Zahajovací práce z ČJ

01.09.2011 22:47

 

ZAHAJOVACÍ KONTROLNÍ PRÁCE Z ČJ – VI. TŘIDA

 

jméno:__________________________ třída: ___________ datum: _________________

 

 1. Vyznač ve slovech kořen /2b/

 

podkova voda odlétat podstavec

 

 1. Doplň: /3b/

-ě-/-ně- s-/z- -ě-/-je-

m____síc ___bírat v____zd

pom____nka ___lepit ob____vit

zapom____l ___červenat p___nkava

st rm____ ___barvit v___novat

 

 1. Urči u každého slova, o jaký slovní druh se jedná (napiš číslicí). /2b/

 

Věděla jsem, že nesmím pustit tu šňůru, protože by se mě řeka zmocnila a roztrhala dole na kamenech a proudech.

 

 1. Do tabulky vypiš podstatná jména a urči u nich mluvnické kategorie /4b/

 

Po bitvě na Bílé hoře upadl náš národ do poroby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Doplň správný vzor daného podstatného jména /3b/

 

pes ___________ území __________ otep _________

jestřáb _________ kytara __________ učitel ________

překážka _______ drahokam _______ hráz _________

cibule __________ nebe ___________ náves ________

 

 1. Utvoř správný tvar přídavného jména /2b/

 

Dříve lidé psali (husa) ______________ brky. Z (dub)__________ větví se ozývalo (sova) ____________ houkání. Byl to (Lenka) ______________ učitel.

 

 

 1. Urči druh přídavného jména /3b/

 

Petřin ___________ lesní __________ Karlova _________

noví ____________ krásnější _______ myší ____________

 

 1. Napiš sloveso do správného sloupce podle způsobu /3b/

 

kreslila by spi věděl bude trhat byla by přišla

běž přestaň zpívá maluji nemluvte

byli bychom vyhráli brodila se

 

oznamovací

podmiňovací

rozkazovací

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dej slovesa do určeného tvaru /2b/

pít (2. os., č. mn., zp. rozk.) __________________________

klesat (3. os., č. jed., zp. oznam., č. bud.) __________________________

brodit se (2. os., č. jed., zp. podm.) __________________________

uvařit (1. os., č. mn., zp. ozn., č. min.) __________________________

 1. U daných slovesných tvarů urči mluvnické kategorie / 4b/

 

 

osoba

číslo

způsob

čas

přivez!

 

 

 

 

přijeli jsme

 

 

 

 

byli by navštívili

 

 

 

 

(oni) seskočí

 

 

 

 

 

 

 1. Doplň y/i /4b/

R___b___čky svít___ly duhov___m___ barvam___ jako drahokam___. V les___ch jsme sl___šeli zp___vat kos___ . Na v__stavě se m___ nejvíce líb__ly Mánesov__ obraz__.

 

 

 

celkem bodů _______ známka ____________

 

 

 

ZAHAJOVACÍ KONTROLNÍ PRÁCE Z ČJ – VI. TŘIDA – řešení

 

jméno:__________________________ třída: ___________ datum: _________________

 

 1. Vyznač ve slovech kořen /2b/

podkova voda odlétat podstavec

 

 1. Doplň: /3b/

-ě-/-ně- s-/z- -ě-/-je-

měsíc sbírat vjezd

pomnka slepit objevit

zapoml zčervenat pěnkava

st rmě zbarvit věnovat

 

 1. Urči u každého slova, o jaký slovní druh se jedná (napiš číslicí) /2b/

Věděla5 jsem5, že8 nesmím5 pustit5 tu3 šňůru1, protože8 by5 se33 řeka1 zmocnila5 a8 roztrhala5 dole6 na7 kamenech1 a8 proudech1.

 

 1. Do tabulky vypiš podstatná jména a urči u nich mluvnické kategorie /4b/

Po bitvě na Bílé hoře upadl náš národ do poroby.

 

 

pád

číslo

rod

vzor

po bitvě

6.

jed

Ž

žena

hoře

6.

jed

Ž

žena

národ

1.

jed

Mnž

hrad

poroby

2.

jed

Ž

žena

 

 1. Doplň správný vzor daného podstatného jména /3b/

pes pán území stavení otep kost

jestřáb pán kytara žena učitel muž

překážka žena drahokam hrad hráz píseň

cibule růže nebe moře náves kost

 1. Utvoř správný tvar přídavného jména /2b/

Dříve lidé psali husími brky. Z dubových větví se ozývalo soví houkání. Byl to Lenčin učitel.

 

 1. Urči druh přídavného jména /3b/

Petřin přivlastňovací lesní měkké Karlova přivlastňovací

noví tvrdé krásnější měkké myší měkké

 1. Napiš sloveso do správného sloupce podle způsobu /3b/

oznamovací

podmiňovací

rozkazovací

věděl

zpívá

bude trhat

maluji

brodila se

kreslila by

byli bychom vyhráli

byla by přišla

 

 

spi

běž

přestaň

nemluvte

 

 

 1. Dej slovesa do určeného tvaru /2b/

pít (2. os., č. mn., zp. rozk.) pijte

klesat (3. os., č. jed., zp. oznam., č. bud.) bude klesat

brodit se (2. os., č. jed., zp. podm.) brodil by ses / býval by ses brodil …

uvařit (1. os., č. mn., zp. ozn.,č. min.) uvařili jsme

 1. U daných slovesných tvarů urči mluvnické kategorie / 4b/

 

 

osoba

číslo

způsob

čas

přivez !

2.

jed.

rozkazovací

-------

přijeli jsme

1.

mn.

oznamovací

minulý

byli by navštívili

3.

mn.

podmiňovací

-------

(oni) seskočí

3.

mn.

oznamovací

budoucí

 

 

 1. Doplň y/i /4b/

Rybičky svítily duhovými barvami jako drahokamy. V lesích jsme slyšeli zpívat kosy . Na výstavě se mi nejvíce líbily Mánesovy obrazy.

 

celkem bodů _______ známka ____________

 

 

 

 

 

Doporučené bodování: 32–27,5 – výborný 1

27–21,5 – chvalitebný 2 21–16,5 – dobrý 3

16–8,5 – dostatečný 4

8–0 – nedostatečný 5

 

 

 

 

 

 

Zpět