Žádost

22.03.2012 23:59

https://www.vzory-zdarma.cz/ostatni/rady-a-postupy/jak-sepsat-zadost/

 

https://www.maturita.cz/cestina/gramatika/zadost.htm

 

Žádostí se pisatel obrací na instituci, jestliže ji o něco žádá; např. žádá podnik o přijetí do zaměstnání, o půjčku; obecní úřad o přidělení bytu, vysokou školu o přijetí ke studiu.

 Jakou má žádost skladbu? V žádosti vlevo nahoře uvedeme adresáta, pod něj věc, tj. heslovitě to, o co žádáme. Ve vlastním textu vyjádříme žádost slovesnou větou, zdůvodníme ji (uvedeme všechny pravdivé údaje, které mohou žádost podpořit), v závěru můžeme vyjádřit poděkování za předpokládané kladné vyřízení žádosti. Na konci žádosti pak kromě pozdravu je nezbytný čitelný podpis ( s adresou; tu jindy umísťujeme v záhlaví dopisu ) a datum:

  

Ministerstvo Práce - Praha
U nemakačenků 14
110 00 Praha 1

Věc: Žádost o místo sekretářky

Žádám o přijetí na místo sekretářky, které jste vypsali v inzertní části Lidových Novin 30. června t.r.

V letošním roce jsem ukončila maturitou studium gymnázia v Praze 9 - Vysočany. Absolvovala jsem rovněž kurs psaní strojem, těsnopisu a základů práce s počítačem. Mluvím anglicky a německy.

Jsem členkou Svazu sekretářek a v současné se zdokonaluji v práci s počítačem. Všechny mé zkušenosti a vzdělání můžete nalézt v přiloženém životopisu.

Budu-li na vypsané místo přijata, mohu nastoupit ihned. Všechny pracovní povinnosti budu vykonávat svědomitě.

Děkuji předem za kladné vyřízení žádosti.

Růžena Bílá
Bílá ulice 1
110 00 Praha

V Praze 5. července 2000

 

 

Žádost
je zvláštním typem úředního dopisu, jehož obsahem je nějaký požadavek nebo prosba, která je adresována příslušné instituci. Jedná se o slohový útvar, který je zpravidla psán administrativním stylem.

Formy žádosti:

Vybrané druhy žádostí

Ústní žádost

V některých případech je vhodnější sdělit svou žádost ústní formou. Například: žádáte-li svého souseda o ruku jeho dcery, pak je ústní žádost společensky mnohem vhodnější, než formální dopis doručený doporučeně nebo do vlastních rukou.

Žádost o studium

Přihláška na vysokou školu, nebo do jakékoli jiné vzdělávací instituce, je formou žádosti o studium. Struktura a způsob vyplnění bývá určen danou školou,stejně tak jako forma. Písemnou formu žádosti o studium postupně nahrazuje vyplňování on-line formulářů na internetu. I ty však stále ještě bývají na konci opatřeny závěrečným souhrnem, který je třeba vytisknout, podepsat a doručit na adresu příjemce.

Žádost o zaměstnání

Při žádosti o zaměstnání bývá obyčejně vyžadována příloha, kterou tvoří životopis uchazeče o pracovní místo.

Příloha k žádosti o zaměstnání

Přílohou k žádosti o studium (přihláška na školu) nebo k žádosti o zaměstnání (získání pracovního místa) bývá životopis.

životopis

Žádost o místo bývá někdy sdělována ústně, i v takovém případě ji však ve většině případů doprovází předání životopisu uchazeče. Někdy je životopis zasílán dodatečně, po předchozím předběžném osobním nebo telefonickém projednání možnosti ucházet se o danou pracovní pozici.

Průvodní dopis jako souhrn žádosti o práci

Dodatečný strukturovaný životopis bývá předán osobně nebo častěji zaslán elektronickou či běžnou poštou. V takovém případě jej doprovází průvodní dopis, který je zde stručným shrnutím předcházející ústní žádosti o práci.

Motivační dopis

V některých případech můžete být vyzváni, abyste mimo životopisu dodali také informace o důvodech vašeho zájmu o danou pozici, popřípadě abyste potenciálnímu budoucímu zaměstnavateli přiblížili vaše schopnosti a to, proč si myslíte, že byste pro něj byli užiteční. V tomto případě je průvodní dopis, který pouze doprovází životopis, transformován do podoby motivačního dopisu.

Motivační dopis sám o sobě je jistou formou žádosti o zaměstnání, která již obsahuje bližší specifikaci toho co chceme a očekáváme a toho, co zaměstnavateli nabízíme.

Písemná žádost

Je-li žádost předávána či zasílána v písemné podobě, pak by měla být přiměřeně formální. Ve většině případů se bude jednat o formální dopis, který bude, mimo běžných náležitostí, obsahovat předmět žádosti a její adekvátní odůvodnění.

Před samotným psaním je vhodné prostudovat si dostupný vzor žádosti.

 

 
 
 
Městský úřad
odbor vnitřních věcí v Brně
Masarykova 3
602  00 Brno
Věc:                            žádost o povolení změny příjmení pro nezletilé dítě
Podle ust. § 74 ve spojení s ust. § 75 zák. č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
ž á d á m
O povolení změny příjmení mé nezletilé dcery jménem Petry Míkové , RČ 111111/1111 v Brně, státní obč. ČR, trvale bytem U Hradu 5, Brno
z příjmení Míková na příjmení Mrázová
O d ů v o d n ě n í
Po rozvodu s otcem dcery a to Janem Míkou, nar. 1.1. 1950, bytem neznámo, jsem se opět vdala s Karlem Mrázem , nar. 2.2. 1952, trvale bytem Úvoz 2, 602 00 Brno, kde bydlíme i s mou dcerou. Pan Mráz má s dcerou výborný vztah, lepší jak s rozvedeným. Manžel dcerku vozí do školy, na kroužky, pomáhá ji s úkoly a dcera mu sama začala říkat ,,tati,, pan Mráz sám navrhl, abych dceři změnila příjmení. Změnu bych chtěla i z důvodu, že se dcerka ptá, proč má odlišné příjmení než já  a její otec. Biologický otec se změnou příjmení souhlasí ( písemný souhlas přikládám v příloze).
V Brně 5. 5. 2005
Jana Mrázová,
nar. 3.3. 1960 v Brně
r.č. 333333/1111
trvale bytem v Brně
Úvoz 2,
státní občanka ČR
Důkaz: písemný souhlas biologického otce Petry Míkové

 

 

 

Zpět