Vstupní test 12. 9. 2011

12.09.2011 09:56

Zadání | Řešení | Hodnocení

Vstupní test 9. tř. Jméno:

 

1. Urči slovní druhy: (pomůcka: 1. Podstatná jména, 2. Přídavná jména, 3. Zájmena, 4. Číslovky, 5. Slovesa, 6. Příslovce, 7. Předložky, 8. Spojky, 9. Částice, 10. Citoslovce)

 

Byl to pěkně dlouhý den a já už jsem jsem unavený.

 

2. Urči pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen:

na výletě: chvílemi: přátelům:

 

3. Převeď do činného rodu: Císař byl korunován papežem.

…........................................................................

4. Doplň: Honza je nižší než Ivan, takže Ivan je …......... než Honza.

Vltava je delší než Berounka, takže Berounka je …...... než Vltava.

 

5. Doplň S nebo Z: Přece jen se někdy strýček rybář vrací ….. rybolovu …. nějakou kořistí. Tetička pak …. kapra připraví k večeři a …. úsměvem poslouchá strýčkovy zážitky ….. boje.

 

6. Doplň i/y: Borov__ les, bratrov__ kamarádi, mal__ zajíček

 

7. Zakroužkujte správně velké nebo malé písmeno: Na okraji jedné z mnoha [G/g]alaxií se nachází [N/n]aše [S/s]luneční [S/s]oustava. Na její třetí [P/p]lanetě [Z/z]emi se rozkládá [K/k]ontinent [E/e]vropa, v jehož středu najdete [Č/č]eskou [R/r]epubliku a v ní, v [O/o]okrese [R/r]akovník,[M/m]ěstečko [K/k]olešovice.

 

8. Číslovka PĚT je číslovkou základní, vytvořte z ní číslovku

řadovou: …..............., druhovou: …................ a násobnou: …......................

 

9. Určete větné členy ve větě: (pomůcka: podmět, přísudek (slovesný, jmenný se sponou), předmět (jaký pád), přísl. určení (času, místa, způsobu, příčiny) , přívlastek (shodný/neshodný)).

Tátův pes spal v noci pod stolem.

 

10. Určete mluvnické kategorie sloves: (pomůcka: osoba, číslo, čas, způsob, rod (činný/trpný), vid (dokonavý/nedokonavý)

 

děláš ….............................................. běželi …......................................

 

 

11. Napiš synonyma ke slovům: utíkat: …..................., pěkný: ......................

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Řešení

 

Vstupní test 9. tř. Jméno:

 

1. Urči slovní druhy: (pomůcka: 1. Podstatná jména, 2. Přídavná jména, 3. Zájmena, 4. Číslovky, 5. Slovesa, 6. Příslovce, 7. Předložky, 8. Spojky, 9. Částice, 10. Citoslovce)

5    3    6         2        1   8  3  6   5       5       5      (chyba v zadání, 2x jsem)      5b

Byl to pěkně dlouhý den a já už jsem jsem unavený.

 

2. Urči pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen:

na výletě: 6. p., č. jednotné, rod mužský neživotný, vzor hrad

chvílemi: 7. p, č. množné, rod ženský, vzor růže

přátelům: 3. p., č. množné, rod mužský životný, vzor muž

(6b)

 

3. Převeď do činného rodu: Císař byl korunován papežem.

                                                    Papež korunoval císaře.

(3b)

 

4. Doplň: Honza je nižší než Ivan, takže Ivan je vyšší než Honza.

Vltava je delší než Berounka, takže Berounka je kratší než Vltava.

(4b)

 

5. Doplň S nebo Z: Přece jen se někdy strýček rybář vrací z rybolovu s nějakou kořistí. Tetička pak z kapra připraví k večeři a s úsměvem poslouchá strýčkovy zážitky z boje.

(5b)

 

6. Doplň i/y: Borový les, bratrovi kamarádi, malý zajíček

(3b)

 

7. Zakroužkujte správně velké nebo malé písmeno: Na okraji jedné z mnoha [G/g]alaxií se nachází [N/n]aše [S/s]luneční [S/s]oustava. Na její třetí [P/p]lanetě [Z/z]emi se rozkládá [K/k]ontinent [E/e]vropa, v jehož středu najdete [Č]eskou [R/r]epubliku a v ní, v [O/o]okrese [R/r]akovník,[M/m]ěstečko [K/k]olešovice.

(7b)

 

8. Číslovka PĚT je číslovkou základní, vytvořte z ní číslovku

řadovou: pátý , druhovou: patery a násobnou: pětkrát

(3b)

 

9. Určete větné členy ve větě: (pomůcka: podmět, přísudek (slovesný, jmenný se sponou), předmět (jaký pád), přísl. určení (času, místa, způsobu, příčiny) , přívlastek (shodný/neshodný)).

 

Tátův pes spal v noci pod stolem.

 

Tátův - přívlastek shodný (jaký?)

pes - podmět (kdo, co?)

spal - přísudek slovesný (co dělal?)

v noci - příslovečné určení času (kdy?)

pod stole - příslovečné určení místa (kde?)

(5b)

 

10. Určete mluvnické kategorie sloves: (pomůcka: osoba, číslo, čas, způsob, rod (činný/trpný), vid (dokonavý/nedokonavý)

 

děláš - 2. os, číslo jednotné, čas přítomný, způsob oznamovací, rod činný, vid nedokonavý

běželi - 3. os, číslo množné, čas minulý, způsob oznamovací, rod činný, vid nedokonavý

(7 b)

 

11. Napiš synonyma ke slovům: utíkat: běžet, klusat     pěkný: hezký, krásný, pohledný, sympatický, přitažlivý (2b)

 

 

celkový maximální výsledek: 50b = 100%

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hodnocení

 

 


Celková procenta Známka Rozsah
100-90 1 10
89-64 2 25
63-33 3 31
32-10 4 25
<10 5 9

(rozložení odpovídá gausově křivce)

 

Zpět