vás znepokojil ten usměvavý, špatně oholený typ, vřou a kypí ve vás síly, které vás mohou zcela odtrhnout od reality, jestliže s nimi něco neuděláte. ´


Popření: Upínáte se k jistotám, spoutávají vás stereotypní postoje nekladete si otázky, neinovujete, nehledáte změnu...). Jste prototyp stydlivky, který se překonává. Největší strach máte z toho, že ztratíte kontrolu. Díky tomu jste trochu rigidní, pořád v defenzivě, někdy zablokovaní, vždy podle pravidel. Zadržujete své pocity (málo je dáváte najevo, nedělá vám dobře podělit se o své city, přestat se ovládat...).


Sublimace: Vaše schopnost imaginace se často uplatní v různých tvůrčích činnostech, které však vždycky mají svůj řád. Stává se z vás tedy "zaměstnaný kreativec" - grafik, novinář, fotograf, stylista...


D. Vybrali jste si schizofreničku.


Potlačené sklony: izolovanost, špatné vnímání tělesných hranic, nedostatečné ovládání těla. Zježily se vám vlasy při pohledu na ty mrtvé oči a obličej bez výrazu? Poznáváte v nich totiž své vlastní démony - nezájem o sociální vztahy a omezený rejstřík citů".


Popření: Věříte na setkávání s lidmi, výměnu názorů, společnost. Chodíte hodně mezi lidi. Vaše zapojení mezi lidi však často neprobíhá k vaší spokojenosti, kontrastuje s vaším bídným intimním životem. V hloubi duše se cítíte pořád osamělí. Vaše vztahy zůstávají na povrchu, jsou odosobněné, nemají "šťávu", chybí v nich skutečné city. Ve skutečnosti vlastně druhé nepotřebujete, nepotřebujete s nimi žít.


Sublimace: Ve všem, co souvisí s intelektem, nebo v individualistických činnostech, jako je hudba, čtení, meditace. Své sklony můžete rovněž nasměrovat do nějaké mysticko-sportovní vášně (trekking, horolezectví...) nebo do zážitků, které vás oprostí od společnosti lidí (plavba osamělého mořeplavce kolem světa, odchod do kláštera...).


E. Vybrali jste si hysteričku.


Potlačené sklony: nestabilita, narcismus, exhibicionismus. Zdálo se vám, že se od této podivné dámy s těžkými víčky můžete dočkat lecjakých hanebností? To znamená, že ona ztělesňuje všechno, co na sobě nenávidíte - frenetickou chuť svádět, zálibu v okázalosti, touhu po uznání, sexuální přitažlivost...


Popření: Působíte dojmem rezervovaného, velmi do sebe uzavřeného člověka. Ve skutečnosti se ve vašem nitru stále hlásí o slovo a proti vaší vůli se neustále projevuje maskovaná faleš. Vaši touhu svádět často překrývají obsedantní projevy. Jste velmi pečliví, spořádaní ve svém chování, s puntičkářskými způsoby. Býváte "šik", máte klasický styl, jste zkrátka jako ze škatulky, ale vždycky s nějakým drobným doplňkem, který přitahuje pohledy.


Sublimace: Někdy si volíte neobvyklou specializaci (třeba latinskou filologii) nebo originální životní styl (rozhodnete se pro zaryté vegetariánství). Můžete mít po svém boku nápadnou osobu, aby s vámi kontrastovala. Nebo si osvojíte nějaký zvláštní zvyk - například olíznutí rtů, pokaždé než začnete mluvit.


F. Vybrali jste si ženu v depresi. 


Potlačené sklony: pochybnosti o vlastní hodnotě, pocity méněcennosti a viny. Je-li pro vás tato neškodná bytost ztělesněním toho nejhoršího, znamená to, že jste v podstatě hluboce smutní a pesimističtí, ale nedáváte to najevo.


Popření: Uvolněný a bezstarostný typ extravertní osobnosti. Někdy opravdu veselá kopa. V každém okamžiku z vás čiší dynamičnost, sebedůvěra a optimismus. Občas se projeví podráždění, špatná nálada a podivné návaly smutku (syndrom smutného klauna). Někdy také můžete působit podezřívavě a nevraživě.


Sublimace: Svého duševního utrpení se zbavujete tím, že se staráte o utrpení druhých (ošetřovatel, psycholog...). Anebo se uplatníte v náboženství či v boji za dobrou věc.


G. Vybrali jste si maniaka.  


Potlačené sklony: extraverze, vzrušení, sebepřeceňování, marnotratnost. Vzbuzuje ve vás ten žoviální dobrák nenávist a odpor? Asi v sobě skrýváte nadšení, které by z vás snadno mohlo udělat blouznivce a fanatika, v každém případě někoho, s kým se nedá žít.


Popření: Nesnášíte hluk, výstřelky, nevázanost, máte strach ze skandálu. Jste vzorem diskrétnosti, rezervovanosti a zdrženlivosti. Jste rozumní, šetrní, své chování dobře ovládáte, nic vám neuteče, žádný prohřešek nepronikne na povrch. Někdy se však vaše potlačovaná mánie projeví na druhých - máte na ně přehnané požadavky, potřebujete všechno kontrolovat, prověřovat, dohlížet...


Sublimace: Veselí společníci, duše party, jste schopni zorganizovat obrovské večírky, vymýšlet všemožné zábavy. Mohou z vás být odborníci na vztahy s veřejností, reklamu.  
H. Vybrali jste si zvrhlíka.


Potlačené sklony: homosexualita, transvestitismus. Zdá se vám, že by ten mladíček mohl být nebezpečným pederastem? Není pochyb o tom, že máte potíže s vlastní identitou, a to především sexuálního rázu.


Popření: Přehnaně, přespříliš projevujete své biologické pohlaví. Vaše postoje, vzhled, chování, zkrátka všechno na vás přímo křičí, že jste "opravdový" muž nebo "opravdová" žena. Jste skutečný chlapák nebo velmi sexy žena a v obou případech ďábelští svůdci (lovíte, shromažďujete "zářezy na pažbě"...). Vaším dalším zvláštním rysem je, že mezi vámi a jinými muži, resp. ženami panuje silná rivalita. Snažíte se jim přebrat jejich ženu, případně muže.


Sublimace: Angažujete se v boji za základní hodnoty - rovnost pohlaví, stejné platy, stejné zastoupení mužů a žen... Nebo máte talent (i úspěchy) v činnosti tradičně vyhrazené druhému pohlaví - v případě mužů např. móda, péče o vlasy, líčení, u žen zase motorky, pilotování stíhaček atd.

 

Zpět