Větné členy - opakování

02.04.2012 18:28

Větné členy opakování

 

 1. Na podmět se ptáme?
 2. Ve větě: "Šel." Je podmět?
 3. Přísudek je?
 4. Ve větě: "Musím tam jít." je přísudek?
 5. Jak se jmenuje přísudek složený z více sloves?
 6. Může být přídavné jméno součástí přísudku?
 7. Ve větě: "Je mladý." je přísudek?
 8. Jak se takový přísudek nazývá?
 9. Ve větě. "Musím tam jít." je "tam" jaký větný člen?
 10. Kde jsou příslovečná určení ve větě "Včera přišel Honza domů z výletu pozdě."
 11. Jaká jsou příslovečná určení?
 12. Jak se ptáme na přívlastek?
 13. Před jménem je přívlastek? Např.: "Mladý stromek.
 14. Za jménem je přívlastek? Např.: "Kalhoty z manšestru."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Na podmět se ptáme? - Kdo, co?
 2. Ve větě: "Šel." Je podmět? - Nevyjádřený
 3. Přísudek je? Sloveso, to, co koná nebo jaký je podmět.
 4. Ve větě: "Musím tam jít." je přísudek? Složený
 5. Jak se jmenuje přísudek složený z více sloves? Složený
 6. Může být přídavné jméno součástí přísudku? Ano. Jmenného.
 7. Ve větě: "Je mladý." je přísudek? Jmenný
 8. Jak se takový přísudek nazývá? Jmenný
 9. Ve větě. "Musím tam jít." je "tam" jaký větný člen? Příslovečné určení místa.
 10. Kde jsou příslovečná určení ve větě "Včera přišel Honza domů z výletu pozdě."
 11. Jaká jsou příslovečná určení? Místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky
 12. Jak se ptáme na přívlastek? Jaký?
 13. Před jménem je přívlastek? Např.: "Mladý stromek." Shodný
 14. Za jménem je přívlastek? Např.: "Kalhoty z manšestru." Neshodný
 15.  

 

 

 

 

 

 

93/12

 1. Slova .............. nemůžeme skloňovat ani časovat.
 2. Rozlišujeme deset druhů.........
 3. Podstatná jména .......... označují kteroukoli osobu, zvíře nebo věc, podstatná jména ............ označují jednu osobu, zvíře nebo věc.
 4. Podstatná jména ............... mají jen tvary čísla jednotného, podstatná jména ...... mají jen tvary čísla množného.
 5. Přídavná jména ................ se tvoří od jmen označujících osoby, někdy také od vlastních jmen zvířat.
 6. Přídavná jména ........... mají v 1. pádě jedn. čísla zakončení -ý, -á, -é. Přídavná jména ................ mají v 1. pádě jedn. čísla ve všech rodech zakončení -í.
 7. Zájmena ...... připojují k sobě některé věty v souvětí.
 8. Rozlišujeme číslovky .............. (pět, mnoho), číslovky ........... (desátý), číslovky ................ (několikrát) a číslovky  ........... (dvojí, troje).
 9. Číslovky .............. (padesát, sto) určují přesný počet.
 10. Slovesa vidu ..................  (udělal) nemohou vyjádřit přítomný děj.
 11. Příslovce jsou slova ............. Podle významu rozlišujem příslovce ............... (tam, blízko), příslovce ................ (teď, zítra), příslovce .............. (hezky), příslovce .................. (velmi, dost) a příslovce .................. (proto).
 12. .............   .............   dvojici tvoří podmět a přísudek.
 13. Větu ................ můžeme rozdělit na část podmětnou a část přísudkovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Slova neohebná nemůžeme skloňovat ani časovat.
 2. Rozlišujeme deset  slovních druhů.
 3. Podstatná jména obecná označují kteroukoli osobu, zvíře nebo věc, podstatná jména vlastní označují jednu osobu, zvíře nebo věc.
 4. Podstatná jména hromadná mají jen tvary čísla jednotného, podstatná jména pomnožná mají jen tvary čísla množného.
 5. Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od jmen označujících osoby, někdy také od vlastních jmen zvířat.
 6. Přídavná jména tvrdá mají v 1. pádě jedn. čísla zakončení -ý, -á, -é. Přídavná jména měkká mají v 1. pádě jedn. čísla ve všech rodech zakončení -í.
 7. Zájmena vztažná připojují k sobě některé věty v souvětí.
 8. Rozlišujeme číslovky základní (pět, mnoho), číslovky řadové (desátý), číslovky násobné (několikrát) a číslovky  druhové (dvojí, troje).
 9. Číslovky určité (padesát, sto) určují přesný počet.
 10. Slovesa vidu dokonavého  (udělal) nemohou vyjádřit přítomný děj.
 11. Příslovce jsou slova neohebná. Podle významu rozlišujem příslovce místa (tam, blízko), příslovce času (teď, zítra), příslovce způsobu (hezky), příslovce míry (velmi, dost) a příslovce příčiny (proto).
 12. Základní skladební dvojici tvoří podmět a přísudek.
 13. Větu dvojčlennou můžeme rozdělit na část podmětnou a část přísudkovou.

 

 

 

Přívlastek těsný a volný

těsný - nelze z věty vypustit

    Vzpomínám na prázdniny strávené u moře.
      Rád čtu knihy o životě zvířat.
       (Věta "Rád čtu knihy." Má jiný význam - čtu rád všechny knihy....)

volný - lze vypustit, za jménem oddělujeme čárkou

    Tatínek zaparkoval naše auto, zablácené po dlouhé cestě, před vchodem.
       Tatínek zaparkoval naše auto před vchodem. Bylo zablácené po dlouhé cestě.

Rozlišení není vždy jasné, záleží na autorovi.

 

94/13

Rozlište přívlastky těsné od volných a doplňte čárky

 • 1. Rád čtu knihy zabývající se životem divokých zvířat.
 • 2. Mezi živočichy tvořícími tuto faunu jsou velcí mlži a celé souvislé pásy bílých vápenitých trubic, v nichž žijí obrovští červi dlouzí až tři metry.
 • 3. Jeho pes, cítící teplo lidské dlaně, se začal lísat a vrtět ocasem.
 • 4. Ke konci našeho pobytu v Praze jsme se vypravili do Náprstkova muzea, stojícího na Betlémském náměstí blízko Betlémské kaple.
 • 5. Tato velká zahrada zámeckého parku, obehnaná vysokou zdí, voněla rozkvetlými lipami.
 • 6. Na území našeho státu se dochovalo několik památek postavených ve stylu románském.
 • 7. Touto zkouškou prověřující vaše schopnosti musíte projít všichni.
 • 8. Domy postavené v prudké stráni byly ještě zaplaveny zapadajícím  sluncem, zatímco domy položené v údolí se již nořily do hlubokého stínu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení

 

 • 1. Rád čtu knihy zabývající se životem divokých zvířat. 
 • 2. Mezi živočichy, tvořícími tuto faunu, jsou velcí mlži a celé souvislé pásy bílých vápenitých trubic, v nichž žijí obrovští červi dlouzí až tři metry. 
 • 3. Jeho pes, cítící teplo lidské dlaně, se začal lísat a vrtět ocasem. 
 • 4. Ke konci našeho pobytu v Praze jsme se vypravili do Náprstkova muzea, stojícího na Betlémském náměstí blízko Betlémské kaple. 
 • 5. Tato velká zahrada zámeckého parku, obehnaná vysokou zdí, voněla rozkvetlými lipami. 
 • 6. Na území našeho státu se dochovalo několik památek postavených ve stylu románském. 
 • 7. Touto zkouškou, prověřující vaše schopnosti, musíte projít všichni. 
 • 8. Domy postavené v prudké stráni byly ještě zaplaveny zapadajícím  sluncem, zatímco domy položené v údolí se již nořily do hlubokého stínu.
 •  

 

Přívlastek

 

Ke slovům najděte ve vymezeném čase co nejvíce shodných i neshodných přívlastků.

 

Auto, pes, báseň, pravda, řeka, most, lavička, srdce, krabice, počítač, kalkulačka, papír, škola, nosorožec, letadlo, internet, vítr, zemětřesení, čas, objekt, prostor, otazník, věta.

Příklad: Moje nové krásné modré sportovní auto od Mercedesu....

 

Rozviňte příběh přívlastky:

 

Lesem šla dívka. Cesta ji vedla mezi stromy. Les byl starý. Dívka míříla k domku. V domku bydlel děd. Když dívka přišla k domku a zaklepala na dveře, zevnitř se ozval hlas děda.

 

________ lesem šla _____ dívka ______. _____ cesta ____ ji vedla mezi _____ stromy ____. Les byl starý. _____ dívka míříla k _____ domku. V _____ domku bydlel _____ děd. Když _____ dívka přišla k _____ domku a zaklepala na _____ dveře, zevnitř se ozval _____ hlas _____ děda.

 

 

 

 

 

Strašidelným, temným lesem šla osamělá, vyděšená dívka v roztrhaných šatech. Zarostlá, stará cesta plná výmolů ji vedla mezi obrovskými, hrozivými stromy. Příšernými pověstmi opředený černý les byl starý. Vystrašená dívka mířila k obávanému domku. V rozpadlém domku bydlel lidožravý děd lidojed. Když zoufalá dívka přišla k lidožroutovu domku a zaklepala na rozpadlé dveře, zevnitř se ozval hrozivý hlas strašlivého děda lidojeda.

 

Prosluněným lesem šla mladá dívka. Mechem porostlá cesta ji vedla mezi  ztepilými stromy. Její milovaný les byl starý. Dívka plná očekávání mířila k malému domku. V dřevěném, upraveném domku bydlel její zbožňovaný děd. Když zvědavostí napnutá dívka přišla k domku a zaklepala na dveře, zevnitř se ozval milý hlas jejího děda.

 

 

Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející

 
Lze-li vložit "a"
klidný, rozvážný člověk
klidný a rozvážný člověk
 
 
(tato (obě (dvě (velká (autobusová nádraží))))
 
 

 

Zpět