Význam slov

12.10.2011 12:08

Opakování

 

pravopis související se stavbou slova

 

Diktát

 

Význam slov

 

zdroj: https://angel-from-the-hell.blog.cz/0704/13b-synonyma-homonyma-antonyma

 

1. synonyma
2. antonyma
3. paronyma
4. homonyma
5. jednoznačná, mnohoznačná slova

SYNONYMA
- slova souznačná, pojmenovací prostředky vztahující se k témuž předmětu nebo jevu
- absolutní (naprostá) synonyma - jejich význam je zcela totožný, je jich málo(zde - tady, chlapec - hoch)
- částečná synonyma - liší se určitými významovými rozdíly, významově jsou si jenom blízké(žádat, prosit, žadonit, škemrat, žebrat)
- pomocí synonym vyjadřujeme stupeň intenzity
práce - námaha - dřina - robota
smělý - drzý - nestoudný
- slova cizího původu - jsou častěji používány, znějí vznešeněji
- často hanlivý význam, tábor - lágr, chutnat - šmakovat, umývadlo - lavór,hostinec - restaurant
- synonyma souslovná - ve frazeologických obratech(dobré bydlo - blahobyt, zbyla na ocet - neprovdaná)
V umělecké lit. se synonyma žádají, vytvářejí pestrost textu, v odborné lit. zabraňujeme synonymům, protože je vyžadována jednoznačnost, přesnost.

PARONYMA
- podobně znějí, ale znamenají něco jiného
- slova podobného znění, je mezi nimi pouze zvuková podobnost
- jsou málo běžná, proto se zaměňují, často slova cizího původu
- záměna slov způsobí neadekvátní neboli nepřiměřenou reakci nebo může působit trapně
(požití - použití, skromný - skrovný, adaptovat (přizpůsobit) - adoptovat - osvojit, přivlastnit)

ANTONYMA (opozita)
- slova opačného (protikladného) významu, v nichž jeden člen předpokládá druhý(černý - bílý, pohyb - klid)
- tyto pojmy jsou v naší mysli pevně spojeny, automaticky si vybavíme protiklad
- užití antonym v ironických vyjádřeních - Ty jsi ale hrdina - myslíme pravý opak
- v eufemistických vyjádřeních (eufemie-zjemnění) - On je slepý. On je nevidomý.
- ve frazeologických spojeních - Přišli tam staří mladí - všichni.

HOMONYMA
- slova souzvučná, jsou podobná slovům mnohovýznamovým (hranice někdy není pevně dána)
Slova mnohovýznamová - vždy jedno slovo s významem základním a jinými druhotnými (jsou motivovaně odvozeny)
Homonyma - jedná se o slova dvě, která mají úplně jiný původ.
- neexistuje vnější podobnost ani souvislost - jenom náhodně stejně znějí = slova souzvučná
Klika = 1)držadlo otvírání a zavírání dveří - čeština
2)z němčiny štěstí - To je ale klika
Kolej = 1) místo pro dopravu (česky)
2) z latiny - ubytovna vysokoškolských studentů
- příbuznost nenajdeme ani u některých českých slov(ovčí vlna X mořská vlna, vinný hrozen X stal se vinným)
- vznikají slovní hříčky, katambury - Růže na stole ta. Růže stoletá.
Homofóny - homonimie se projeví v mluvené řeči - správa - zpráva, slepíš - slepýš
Homografy - projeví se v psaném projevu, panický stud, panický útěk

Mnohoznačnost slov
- jedno slovo může mít dva i více významů
- význam zjistíme z kontextu (situace když to máme napsané, řeč psaná) nebo z dané promluvy
- nejvíce příkladů uvádějí přední české slovníky - Slovník spisovného jazyka českého
Nejvíc významů ve slovníku: hlava, koruna, noha, ruka

Význam může být:
1) Základní (jazyk - orgán v dutině ústní)
2) Druhotný
a) přenesení metaforicky (vnější) - jazyk u boty
b) přenesení metonymicky - soubor vyjadřovacích prostředků, nástroj dorozumívání.

3) Okrajový
sloveso "puknout" - okraj. význam jako neuspět u zkoušky, řečeno slangem
slovo "hra"
1) činnost, která má pobavit
2) sportovní význam
3) divadelní hra = drama
4) hra na nějaký nástroj
5) jedná se o nekalou hru, mám nečestné úmysly, okrajový význam
Slova jednoznačná neboli jednovýznamová
- v jazyce jsou zastoupena velice málo
1) odborná slova - příčestí minulé
2) některá slova běžné slovní zásoby - studovat
3) vlastní jména - Praha, Hořice
4) číslovky určité - jedna, dvě, tři
5) slova zvukomalebná, onomatopoická "žbluňk" "prásk"

 

Wiki

 

 

Prvotní původ slov, podobně jako u malých dětí, bývá autentickýnekonvenční. Takto vzniklé projevy postupně mohou nabýt významu konvenčních znaků.

[editovat]Změna významu

Slovo lze vytvořit tak, že se změní jeho původní význam.

 • změny expresivního náboje či stylové, citové či postojové příznačnosti slova (například z hanlivého nebo uznalého na neutrální nebo naopak, ze slangového na obecné nebo spisovné)
 • změna konotací (asociací) spojených s významem slova
 • rozšíření nebo zúžení významu
 • metafora – rozšíření nebo přenesení významu na základě podobnosti. Časté jsou metafory například z částí těla (hlava rodiny, noha stolu).
 • metonymie – přenesení významu podle souvislostí (například z abstraktního pojmu profil se význam přenese na typ kovodělnýchpolotovarů, nebo z názvu činnosti (obchod) se přenese na místnost, kde se činnost vykonává (prodejnu).
 • specifickým případem metafory nebo metonymie je apelativizace, kdy slovo z vlastního jména získá obecný význam (xerox,donkichotšovinista)
 • naplnění obsahu – do šíře pojmu se bez změny významu vejdou nové jevy, o nichž původní uživatelé neměli tušení, a jádro významu se přenese k nim (např. slovo letadlo ve staročeštině znamenalo ptáka).

[editovat]Odvozování a skládání

Od původních slov lze vytvářet odvozeniny a složeniny.

 • tvořivé přizpůsobování stávajících slov, komolení i celková tendence vývoje jazyka
 • disimilace – rozdělení původně jediného slova na dvě s různými významy, například slova legrace a rekreace z „rekrací“, původem latinského označení pro školní přestávku
 • příponamipředponamikoncovkami nebo jinou flexí
 • skládáním (slovních kořenů) (typické pro němčinu)
 • spojováním kořenových i nekořenových částí slov nesoucích významové asociace, kterých nabyly v jiném celku (např. workoholismusvzniklo podobností s alkoholismem, standardní slovotvorbou by vznikl například workismus) – typické pro americkou angličtinu, v níž je smysl pro klasickou etymologii oslaben. Viz též makarónština.
 • analogie – přizpůsobování slova nebo tvaru slovu s podobným významem (rozinka – hrozinka podle slova hrozen)
 • kontaminace – dvě slova s podobným významem se vzájemně ovlivňují nebo splynou (tip a typ, bujarý z bujný a jarý, rozřešení a rozhřešení, krumpáč z der Krumm a kopáč, hřbitov z břitov a hrob).
 • tabu – názvy označující nebezpečné nebo mocné jevy se měnily i proto, že vyslovování pravé podoby bylo tabuizováno. Proto vznikaly podoby
  • zkomolené (blecha, herdek, safra)
  • opisné (medvěd, zmije, zubatá)
  • eufemistické (boží posel pro blesk, hostec pro revma, zlom vaz)
Zpět