Význam slova

17.10.2011 10:42

Význam slova

17. října

 

slova nadřazená a podřazená

uč. s. 34

nadř. dřeviny: stromy, jehličnany, listnaté, keře, buk - podřazená

nadřazená ------> podřazená
obecná     ------> konkrétní

nadřazená <---(souřadná, souřadná)---> podřazená

slova na stejné úrovni obecnosti/konkrétnosti - slova souřadná (např.: buk, dub, kaštan...)

uč. s. 34/ cv. 1
 

sešity: s. 34/cv 3

př: ryby: okoun, kapr, dravec: liška, vlk

 

------------------------------------------------

 

 

 

Hierarchie
 

 

Bytost vnímá počitky.

Bytost vnímá  počitky.
Pes  čichá pach.
Člověk slyší hudbu.
Petra bolí všechno.
     
     
     
     

 

 

 

Slova jednoznačná a mnohoznačná

 

slova mohou mít několik významů: slova mnohoznačná - přenos významu

(přenos buď podle vnější podobnosti (metafora) nebo podle funkce (metonymie))

ještěrka - přenos na stroj podle podobnosti pohybu

 

 

 

Mnohoznačnost slov

- jedno slovo může mít dva i více významů
- význam z
kontextu 
    (př.: Hodil jsem včera matku do studny.... Byla celá rezavá.)
 
- nejvíce příkladů uvádějí přední české slovníky - Slovník spisovného jazyka českého
 
Nejvíc významů ve slovníku: hlava, koruna, noha, ruka
 
koruna - vladařská, mince, stromu, vláda, koruna hráze

 

Význam může být:

 

1) Základní (jazyk - orgán v dutině ústní)
2) Druhotný
    a) přenesení metaforicky (vnější) - jazyk u boty
    b) přenesení metonymicky - soubor vyjadřovacích prostředků, nástroj dorozumívání.
3) Okrajový (sloveso "puknout" - okraj. význam jako neuspět u zkoušky, řečeno slangem) 
 
 
významy slova "hra"
1) činnost, která má pobavit
2) sportovní význam
3) divadelní hra = drama
4) hra na nějaký nástroj
5) Jedná se o nekalou hru. (Mám nečestné úmysly, okrajový význam)
 
Slova jednoznačná (jednovýznamová) - je jich málo:

1) odborná slova
2) některá běžná slova - studovat
3) vlastní jména - Praha, Hořice
4) číslovky určité - jedna, dvě, tři
5) slova zvukomalebná - "žbluňk" "prásk"
 
 

SYNONYMA

- slova souznačná
 
    - absolutní (naprostá, úplná) -   totožný význam, je jich málo
                (zde - tady, chlapec - hoch)
    - částečná (neúplná) synonyma - významové rozdíly
                (žádat, prosit, žadonit, škemrat, žebrat)

 
- vyjadřujeme stupeň intenzity
          smělý - drzý - nestoudný
 
- slova cizího původu - jsou častěji používány, znějí vznešeněji

- hanlivý význam:
        tábor - lágr, chutnat - šmakovat, umývadlo - lavór, hostinec - restaurant
 
- synonyma souslovná - ve frazeologických obratech
        (dobré bydlo - blahobyt, zbyla na ocet - neprovdaná)

V umělecké lit. se synonyma žádají, vytvářejí pestrost textu.
V odborné lit. zabraňujeme synonymům, protože je vyžadována jednoznačnost, přesnost.
 
Lepá děva kráčela vznešeně rozlehlým sídlem.
Hezká     holka šla namyšleně velkým panstvím.
Krásná dívka     běhala ušlechtile obrovskou vilou.
Ošklivý kluk stál uboze v malém venku.

 

ANTONYMA

- slova opačného (protikladného) významu - noc - den
- automaticky si vybavíme protiklad
- ironie: Ty jsi ale hrdina - myslíme opak
- v eufemistických vyjádřeních (eufemie-zjemnění) - Nevidomý.

 


HOMONYMA

náhodně stejně znějí

- slova souzvučná, jsou podobná slovům mnohovýznamovým (hranice někdy není pevně dána)
 
Slova mnohovýznamová - vždy jedno slovo s významem základním a jinými druhotnými
(jsou motivovaně odvozeny)
 
Homonyma - jedná se o slova dvě, která mají úplně jiný původ.
 
- neexistuje vnější podobnost ani souvislost - jenom náhodně stejně znějí = slova souzvučná

Klika =  1) držadlo otvírání a zavírání dveří - čeština
           2) z němčiny štěstí - To je ale klika

 
Kolej = 1) místo pro dopravu (česky)
           2) z latiny - ubytovna vysokoškolských studentů

- příbuznost nenajdeme ani u některých českých slov(ovčí vlna X mořská vlna, vinný hrozen X stal se vinným)
- vznikají slovní hříčky, katambury - Růže na stole ta. Růže stoletá.

Homofóny - homonimie se projeví v mluvené řeči - správa - zpráva, slepíš - slepýš
 
Homografy - projeví se v psaném projevu, panický stud, panický útěk
 

PARONYMA

 
 
- podobně znějí, ale znamenají něco jiného
- slova podobného znění, je mezi nimi pouze zvuková podobnost
- jsou málo běžná, proto se zaměňují, často slova cizího původu
- záměna slov způsobí neadekvátní neboli nepřiměřenou reakci nebo může působit trapně
(požití - použití, skromný - skrovný, adaptovat (přizpůsobit) - adoptovat - osvojit, přivlastnit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět